PL EN


2013 | 34 | 107-123
Article title

Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych

Content
Title variants
EN
Living Conditions in Eastern Poland by Region and Settlement Units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2012 roku wykonano badania ankietowe ludności wschodniej Polski na temat warunków i jakości życia. Ich wyniki stanowią podstawę do analiz w niniejszym opracowaniu. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie różnic warunków życia i jego jakości w ujęciu regionalnym oraz w podziale na cztery kategorie jednostek osadniczych (miasta wojewódzkie, miasta powiatowe, małe miasta i wsie), które różnią się nie tylko wielkością, ale także funkcjami społeczno- -ekonomicznymi. W uzupełnieniu przeanalizowano zróżnicowanie niektórych cech z uwagi na wiek, płeć i status zawodowy mieszkańców.
EN
In 2012, in eastern Poland were carried out surveys on the conditions and quality of life. The results form the basis for analysis in this study. The main objective of this paper is to show the diversity the level of living condition and life quality on a regional scale and according to the four categories of settlement units (voivodeship centers, provincial towns, small towns and villages), which differ not only by size, but also the socio-economic functions. In addition, an analysis of several demographic indicators (age, gender, professional status, etc.) and they spatial diversity have been made.
Year
Issue
34
Pages
107-123
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Lublin
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Lublin
References
 • Badanie warunków i jakości życia oraz zachowań ekonomicznych w gospodarstwach domowych województwa podkarpackiego, 2010, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów.
 • Bański J., 2009, Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna: na przykładzie pogranicza w woj. lubelskim, „Czasopismo Geograficzne”, nr 80/3.
 • Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska W., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części woje-wództwa lubelskiego, „Studia Obszarów Wiejskich”, nr 21, IGiPZ PAN, PTG, War-szawa. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Ochrony Zdrowia, 2011, Centrum Systemów Infor-macyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 • Czapiński J., 1992, Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Akademos, Poznań.
 • Czapiński J., 2004, Psychologiczne teorie szczęścia [w:] Psychologia pozytywna, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czapiński J., 2011, Miękkie kapitały a dobrobyt materialny: wyzwanie dla Polski [w:] W kręgu psychologii społecznej, red. J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Dąbrowa M., 2011, Study in standard of living – methodology of structure of selected indicators, The Małopolska School of Economics in Tarnów, Research Papers Col-lection, no.1.
 • Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, 2011, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Eberhardt P., 1996, Problematyka regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski, „Przegląd Geograficzny”, t. 68, z. 1–2.
 • Janicki W. (red.), 2011, Województwo lubelskie. Środowisko – społeczeństwo – gospo-darka, Norbertinum, Lublin.
 • Kawałko B., Miszczuk A. (red.), 2005, Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Spo-łeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość.
 • Luszniewicz A., 1972, Statystyka poziomu życia ludności, PWE, Warszawa.
 • Luszniewicz A., 1982, Statystyka społeczna: Podstawowe problemy i metody, Państwo-we Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ocena warunków i jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego i ich postrze-ganie przyszłości, 2011, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskie-go, Gdańsk.
 • Panek T., 2007, Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Poziom życia Polaków, 2010, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Rutkowski J., 1991, Badania jakości życia [w:] Jakość życia i warunki bytu, red. S. Joń-ca, GUS, Warszawa.
 • Sęk H., 1993, Jakość życia a zdrowie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2.
 • Słaby T., 1990, Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Warunki życia ludności Polski w latach 2004–2005, 2007, GUS, Warszawa.
 • Zeliaś A. (red.), 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8b8ab535-03c6-427f-b598-b4985dbbbe7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.