PL EN


2020 | 20 | 3 | 1-8
Article title

Why sport exists – and should it be considered philosophically?

Content
Title variants
PL
Skąd bierze się sport i dlaczego należy go rozważać filozoficznie?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Problem. In this essay I have been asking the question where sport comes from and what values justify the reason for both the Olympic and the non-Olympic athlete’s activity. If sport exists as two types: the ludic and the Olympic, then two reasons must explain its origins. Method. The purpose of the research task, which was preceded by a historiosophic query, was to explain the hypothetical reason for the existence of an athlete. Results. The first part of the paper refers to my personal experience of playing the game of palant. It also includes the answer to the question concerning the reason for the agonistic destination of both the athlete of play and the athlete faced with the seriousness of the Olympic feat. The second part of the paper explains why the origins of the Olympic movement cannot be understood without knowing the social conditions in which the philosophies of moral consolation arise. Modern Olympism is a moral philosophy that opposes the evil of war and provides all nations with the possibility of creating peaceful ecumenism in friendship. Conclusion. In conclusion, a law has been formulated, which says that if there was no moral evil of the act of war, there would be no premise to oppose the moral good in the sign-symbolic rule of peaceful coexistence.
PL
W eseju zadaję pytanie skąd bierze się sport i jakie wartości uzasadniają sens działania sportowca olimpijskiego i nieolim- pijskiego. Jeżeli sport istnieje w dwóch odmianach: ludycznej i olimpijskiej, to dwie racje muszą wyjaśniać jego pochodzenie. Celem zadania badawczego, które zostało poprzedzone historiozoficzną kwerendą, było wyjaśnienie hipotetycznej przyczyny istnienia sportowca. W pierwszej części odwołano się do osobistego doświadczenia gry w palanta, w której zawarto odpowiedź o sens agonistycznego przeznaczenia sportowca zabawy i sportowca powagi olimpijskiego wyczynu. W drugiej części wyjaśniono, dlaczego pochodzenia ruchu olimpijskiego nie da się zrozumieć bez znajomości warunków społecznych, w jakich powstają filozofie moralnego pocieszenia. Olimpizm nowożytny jest filozofią moralną, która przeciwstawia się złu wojny i zapewnia wszystkie narody o możliwości tworzenia pokojowej ekumeny w przyjaźni. W konkluzji sformułowano prawo, które mówi, że gdyby nie zaistniało zło moralne czynu wojennego, nie zachodziłaby przesłanka myślowa dla prze- ciwstawienia mu dobra moralnego w znakowo-symbolicznej regule pokojowego współistnienia.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
1-8
Physical description
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8bea93d9-6a4c-4338-bcbc-03dd6adc50c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.