Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 303-317

Article title

The allocation of participatory budgeting funds within the context of population ageing and social inequalities

Authors

Content

Title variants

PL
Alokacja środków z puli budżetu obywatelskiego w kontekście starzenia się społeczeństw i nierówności społecznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In Brazil in the late 1980s, participatory budgeting was introduced to help develop deprived neighbourhoods. Modern European cities must face environmental and social threats that cause intraurban inequalities to grow, especially with respect to the elderly. Local governments are urged to reformulate their policy agendas to withstand these trends. Is participatory budgeting not becoming a threat to tackling these issues rather than a solution as it originally was? To address this question, the intra-urban concentration of funds must be investigated. Do neighbourhoods with a higher share of the elderly – less politically active yet emotionally bound to their surroundings – tend to get less funding, as the theory of elite capture could suggest? While this question has been discussed in literature, neither the intra-urban age composition nor the specificity of Polish participatory budgets was considered. The overall goal of the study was to investigate the relationship between the age structure of neighbourhoods in Wrocław and their performance in participatory budgeting editions run between 2016–2017. By means of clustering and multiple correspondence analysis, a typical “winner” of the two editions can be determined. It is a neighbourhood incorporated into the city at later stages of suburbanisation, with single-family housing and an above-average share of residents aged 25–44. The analysis performed does not reveal any similar connections for other types of neighbourhoods, including those with above-average shares of the elderly. It is safe to argue that territorial city expansion and age-related inter-city differences cannot be seen independently of each other.
PL
W Brazylii pod koniec lat 80. XX w. wdrożony został budżet obywatelski (BO), który zapewniał przepływ stosownej części funduszy do najbardziej zaniedbanych dzielnic. Współczesne europejskie miasta również muszą sprostać wyzwaniu rosnących wewnątrzmiejskich nierówności w jakości życia, zwłaszcza wśród osób starszych. Powstaje pytanie, czy współczesny budżet obywatelski jest narzędziem umożliwiającym realizację tych celów, tak jak w oryginalnym modelu z Porto Alegre? Odpowiedź na to pytanie wymaga przyjrzenia się koncentracji środków z BO w obrębie miasta. Czy dzielnice z największym odsetkiem osób starszych – mało aktywnych politycznie i przy tym szczególnie związanych ze swoją najbliższą okolicą – otrzymują mniej środków niż inne dzielnice, jak może sugerować teoria elite capture? Choć pytanie to stawiane już było w literaturze, w dotychczasowych badaniach nie uwzględniano ani kwestii zróżnicowania struktury wiekowej w obrębie miast, ani specyfiki polskich BO. Celem badania jest określenie związku pomiędzy strukturą wiekową dzielnic we Wrocławiu a ich osiągnięciami w dwóch edycjach budżetu obywatelskiego w latach 2016–2017. Zastosowanie analizy skupień oraz wielorakiej analizy korespondencji pozwala na określenie typowego „zwycięzcy” dwóch głosowań. Jest to osiedle powstałe na późniejszych etapach suburbanizacji, o zabudowie jednorodzinnej oraz o ponadprzeciętnym odsetku rezydentów w wieku 25–44. Badanie nie pozwala natomiast na ustalenie podobnych zależności dla innych typów osiedli, w tym takich o znacznym udziale rezydentów w wieku 80+. Skłania to do wnioskowania, że procesy urbanizacji oraz przestrzennego zróżnicowania wiekowego miast powinny być rozpatrywane łącznie: ekspansja geograficzna miast pociąga za sobą przepływ do nowo powstających osiedli ludności zamożnej, zmobilizowanej do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości życia w warunkach niekompletności infrastruktury

Contributors

 • Department of Economics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

References

 • Allegretti, G., Herzberg, C. (2004). Participatory budgets in Europe. Between efficiency and growing local democracy (TNI Briefing Series, No 5). Amsterdam: Transnational Institute and the Centre for Democratic Policy-Making.
 • Attachment no. 2 to the President of Lublin’s decree no 127/3/2019. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego.
 • Beard, V., Phakphian, S. (2009). Community-based Planning in Chiang Mai, Thailand: Social Capital, Collective Action and Elite Capture. In: A. Daniere, H. V. Luong (Eds.), The Dynamics of Social Capital and Civic Engagement in Asia (pp. 145–162). London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203126516.
 • Bednarska-Olejniczak, D., Olejniczak, J. (2016). Participatory Budget of Wrocław as anElement of Smart City 3.0 Concept. In: V. Klimova, V. Zitek, (Eds.), 19th international colloquium on regional sciences June 15–17, 2016 , Cejkovice, Czech Republic (pp. 760–766). Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Reg Econ & Adm. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-97.
 • Deguen, S., Padilla, M., Padilla, C., Kihal-Talantikite, W. (2017). Do Individual and Neighbourhood Characteristics Influence Perceived Air Quality? International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12), MDPI, 1559–1577.
 • Dias, N. (2014). 25 years of Participatory Budgets in the world: a new social and political movement? In: N. Dias (Ed.), Hope for democracy. 25 years of participatory budgeting worldwide (pp. 21–27). IN LOCO Association. Retrieved from: https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/publikacje/hope-for-democracy25-years-of-participatory-budgeting-worldwide/ (2020.04.06).
 • Friant, M. C. (2019). Deliberating for sustainability: lessons from the Porto Alegre experiment with participatory budgeting. International Journal of Urban Sustainable Development, 11/1, 81–99. DOI: 10.1080/19463138.2019.1570219.
 • Ganuza, E., Baiocchi, G. (2012). The Power of Ambiguity: How Participatory Budgeting Travels the Globe. Journal of Public Deliberation, 8(2). Retrieved from: https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol8/iss2/art8 (2020.02.24).
 • Grillos, T. (2017). Participatory Budgeting and the Poor: Tracing Bias in a Multi-Staged Process in Solo, Indonesia. World Development, 96, 343–358. DOI: 10.1016/j.worlddev.2017.03.019.
 • Kassambara, A. (2017a). Practical Guide to Cluster Analysis in R. STHDA.
 • Kassambara, A., Mundt, F. (2017). Factoextra: Extract and Visualize the Results of Multivariate Data Analyses. R package version 1.0.5. Retrieved from: https://CRAN.R-project.org/package=factoextra (2020.02.24).
 • Kębłowski, W. (2014). Budżet partycypacyjny. Ewaluacja. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Kociuba, D., Rabczewska, K. (2019). Rola budżetów partycypacyjnych w zagospodarowaniuprzestrzeni publicznych polskich miast – studium przypadku Lublina. Studia Regionalne i Lokalne, 2(76), 82–109. DOI: 10.7366/1509499527605.
 • Lê, S., Josse, J., Husson, F. (2008). FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. Journal of Statistical Software, 25(1), 1–18. DOI: 10.18637/jss.v025.i01.
 • Lupton, R., Power, A. (2004). What we know about neighbourhood change: A literaturę review (CASE Report 27). Retrieved from: http://eprints.lse.ac.uk/27357 (2019.09.01).
 • Map of Wrocław’s neighbourhoods. Retrieved from: https://www.wroclaw.pl/dzielnicewroclawia-mapa-liczby-i-fakty-o-osiedlach-i-dzielnicach-wroclawia (2020.02.21).
 • Marquetti, A., da Silva, C. E. S., Campbell, A. (2012). Participatory economic democracy in action: Participatory budgeting in Porto Alegre, 1989–2004. Review of Radical Political Economics, 44(1), 62–81. DOI: 10.1177/0486613411418055.
 • Masotti, P. J., Fick, R., Johnson-Masotti, A., MacLeod, S. (2006). Healthy Naturally Occurring Retirement Communities: A Low-Cost Approach to Facilitating Healthy Aging. American Journal of Public Health, 96(7), 1164–1170. DOI: 10.2105/AJPH.2005.068262.
 • Messer, K. (2013). Participatory budgeting as its critics see it. Retrieved from: http://www. buergerhaushalt.org/en/article/participatory-budgeting-its-critics-see-it (2019.09.01).
 • Mironowicz, I. (2016). Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia. Wrocław: Fundacja Dom Pokoju.
 • OECD (2018). Divided Cities. Understanding intra-urban inequalities. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264300385-en.
 • Rajalingam, N., Ranjini, K. (2011). Hierarchical Clustering Algorithm – A Comparative Study. International Journal of Computer Applications, 19(3), 42–46. DOI: 10.5120/2340-3052.
 • R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing.
 • R Foundation for Statistical Computing. Vienna. Retrieved from: https://www.Rproject.org/ (2020.02.24).
 • Resolution No. IX/165.2019 of Rzeszów City Council, 26.03.2019. Biuletyn Informacji
 • Publicznej Miasta Rzeszowa.
 • Resolution No. XI/237/2019 of Rzeszów City Council. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego.
 • Rosel, N. (2003). Aging in place: Knowing Where You Are. International Journal of Aging & Human Development, 57(1), 77–90. DOI: 10.2190/AMUD-8XVX-9FPK-MR8G.
 • Rules of Participatory Budget in Lublin. Retrieved from: https://lublin.eu/mieszkancy/ partycypacja/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-vi-edycja/nowe-zasady/ (2019.09.01).
 • Schäfer, C., Laub, J. (2004). Annealed k-Means Clustering and Decision Trees. In: C. Weihs, W. Gaul (Eds.), Classification – the Ubiquitous Challenge (pp. 682–689). Proceedings of the 28th Annual Conference of the Gesellschaft für Klasifikationen, e.V. University of Dortmund, March 9–11. DOI: 10.1007/3-540-28084-7_81
 • Sheely, R. (2015). Mobilization, Participatory Planning Institutions, and Elite Capture: Evidence from a Field Experiment in Rural Kenya. World Development, 67, 251–266. DOI: 10.1016/j.worlddev.2014.10.024.
 • Scheid, S. (2004). Correspondence clustering of Dortmund city districts. In: C. Weihs, W. Gaul (Eds.), Classification – the Ubiquitous Challenge (pp. 690–697). Proceedings of the 28th Annual Conference of the Gesellschaft für Klasifikationen, e.V. University of Dortmund, March 9–11. DOI: 10.1007/3-540-28084-7_81.
 • Shybalkina, I., Bifulco, R. (2019). Does Participatory Budgeting Change the Share of Public Funding to Low Income Neighborhoods. Public Budgeting and Finance, 39(1), 45–66. DOI: 10.1111/pbaf.12212.
 • Sintomer, Y., Herzberg, C., Röcke, A. (2008). Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges. International Journal of Urban and Regional Research, 32(1), 164–178. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2008.00777.x.
 • Stanimir, A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Sześciło, D. (2015). Participatory Budgeting in Poland: Quasi-Referendum Instead of Deliberation. Croatian and Comparative Public Administration, 15(2), 373–388.
 • Timm, N. H. (2002). Applied multivariate analysis. New York: Springer Verlag. Wrocław Participatory Budget. Retrieved from: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski (2019.09.01).
 • Wrocław’s annual report on budget execution 2018, Wrocław, March 2019. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8c02b185-3aa1-4668-9721-6c9efa9d8edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.