PL EN


2012 | 24 | 7-15
Article title

Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności

Authors
Content
Title variants
EN
The City and the University Facing the Challenges of the Present
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcja akademicka winna stać się dla Krakowa i jego samorządu priorytetem, również wobec nieuchronnej globalizacji procesów urbanizacyjnych. Nauka jest dzisiaj jednym z najważniejszych nośników globalizacji. Strategie rozwoju polskich miast i regionów były dotychczas w zbyt małym stopniu skorelowane z potencjałem strategicznym uczelni wyższych, działających na ich terenie. Obecna rola uniwersytetów, w odróżnieniu od tej tradycyjnej „zamkniętej w wieży z kości słoniowej”, winna więc zdecydowanie polegać na coraz większym analizowaniu swej misji w kontekście rozwoju regionalnego. Oznacza to włączanie uniwersytetów do procesu kreowania i stymulowania przedsiębiorczości. W ten sposób uniwersytety stają się katalizatorami rozwoju lokalnego. Jeśli więc nie ulega dziś wątpliwości, że uniwersytet jest absolutnie kluczową instytucją kreatywnej gospodarki, a „miasto to zbiór szans, okazji i sposobności wszelkiego rodzaju” jak to określiła Jane Jacobs, to wyzwaniem dla naszych uniwersytetów staje się niewątpliwie gra z otoczeniem, w której szczególną rolę odgrywać muszą partnerskie relacje z samorządem miasta i regionu. Uniwersytet – swoim potencjałem – powinien przyczyniać się do kształtowania ładu strukturalnego i zapewnienia spójności społeczno-gospodarczej. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Za nami stara tradycja uniwersytecka i marka oraz nasz potencjał akademicki. Ten kapitał musimy dzisiaj pomnażać. Czas więc na nowo zdefiniować relacje między miastem a jego uniwersytetami.
EN
The academic function should become a priority for Krakow and its authorities, also in the light of the inevitable globalisation of the urbanising processes. Scholarship belongs to the most important factors of globalisation today. Development strategies of Polish cities and regions have not been sufficiently correlated with the strategic potential of their universities. The current role of universities, as opposed to the traditional one, “locked up in the ivory tower”, should consist in harmonising their mission with regional development. It means involving universities in the process of creating and stimulating enterprise. In this way universities are becoming catalysts of local development. So if there is no doubt today that the university is an absolutely crucial institution of the creative economy and “the city is an ensemble of all kinds of chances, occasions and opportunities,” as Jane Jacobs wonderfully put it, the challenge for our universities is an interplay with their environment based on relations of partnership with local and regional authorities. The university’s potential should contribute to the shaping of the structural order and guaranteeing social and economic cohesion. Are we prepared for that? We are equipped with our old university tradition and reputation and our academic potential. We must build up this capital now. So it is time to redefine the relations between the city and its universities.
Year
Volume
24
Pages
7-15
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
References
 • Domański T., 2011, Wprowadzenie [w:] Marketing akademicki. Rola uniwersytetów, Bernhard T., 2011, Wycinka, Warszawa.
 • Dahrendorf R., 2000, Universities after Communism, Hamburg.
 • Domański T., 2011, Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów – nowe wyzwania strategiczne [w:] Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. T. Domański, Łódź.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Warszawa.
 • Jajszczyk A., 2009, Polska w obliczu globalizacji szkolnictwa wyższego, „Kultura i Polityka” nr 5.
 • Kraków i jego Uniwersytet, Kraków b.r.w.
 • Krzyżanowski S., 1900, Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje, Rocznik Krakowski, R. 4
 • Marszałek A., 2011, Potencjał naukowo-badawczy uczelni i jego rola w regionie uczącym się (na przykładzie Małopolski) [w:] Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. T. Domański, Łódź.
 • Purchla J., 2011, Czy Kraków naprawdę przegrywa z Wrocławiem? [w:] Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Majchrowskiemu, t. 3, red. B. Szlachta, Kraków.
 • Purchla J., Sepioł J., 1997, Metropolie a rozwój regionalny Polski, „Samorząd Terytorialny” R. 7, nr 11.
 • Schorske C., 1980, Fin-de-siècle Vienna, “Politics and Culture”, New York.
 • Wdowiarz-Bilska M., Zuziak Z., 2008, Krakowskie uczelnie w przestrzeni miasta [w:] Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, red. T. Markowski, D. Drzazga, Warszawa.
 • Wyrozumski J., 1992, Dzieje Krakowa, t. 1, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8c5d82e2-3671-4f6a-baa8-86d1ef4c2417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.