Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 58-75

Article title

Sejm i sejmiki Rzeczypospolitej w XVIII wieku w dorobku historiografii

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

58-75

Physical description

Contributors

 • Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań

References

 • Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. I: 1572–1632 – vol. I: 1572–1616, vol. II: 1616–1632, wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957–1962.
 • Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwie-rzykowski, Poznań 2008.
 • Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. I: 1572–1620, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1932.
 • Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II: 1621–1660, t. III: 1661–1673, t. IV: 1674–1680, t. V: 1681–1696, wyd. A. Przyboś, Wrocław – Kraków 1953–1983.
 • Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1: Okresy bezkrólewi (1572–1576, 1586–1587, 1632, 1648, 1696–1697, 1706–1709, 1733–1735, 1763–1764), oprac. H. Lule-wicz, Warszawa 2006.
 • Akty izdawajemyje Wilenskoju Kommisjeju dlia Razbora Driewnich Aktow, t. II, Wilno 1867, t. III, Wilno 1870, t. XXI, Wilno 1894, t. XXXIV, Wilno 1909.
 • Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii, cz. 2, t. I: Postanowljenija dworjanskich prowincjalnych siej-mikow w Jugozapadnoj Rossii, Kijew 1861; t. II: Akty dlja istorii prowincjalnych siejmikow Ju-go-Zapadnawo kraja wo wtoroj połowinie XVII wieka, Kijew 1888; t. III: Postanowljenija pro¬wincjalnych siejmikow Jugo-Zapadnoj Rossii w 1698–1726 godow, Kijew 1910.
 • Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XX–XXII (t. I: Lauda wiszeńskie 1572–1648; t. II: Lauda wi-szeńskie 1648–1673; t. III: Lauda wiszeńskie 1673–1732, oprac. A. Prochaska, Lwów 1909– 1914), t. XXIII: Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie, sanockie 1731–1772, wyd. A. Prochaska, Lwów 1928, t. XXIV: Lauda sejmikowe halickie 1575–1695, wyd. A. Procha¬ska, Lwów 1931, t. XXV: Lauda sejmikowe halickie 1696–1772, wyd. W. Hejnosz, Lwów 1935.
 • Diariusz sejmu lubelskiego extraordynaryjnego dwuniedzielnego die 19 junii anno 1703 zaczęte¬go, [w:] Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, t. I, wyd. K. Jarochowski, Poznań 1854, s. 78-109.
 • Diariusz Sejmu Walnego 1701–1702, wyd., przedm. i przyp. opatrzył P. Smolarek, War¬szawa 1962.
 • Diariusz Walnej rady warszawskiej z roku 1710, wyd. R. Mienicki, Wilno 1928.
 • Diariusze sejmowe z wieku XVIII, t. I: Diariusz sejmu z roku 1748, wyd. W. Konopczyń¬ski, Warszawa 1911.
 • Diariusze sejmowe z wieku XVIII, t. II: Diariusz sejmu z roku 1746, wyd. W. Konopczyń¬ski, Warszawa 1912.
 • Diariusze sejmowe z wieku XVIII, t. III: Diariusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, wyd. W. Konopczyński, Warszawa 1937.
 • Dyariusze sejymowe, cz. I: 1581, 1681, 1726, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1900 (Teki Pawińskiego, t. VI).
 • Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta do nich służące. Lauda i instrukcje 1572–1795, t. II–V, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1888.
 • Inwentarz osobowy do tomów I–IX Volumina legum, oprac. M. Woliński, wstęp T. Len-czewski, Warszawa 2007.
 • Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1887.
 • Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. I–VI, oprac. J. Woliński, J. Michalski, E. Rostworowski, Wrocław 1955, 1959–1961, 1964, 1969.
 • Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych, oprac. A. Michałow¬ska-Mycielska, Warszawa 2006.
 • Volumina legum, t. I–VIII, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859–1860.
 • Volumina legum, t. IX, wyd. Komisja Prawnicza Akademii Umiejętności, Kraków 1889.
 • Volumina legum, t. VI–VIII, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1860.
 • Volumina legum, t. X, Poznań 1952.
 • Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008.
 • Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyj¬nego 1772–1775, oprac. B. Wolska, Warszawa 2001.
 • Wiersze polityczne Sejmu Czteroletnie¬go, cz. 1: 1788–1789, cz. 2: 1790–1792, z papierów Edmunda Rabowicza, oprac. K. Mak¬simowicz, Warszawa 1998.
 • 500 lat sejmu polskiego 1493–1993. Katalog wystawy w gmachu Sejmu, Warszawa 1993.
 • Bardach J., Grodziski S., Gwiżdż A., Dzieje sejmu polskiego, Warszawa 1993; Dzieje sejmu polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1997.
 • Butterwick R., Polska rewolucja a Kościół katolicki (1788–1792), Kraków 2012.
 • Czapliński W., Dzieje sejmu polskiego do roku 1939, Kraków 1984.
 • Dzieje parlamentaryzmu w Polsce XV–XVIII w. (Materiały bibliograficzne), Warszawa 1985, oprac. K. Zieliński, Warszawa 1985 – wydane przez Centralną Bibliotekę Wojsko¬wą.
 • Filipczak W., Uwagi o funkcjonowaniu „wolnych” sejmów okresu Rady Nieustającej (1778–1786), [w:] Par¬lamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach, W. Sudnik, Warszawa 1995, s. 117-126.
 • Filipczak W., Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Łódź 2012.
 • Karejew M., Zarys historyczny sejmu polskiego, War¬szawa 1893.
 • Ko¬łodziej R., Parlamentaryzm szlachecki w Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku. Stan badań i postu¬laty, Teki Sejmowe 1 (2010), s. 53-63.
 • Korytko A., Senat Rzeczypo¬spolitej XVI–XVIII w. Stan badań i postulaty badawcze, Teki Sejmowe 1 (2010), s. 64-79.
 • Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.
 • Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.
 • Kutrzeba S., Sejm walny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1923.
 • Leśnodorski B., Parlamentaryzm w Polsce, Kraków 1947.
 • Leśno¬dorski B., Sejm dawnej Polski, Warszawa 1959; M. Borucki, Sejmy i sejmiki szlacheckie, War¬szawa 1972.
 • Lileyko J., Sejm polski. Tradycja – ikonografia – sztuka, Warszawa 2003.
 • Lukowski J.T., The Szlachta and the Confederacy of Radom 1764–1767/68. A Study of the Polish Nobility, Roma 1977.
 • Marszałkowie sejmów I Rzeczypospolitej, wstęp H. Olszewski, oprac. W. Sieradzki, J. Ko-towicz, J. Walukiewicz-Wolfram, Warszawa 1993.
 • Mierzwa E., Bibliografia do dziejów sejmu i samorządu, Teki Sejmowe 1 (2010), s. 156-240.
 • Olszewski H., Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich 1697–1740, Warszawa 1961.
 • Olszewski H., O sejmie grodzieńskim 1793 roku i wydawnictwie jego diariusza, [w:] Parla-mentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w sie-demdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1999, s. 87–100.
 • Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652–1763. Prawo–praktyka–teoria– programy, Poznań 1966.
 • Parlamentaryzm dawnej Polski. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej, wrzesień – październik 2005, red. G.M. Kowalski, Kraków 2005.
 • Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, red. I. Kaniewska, oprac. J. Byliński, M. Ferenc, I. Kaniewska, W. Uruszczak, Warszawa 2013.
 • Presiowski I., Krótka wiadomość o sejmach i sejmikach przedsejmowych w dawnej Polsce, Kraków 1861.
 • Rosner A., Wąsowicz M., Sejm polski 1493–1993, Warszawa 1995.
 • Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, oprac. M. Wrede, Warszawa 2005.
 • Sejm w czasach panowania Stanisła¬wa Augusta, s. 350–419 [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, red. J. Bardach, Warszawa 1984.
 • Sejmy i sejmiki Pierwszej Rzeczypospolitej. Dokumenty w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. M. Wrede, Warszawa 1999.
 • Senatorowie i posłowie Sejmu Wielkiego, oprac. J. Kowecki, H. Małachowicz, Warsza¬wa 1991.
 • Staropolska dokumentacja sejmowa w zbiorach AGAD, oprac. M. Woźniakowa, Warsza¬wa 1999.
 • Trębicki A., Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie; O rewolucji roku 1794, oprac. J. Kowecki, Warszawa 1967.
 • Wegner L., Konfederacya województw wiel¬kopolskich poznańskiego, kaliskiego, gnieźnieńskiego i ziemi wschowskiej dnia 20 sierpnia 1792 r. w mieście Środzie zawiązana, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskie¬go 2 (1863), s. 413-716.
 • Wegner L., Sejm grodzieński ostat¬ni. Ustęp od 26 sierpnia do 23 września 1793 roku, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 4 (1866), s. 185-601.
 • Wegner L., Stanisław Reytan na sejmie warszawskim z roku 1773, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 11 (1873).
 • Wegner, L. Dzieje dnia trzeciego i piątego maja 1791 r., Roczniki Towa¬rzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 3 (1865), s. 185-601.
 • Włodarskiego B., Chronologia polska, Warszawa 1957 (2 wyd. 2007).
 • Zakrzewski A.B., Osiągnięcia i problemy badań nad parlamenta¬ryzmem Wielkiego Księstwa Litewskiego, Teki Sejmowe 1 (2010), s. 40-52.
 • Zielińska Z., Polska w okowach „systemu północnego” (1764–1766), Kraków 2012.
 • Zielińska Z., Sejmy polskie z lat 1764–1786, [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach, W. Sudnik, Warszawa 1995, s. 107-116.
 • Zwierzykowski M., Sejm i sejmiki Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze, Teki Sejmowe 1 (2010), s. 80-92.
 • Źródła do dziejów parlamentaryzmu polskiego w XVI–XVIII wieku w zbiorach Bibliote¬ki Jagiellońskiej, Kraków 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8ba3ae2b-483b-4cf5-8f8a-288d3e7c73f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.