Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 61-75

Article title

Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej – analiza porównawcza

Authors

Content

Title variants

EN
Socio-economic development of European Union countries – comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej społeczno- -ekonomicznego rozwoju krajów Unii Europejskiej. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: Jak przebiega rozwój krajów Unii Europejskiej? Jaki był wpływ globalnego kryzysu na procesy rozwoju gospodarek tworzących Unię Europejską? Jaką pozycję zajmuje Polska w Unii Europejskiej? Jakie zmiany zaobserwowano między rokiem 2004 i 2013? W wyniku przeprowadzonej wielowymiarowej analizy porównawczej stanu gospodarek krajów Unii Europejskiej zidentyfikowano podmioty o najlepszej i najgorszej kondycji ekonomicznej, wskazano miejsce Polski wśród państw członkowskich Unii Europejskiej oraz dokonano klasyfikacji krajów Unii Europejskiej ze względu na poziom rozwoju. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę zakładającą stopniowe zmniejszanie dystansu dzielącego Polskę od pozostałych krajów Unii Europejskiej i relatywną poprawę pozycji Polski w Unii Europejskiej pod względem poziomu rozwoju w okresie pierwszej dekady członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Zastosowano wybrane metody taksonomiczne, a w szczególności metodę taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga oraz metodę J.H. Warda.
EN
The paper presents results of comparative analysis of socio-economic development of European Union countries. An attempt has been made to answer the questions: How has the global crisis influenced the processes of economic development of EU member countries? What is the position of Poland in the EU? What changes have been observed between 2004 and 2013? Multivariate comparative analysis of the condition of economies of twenty seven EU countries in 2004 and 2013 resulted in identifying the economies with the best and the worst economic condition, positioning Poland among the EU-27 countries, as well as classifying EU-27 countries with regard to the level of development. Hypothesis concerning gradual reduction of distance between Poland and other EU countries and relative improvement of Poland’s position in the EU with respect to the level of socio-economic development has been positively verified. Selected methods of taxonomic analysis were used, in that: Z. Hellwig’s taxonomic measure of development method and J.H. Ward’s method.

Year

Volume

228

Pages

61-75

Physical description

Contributors

author

References

 • Belka M. (2013), How Poland’s EU Membership Helped Transform Its Economy, Group of Thirty, Occassional Paper 88, Washington.
 • Borowiec J. (2011), Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • CIA (2014), CIA Factbook 2014, www.indexmundi.com (dostęp: 20.08.2014).
 • Encyclopedia Brittanica, www.britannica.com?EB-checked/topic178361/economic-development (dostęp: 10.08.2013).
 • EUROSTAT (2014a), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators (dostęp: 20.08.2014).
 • EUROSTAT (2014b), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 (dostęp: 20.08.2014).
 • EUROSTAT (2014c), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 (dostęp: 20.08.2014).
 • EUROSTAT (2014d), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1(dostęp: 20.08.2014).
 • EUROSTAT (2014e), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsdec420&tableSelection=3&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1(dostęp: 20.08.2014).
 • GUS (2006), Polska w Unii Europejskiej 2006, GUS, Warszawa.
 • GUS (2014), Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, GUS, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4.
 • Małuszyńska E., Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej − sytuacja społeczna i gospodarcza [w:] E. Małuszyńska (red.), Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej.
 • Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, Wyd. UE, Poznań.
 • McCormick J. (2010), Zrozumieć Unię Europejską, WN PWN, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2013), Społeczno-gospodarcze efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1 maja 2004-1 maja 2013). Główne wnioski w związku z dziewiątą rocznicą przystąpienia Polski do UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 • Moussis N. (2007), Access to European Union. Law, Economics, Policies, European Study Service, Rixensart.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN (2004), Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Pawlas I. (2014), Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Pelkmans J. (2006), European Integration. Methods and Economic Analysis, Prentice Hall, Harlow-London-New York.
 • Pluta W. (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 • Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa.
 • Reinert K.A., Rajan R.S. (red.) (2009), The Princeton Encyclopedia of the World Economy. Vol. I, Princeton and Oxford.
 • Vida K. (2012), Strategis Issues for the EU10 Countries in 2012, “Unia Europejska.pl”, nr 6 (217) (listopad/grudzień).
 • Ward J.H. Jr (1963), Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, “Journal of the American Statistical Association”, Vol. 58, Iss. 301 (March), zaczerpnięto z http://links.jstor.org/sici?sici=0162-1459%28196303%2958%3A301%3C236%3AHGTOAO%3E2.0.CO%3B2-9 (dostęp: 10.03.2013).
 • WTO (2014), http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_data_e.htm (dostęp: 10.08.2014).
 • Zyblikiewicz L.W. (2001), Miejsce i rola Polski [w:] E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, WN PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8c0b5940-9af4-465e-ae8f-7e8c54bbc68c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.