Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 109-120

Article title

Edukacja religijna w systemie edukacyjnym Niemiec (na przykładzie Bawarii)

Content

Title variants

EN
Religious education in educational system of Germany (based on example of Bavaria)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stan katechizacji i obecność religii w szkole związana jest z charakterem relacji Państwo - Kościół. Pytać więc można, czy państwo świeckie, jakim są Niemcy, gwarantuje zapisaną w konstytucji wolność religijną rozumianą jako prawo każdego obywatela do zdobywania wiedzy religijnej? Kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec posiadają szeroką autonomię w zakresie wewnętrznym i w obszarze prawa międzynarodowego publicznego. Stąd podejmując się rozprawy nad edukacją religijną, formami jej obowiązkowości, gwarancjami prawnymi, zakresem kształcenia czy pozycją nauczyciela religii, zawężyłam swoje zainteresowania do Bawarii. Choć nie jest ona państwem wyznaniowym i nie wiąże się z żadną religią, kościelne i państwowe regulacje prawne wyraźnie wskazują na to, iż nauka religii w szkołach publicznych leży we wspólnym interesie zarówno Państwa, jak i Kościoła. Pytając o zakres edukacji religijnej i obowiązujące programy nauczania religii w szkołach publicznych, znajdujemy potwierdzenie, iż nadzór tu pełni zarówno Kościół, dbając o dydaktyczno-merytoryczną poprawność katechezy, jak i władze państwowe, czuwające nad konstytucjonalnością programów i tekstów. Niemcy funkcjonują w systemie dwóch religii, muszą zatem siłą rzeczy tworzyć warunki do dokonywania przez młodego człowieka wyboru w procesie edukacji. Stąd też specyficzny charakter nauki religii, jej zakres, forma i obowiązkowość.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

109-120

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

  • Bagrowicz J. (2000). Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: UMK.
  • Chałupniak R. (2000). Konfesyjność nauczania religii. Zarys problematyki. Paedagogia Christiana, 2(6), s. 31-51.
  • Milerski B. (1998). Status edukacji religijnej w Niemczech. W: B. Milerski (red.), Elementy pedagogiki religijnej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
  • Milerski B. (1998). Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. W: B. Milerski, Religia a szkoła. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
  • Okońska E. (2001). Kształcenie pedagogiczne nauczycieli religii w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. W: R. Parzęcki, I. M. Strachanowska (red.), Unifikacja czy tożsamość w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą. Bydgoszcz: „Bora”.
  • Warchałowski K. (1998). Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych. Lublin: TN KUL.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8c5d9fe0-6b16-4b8a-93a7-30bc053ea977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.