PL EN


2018 (R. XVII) | 1(67) | 129-151
Article title

Refleksyjność społeczno-biograficzna młodzieży z warszawskiego centrum

Authors
Content
Title variants
EN
Socio-biographical reflexivity of young people from the Warsaw city center
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents an analysis of the way of experiencing youth and constructing individual life projects by young people, who are socially connected with the street space of the center of a large city – Warsaw. These problems were analyzed in relation to the concept of work on the project of their own life and the concept of reflexivity present in the works of such authors as Urlich Beck, Anthony Giddens, Margaret Archer or Sławomir Krzychała. The research applied a qualitative approach based on social constructivism. The results were based on in-depth individual interviews conducted with young people spending time in the street space of the Warsaw city center. The analysis of the biographical narratives of young people confirmed the processual nature of shaping and developing socio-biographical reflexivity. In the experiences and reflections of young people who were facing the challenge of individual construction of one’s own life project in a situation of exclusion or contestation various strategies emerged. In relation to the S. Krzychała’s concept and typology of socio-biographical reflexivity, three dominant types of strategies were presented by young people in the context of the impediment to start work on the design of one’s own life:carefree independence, seeming easiness and diffusional street project.
PL
W artykule przedstawiona została analiza sposobu doświadczania młodości i konstruowania indywidualnych projektów życiowych przez młodzież, która związana jest z przestrzenią uliczną centrum dużego miasta – Warszawy. Problemy te analizowano w odniesieniu do koncepcji pracy nad projektem własnego życia oraz zagadnienia refleksyjności obecnych w pracach takich autorów jak Urlich Beck, Anthony Giddens, Margaret Archer czy Sławomir Krzychała. W badaniu zastosowano podejście jakościowe osadzone w nurcie konstruktywizmu społecznego. Wyniki opracowano na podstawie pogłębionych wywiadów indywidualnych z młodymi osobami spędzającymi czas w przestrzeni ulicznej warszawskiego centrum. Analiza narracji biograficznych młodych ludzi spędzających czas w środowisku ulicznym warszawskiego centrum potwierdziła procesualny charakter kształtowania się i rozwijania refleksyjności społeczno-biograficznej oraz przyjmowanych strategii rozwojowych. W doświadczeniach i refleksjach młodych osób ujawniły się zróżnicowane strategie wynikające z mierzenia się z wyzwaniem indywidualnego konstruowania własnego projektu życiowego w sytuacji wykluczenia lub kontestacji oraz buntu wobec dominującego porządku społecznego. Wykorzystując koncepcję i typologię refleksyjności społeczno-biograficznej S. Krzychały zdefiniowano trzy dominujące typy strategii przyjmowanych w związku z utrudnionym rozpoczynaniem procesu pracy nad projektem własnego życia – beztroską niezależność, pozorną beztroskę oraz dyfuzyjny projekt uliczny.
Issue
Pages
129-151
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Alheit P., (2011), Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3(55).
 • Alheit P., (2015), Teoria biografii jako fundament pojęciowy uczenia się przez całe życie, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4(72).
 • Bauman Z., (2006), Płynna nowoczesność, Kraków.
 • Beck U., (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa.
 • Beck U., Giddens A., Lash S., (2009), Modernizacja refleksyjna, Warszawa.
 • Berzonsky M., Soenens B., Luyckx K., Smits I., Papini D., Goossens L. (2013), Development and Validation of the Revised Identity Style Inventory (ISI-5): Factor Structure, Reliability, and Validity, „Psychological Assessment”, Vol. 25, nr 3.
 • Cybal-Michalska A., (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków.
 • Erikson E., (2004), Tożsamość a cykl życia, Poznań.
 • Giddens A., (2001), Nowoczesność i tożsamość, Warszawa.
 • Jankowski D., (2013), Komplementarność procesów edukacji i autoedukacji wyzwaniem czasu ponowoczesnego, [w:] Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, red. E. Solarczyk-Ambrozik, Poznań.
 • Krzychała S., (2007a), Projekty życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych, Wrocław.
 • Krzychała S., (2007b), Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wrocław.
 • Obuchowski K., (2001), Od przedmiotu do podmiotu, Bydgoszcz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8c4e610b-5073-4ca5-add0-c7f40b036836
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.