PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Postawy pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Authors
Content
Title variants
EN
Employer attitudes towards graduates of economics (on the example of the zachodniopomorskie region)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the local labour market considered from the point of view of problems and needs of employers, as well as their expectations towards graduates of economics. Research whose selected findings are included in the article focused on identifying expectations of employers from the Zachodniopomorskie region representing small, medium and large state and private enterprises within the scope of key attitudes and professional competences of graduates who had completed studies in economics.
PL
Artykuł dotyczy lokalnego rynku pracy rozpatrywanego z punktu widzenia problemów, potrzeb i oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunku ekonomicznego. Badania, których wybrane wyniki zostały zaprezentowane w niniejszym artykule, zostały ukierunkowane na identyfikację oczekiwań pracodawców z województwa zachodniopomorskiego reprezentujących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa państwowe i prywatne w zakresie kluczowych postaw oraz kompetencji zawodowych absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunku ekonomia.
Contributors
References
  • Geryk M., 2009. Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej. W: Jakość kształcenia ekonomicznego. Red. M. Rocki. PTE, Warszawa, 72.
  • Litwiński J., Socha M., Sztanderska U., 2000. Wykształcenie a rynek pracy. W: Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji. IPWC, Warszawa, 32-34.
  • Skórska A., 2004. Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. WSB, Poznań.
  • Zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności pracowników w regionie łódzkim. 2000. Red. E. Kwiatkowski. Fundacja Inkubator, Łódź, 15, 47.
  • Ziejewski T., 2001. Kształcenie na miarę potrzeb XXI wieku (Koncepcja europejska i jej implikacje dla Polski). Folia Oecon. 40, 464.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8b7f003f-206b-4a80-9bc0-5f2b7c9cf9b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.