PL EN


2015 | 1 (354) | 172-181
Article title

Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Streamlining Prosumption of Users of the So-Called New Media in the Context of General European Economic Crisis
RU
Рационализаторская просумпция пользователей так называемых новых медиа в контексте общеевропейского экономического кризиса
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel artykułu: konceptualizacja oraz pomiar tzw. prosumpcji racjonalizatorskiej jako specyficznego przejawu prosumpcji związanego z kryzysem gospodarczym, a także określenie zależności korelacyjnych pomiędzy prosumpcją racjonalizatorską a wybranymi cechami konsumentów. Podejście badawcze: artykuł opiera się na podejściu dedukcyjnym ‒ na podstawie studiów literaturowych zdefiniowano prosumpcję racjonalizatorską, opracowano model pomiarowy i dokonano testu empirycznego na próbie użytkowników mediów społecznościowych (n= 309). Główne wyniki badań: prosumpcja racjonalizatorska jest stosunkowo szeroko upowszechniona w Polsce, na jej poziom ujemnie wpływają dochody konsumentów, z kolei wysoka skłonność do prosumpcji racjonalizatorskiej oddziałuje pozytywnie na oszczędności konsumentów. Implikacje praktyczne: zjawisko prosumpcji racjonalizatorskiej może być wykorzystywane przez różne przedsiębiorstwa w dobie kryzysu wzorem takich firm jak, np. IKEA (np. samodzielne składania mebli) czy Tesco (samoobsługa kasowa). Implikacje społeczne: upowszechnianie się prosumpcji racjonalizatorskiej może być traktowane jako globalny czynnik antykryzysowy i stabilizujący budżety gospodarstw domowych. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Article aim: conceptualisation and measurement of the so-called streamlining prosumption as a specific manifestation of prosumption connected with the economic crisis as well as determination of the correlative dependencies between streamlining prosumption and the selected traits of consumers. Research approach: the article is based on the deductive approach ‒ based on the literature studies, there is defined streamlining prosumption, developed the measuring model and carried out an empirical test on the sample of users of social media (n= 309). Main research findings: streamlining prosumption is relatively widespread in Poland; its level is negatively affected by consumers’ incomes; in turn, the high propensity to streamlining prosumption positively affects consumers’ savings. Practical implications: the phenomenon of streamlining prosumption can be used by different enterprises on the days of the crisis, on the model of such companies as, for instance, IKEA (e.g. furniture assembly on one’s own) or Tesco (cashdesk self-handling). Social implications: popularisation of streamlining prosumption may be treated as the global anti-crisis factor and the one stabilising household budgets. Article category: research.
RU
Цель статьи: концептуализация и измерение так называемой рационализаторской просумпции как специфического проявления просумпции, связанного с экономическим кризисом, а также определение корреляционных за- висимостей между рационализаторской просумпцией и избранными чертами потребителей. Исследовательский подход: статья основана на дедуктивном подходе ‒ на основе изучения литературы определили рационализаторскую просумпцию, разработали модель измерения и провели эмпирический тест на выборке участников социальных медиа (n= 309). Основные результаты исследований:рационализаторская просумпция от- носительно широко распространена в Польше, на ее уровень отрицательно влияют доходы потребителей; в свою очередь, высокая склонность к рационализаторской просумпции положительно влияет на сбережения потребителей. Практические импликации: явление рационализаторской просумпции мо- жет использоваться разными предприятиями во время кризиса по образцу таких фирм, как, например, IKEA (напр. самостоятельный монтаж мебели) или Tesco (кассовое самообслуживание). Социальные импликации: распространение рационализаторской просумпции может считаться глобальным антикризисным фактором и фактором, стабилизирующим бюджеты домохозяйств. Категория статьи: исследовательская.
Year
Issue
Pages
172-181
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Baruk A.I. (2008), Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.
 • Baruk A.I. (2011), Lojalność nabywców finalnych. Aktywność prosumpcyjna na rynku produktów spożywczych, „Problemy Jakości”, sierpień.
 • Dwornik B. (2012), Marketing mobilny. Rewolucja stała się faktem, (w:) Raport ‒ marketing mobilny, interaktywnie.com.
 • Gajewski Ł. (2009), Prosumpcja-praktyki konsumenckiej innowacyjności, „e-mentor”, nr 2(29).
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja-ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2011), Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania”, nr 11.
 • Mitrega M., Witczak O. (2012), Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 724(97).
 • Rachocka J. (2003), Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, (w:) Bernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Tofler A. (1980), The third wave, William Morrow, New York.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a new dominant logic for marketing, “Journal of Marketing”.
 • WorldBank (2014), World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/ [dostęp: 04.03.2014].
 • Xie C., Bagozzi R.P. et al. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 36(1).
 • Żabiński L. (2011), Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój, „Forum”, nr 33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8bb18f4d-eff7-4e43-be92-2ce54616f01f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.