PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 13-32
Article title

Jakość dzieciństwa w Polsce – diagnoza krytyczna i rekomendacje

Authors
Title variants
EN
Quality of childhood in Poland – critical diagnosis and recomendations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia krytyczną diagnozę wybranych aspektów ukazujących jakość dzieciństwa w Polsce opartą o analizę określonych warunków funkcjonowania dzieci w Polsce. Skoncentrowano się głównie na warunkach środowiska rodzinnego ale także częściowo odniesiono się do ogólnych parametrów funkcjonowania dzieci w społeczeństwie. W oparciu o dostępne statystyki dokonano krytycznego opisu warunków dzieciństwa w Polsce, a w szczególności: możliwości funkcjonowania dzieci w środowisku rodzinnym, warunków socjalnych dzieci, przemocy i zaniedbywania dzieci w rodzinie oraz parametrów ogólnej jakości życia dzieci w społeczeństwie. Starano się ukazać zagrożenia zaspokajania potrzeb rozwojowych polskich dzieci, ale także sformułować rekomendacje ukazujące kierunki potrzebnych działań.
EN
The paper presents critical diagnosis of chosen aspects that describe quality of childhood in Poland on the base of analysis of some conditions of functioning of children. The main area of the analysis became some features of family environment, but some general conditions of functioning children in society also were taken into account. On the basis of different statistics a critical description of conditions of childhood in Poland was made, particularly through describing possibilities of functioning in a family, socio-economical conditions of children, child abuse and neglect, and some parameters of general quality of a life in a society. The article is an attempt to show threats of children’s developmental needs fulfilment, but also to present recommendations describing directions of needed actions.
Issue
Pages
13-32
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Ciczkowska-Giedziun M. (2013), Rodziny niepełne, (w:) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, pod red. T. Pilcha i T. Sosnowskiego, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2013
 • Developing indicators for protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union. Summary report. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf (11.06.2013)
 • Dzieci się liczą. Informacja o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Fundacja Dzieci Niczyje, „Dziecko Krzywdzone” nr 3(36) 2011,
 • EUROSTAT (2009), Eu-Silc 2009; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions (10.06.2013)
 • Gudbrandsson B (2006), Dzieci w instytucjach: zapobieganie instytucjonalizacji i alternatywne formy opieki w krajach europejskich „Dziecko Krzywdzone” 2006, vol. 17
 • GUS (2009), Dzieci-rodzina, zdrowie, wychowanie i edukacja, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_dzieci_rodzina_zdr_wychow_edu.pdf (12.06.2013
 • GUS (2010), Ubóstwo w Polsce. Zakres ubóstwa w Polsce w 2009, http//:www.stat.gov.pl/GUS (11.06.2013)
 • GUS (2012a), Rocznik statystyczny GUS 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2012.pdf (10.06.2013)
 • GUS (2012b), Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012, GUS http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_ludnosc_stan_struktura_31_12_2012.pdf (8.06.2013)
 • GUS (2012c), Dzieci korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Polsce w 2011 roku, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14170_PLK_HTML.htm (10.06.2013)
 • GUS (2013); dane http://www.stat.gov.pl/gus/ (10. 06.2013)
 • Jarosz E. (2013), Polacy wobec bicia dzieci . Raport z badań 2013. E.Jarosz, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, www.brpd.gov.pl (19.11.2013)
 • Jarosz E. (oprac.) 2013, Postawy społeczne wobec bicia dzieci – raport z badań (w:) Informacja Rzecznika Praw dziecka za rok 2012 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa.
 • Jarosz E., Nowak A. (2012), Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, BRPD, Warszawa.
 • KGP 2014; http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html (16.01.2014)
 • Krzywdzenie dzieci w Polsce. 2008, Raport MPiPS, http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/przeciwdzialanie-krzywdzeniu-dzieci/art,5457,prezentacja-raportu-krzywdzenie-dzieci-w-polsce.html
 • Kwak A. (red.) (2006), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, ISP, Warszawa 2006
 • Obuchowska I. (2006), Dziecko poza rodziną: wychowanie instytucjonalne, „Dziecko Krzywdzone 2006, nr 17
 • Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2013. „Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka” 2013, nr 3 (vol.12)
 • Rec 2006 /19; W sprawie strategii wspierania pozytywnego rodzicielstwa, Rekomendacja Rady Europy
 • Tarkowska E. (2011), Ubóstwo dzieci w Polsce, W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Polski raport Social Watch 2010. Warszawa.
 • UNICEF (2012), Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. UNICEF Innocenti Research Centre. Report Card 10/ Warszawa
 • UNICEF (2013a) Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza, UNICEF, Warszawa.
 • UNICEF (2013b), Dzieci w Polsce. Dane licz y statystyki, Red. E.Falkowska, A.Telusewicz-Pacak, UNICEF, Warszawa.
 • Warzywoda-Kruszyńska W. (2012), Dziedziczenie biedy i wykluczenia zawodowego w perspektywie lokalnej polityki społecznej. Łódż.
 • Zalecenie CM/Rec (2006) 19 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie strategii wspierania pozytywnego rodzicielstwa , w: Prawa dziecka . Dokumenty Rady Europy. Zbiór i opracowanie Paweł Jaros, BRPD, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8b74a5b1-2f3c-4fbe-9ba3-660270bea74e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.