PL EN


2017 | 16 | 4 | 145-161
Article title

Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja

Content
Title variants
EN
Self-Assessment of Knowledge, Professional Skills and Social Competence of Students as a Basis for the Evaluation of the Curriculum of Tourism and Recreation Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem pracy była analiza samooceny wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz wskazanie możliwości modyfikacji i wzbogacenia programów kształcenia. Badaniami, w roku akademickim 2015/2016, objęto 88 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankiety (kwestionariusz własnego autorstwa), wywiadu nieskategoryzowanego i obserwacji. Do wnioskowania statystycznego użyto standardowych metod statystycznych: frekwencji cech oraz testu niezależności chi-kwadrat. Wyniki badań w zakresie samooceny wiedzy, kompetencji zawodowych i społecznych respondentów odniesiono do ich identyfikacji z kierunkiem studiów. Stwierdzono, że większość studiujących turystykę i rekreację identyfikowała się z wybranym kierunkiem. Poziom samooceny wiedzy studentów – zwłaszcza z zakresu specjalności – nie był wy-soki. Zaobserwowano związek między poziomem identyfikacji a samooceną umiejętności i kompetencji. Studenci mocnej identyfikujący się z kierunkiem studiów wyżej oceniali swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne.Podejmowane działania – w celu dostosowania programu studiów do poziomu przygotowania kandydatów oraz potrzeb rynku pracy – korelują z uzyskanymi wynikami. Powinny przynieść za-mierzony efekt w postaci wzrostu tych kompetencji, których deficyt stwierdzono w badaniach.
EN
The aim of this study is an analysis of self-assessment of professional skills and competences of Tourism and Recreation students, as well as an attempt to indicate the possible uses of education mechanisms to modify and enrich curricula so that they take into account the need to develop students’ social skills. The research used a diagnostic survey method. Subjects included 88 students of the Faculty of Physical Culture and Health Promotion at the University of Szczecin. Qualitative and quantitative analysis of results was based on standard statistical methods: incidence of features, a Chi-squared test and a multi-dimensional correspondence analysis. Most students of Tourism and Recreation identified with their chosen field of study. Self-assessment of students’ knowledge – especially in terms of their major – was not high. There was a correlation between identifying oneself with the field of study and self-assessment of competences. Students who identified with their field of study more, reported higher self-assessment of their competences. Efforts to adapt the curriculum to the level of preparedness of candidates and the needs of the labor market correlate with the obtained results. These efforts should bring the desired effect of increased competences, whose deficit was detected during the research.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
author
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
References
 • Bartosiak M., Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2014, nr 4, s. 125–138.
 • Bartram D., The great eight competencies: A criterion-centric approach to validation, „Journal of Applied Psychology” 2005, No 90, s. 1185–1203.
 • Botas P., The consumption values of and empowerment of student as customer in higher educationand its implications for higher education policy, Society for Research into Higher Education Annual Research Conference 2011; źródło: http://www.srhe.ac.uk/conference2011/ [dostęp: 24.03.2017].
 • Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Drozdek-Małolepsza T., Michalski C., Rodziewicz-Gruhn J., Jakość kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w opinii studentów kierunku wychowanie fizyczne, [w:] Sitarska B., Jankowski K., Droba R. (red.), Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 149–157.
 • Drozdek-Małolepsza T., Michalski C., Jakość kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w opinii absolwentów studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, [w:] Sitarska B., Jankowski K., Droba R. (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011, s. 159–166.
 • Eider P., Tarnowski M., Znajomość regionalnych walorów krajoznawczych wśród studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji” 2011, nr 689(78), s. 78–95. GUS, Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, Warszawa 2013.
 • Guzenda A., Gabryś -Szulińska B., Kopycka B., Bohdanivna Oliiarnyk M., Scenariusze zajęć do kształtowania kompetencji personalnych, społecznych, organizacji pracy małych zespołów, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Lublin 2014.
 • Kolasińska E., Kompetencje a rynek pracy i struktura społeczna, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” 2011, nr 38, s. 91–103. Kraśniewski A., Proces Boloński to już 10 lat, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.
 • Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 • Łubkowska W., Pedagogika obozów letnich w programach kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku” 2014, nr 21–24(1–4), s. 21–30.
 • Łubkowska W., Tarnowski M., Wykorzystanie parków linowych w edukacji jako formy kształtowania kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja, „The Wroclaw School of Banking Research Journal” 2015, nr 15(6), s. 775–786.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 • Osiński Z., Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyż- szych, a metody prowadzenia zajęć, [w:] Sitarska B., Jankowski K., Droba R. (red.), Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 57–66.
 • Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., Jońca M., Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques, „Scientific Journal of University of Szczecin. Service Management” 2015, No. 15(1), s. 67–75; http://dx.doi.org/ 10.18276/smt.2015.15-08.
 • Paprotna G., Z badań nad identyfikacją społeczno-zawodową nauczycieli wychowania przedszkolnego, „Chowanna” 1996, nr 11, s. 64–71.
 • Radzińska M., Nowak M., Nowak L., Choice motivation of physical education and proffesional interests of future experts in physical education, „Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury” 2013, nr 5, s. 103–106.
 • Radzińska M., Nowak L., Nowak M.A., Motives for commencing studies and expectations concerning professional competence in students who practice, used to practice or have never practiced sports, „Central European Journal of Sport Sciences and Medicine” 2016, nr 13(1), s. 37–47; http:// dx.doi.org/10.18276/cej.1-04.
 • Radzińska M., Nowak L., Nowak M.A., Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania fizycznego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2016, t. 15, nr 2, s. 109–124; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.15.
 • Rutkowska K., Godlewski G., Wzór i antywzór osobowy pilota wycieczek. Konfrontacja umiejętności społecznych adeptów pilotażu z ich wyobrażeniami na temat charakterystyki zawodowej pilota, „Folia Turistica” 2010, nr 23, s. 189–204.
 • Rosalska M., Kompetencje społeczne dorosłych w kontekście pedagogiki przeżyć, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2015, t. 16, s. 23–34. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. 2007, nr 164, poz. 1166).
 • Sánchez-Ruiz M.J., Pérez-González J.C., Petrides K.V., Trait emotional intelligence profiles of students from different university faculties, „Australian Journal of Psychology” 2010, Vol. 62, Issue 1, s. 51–57; http://dx.doi.org/10.1080/00049530903312907.
 • Smółka P., Kwestionariusze osobowości jako narzędzia pomocne w ocenie kompetencji społecznych. Implikacje dla preselekcji kandydatów na stanowiska wymagające wysokich umiejętności interpersonalnych, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty” 2011, nr 3 (21), s. 105–126.
 • Tarnowski M., Biżek-Tarnowska J., Geografia wyjazdów i doświadczeń turystycznych studentów III roku Instytutu Kultury Fizycznej, [w:] Umiastowska D. (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 2010, s. 193–204.
 • Woźniak R.B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1998.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8c19d488-ee29-4c6d-92fd-6a52f8cbd081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.