PL EN


2017 | 8 | 1 | 139-144
Article title

Rozwój zrównoważony a ochrona przyrody

Content
Title variants
EN
Sustainable Development vs Nature Protection
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisano historię pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz rangę konstytucyjną tej idei. Na przykładzie kopalnych nośników oraz alternatywnych źródeł energii elektrycznej przedstawiono światowy problem środowiskowy XXI w. Podkreślono rolę odtwarzania i wzbogacania zasobów przyrody oraz zachowania spuścizny przyrodniczej i kulturowej w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.
The article describes the history of the notion of sustainable development and the constitutional status of this idea. On the example of fossil fuels and alternative sources of energy, a global environmental problem of the twenty-first century were presented. The role of reproducing and beneficiation of natural resources and the role of preservation of natural and cultural heritage in the implementation of the principles of sustainable development were accentuated.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
139-144
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin, Polska
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Polska
References
 • Bloomberg New Energy Finance report (2016). Pobrane z; http://www.bbhub.io/bnef/sites/4/2016/ 04/BNEF-Summit-Keynote-2016.pdf (24.01.2017).
 • Ciesielka, M. (2007). Przygotowanie uczniów do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku technicznym. W: M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak (red.), Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”: bezpieczeństwo jako wartość (s. 63–69). T. 3. Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
 • Ciesielka, M. (2011). Realizacja projektów koncepcyjnych w oparciu o model działalności technicznej człowieka, szansą na kształtowanie świadomości technicznej uczniów. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (1), 61–66.
 • Duda, M., Mikołajuk, H., Okrasa, S (2009). Prognoza bilansu energetycznego Polski do 2030. Materiały XXIII Konferencji Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej.
 • Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (2015). Krajowy Plan Rozwoju mikroinstalacji OZE do roku 2030.
 • Falencka-Jabłońska, M. (2008). Ochrona przyrody a różnorodność biologiczna i ich znaczenie w zrównoważonym rozwoju lasów. W: Uwarunkowania ekorozwoju rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania i zarządzania środowiskiem (s. 136 140). VI Forum Inżynierii Ekologicznej Nałęczów, 23–25.10.2008.
 • Falencka-Jabłońska, M. (2012). NATURA 2000 w Polsce – fakty i mity. Głos Lasu, 3, 36–38.
 • Falencka-Jabłońska, M., Małecka, M. (2016). Różnorodność biologiczna jako wskaźnik zmian ekosystemów leśnych w zrównoważonym zagospodarowaniu lasu w zasięgu oddziaływania ENEA. Wytwarzanie Sp. z o.o. Dokumentacja IBL.
 • GUS (2014). Ochrona środowiska. Warszawa.
 • Konwencja o różnorodności biologicznej (1992). Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja (24.01.2017).
 • Noga, H. (2014). Znaczenie edukacji ekologicznej w kształtowaniu myślenia ekologicznego. W: M. Vargova (red.), IKT vo vdelavani, Vystupy vyskumnych studii zameranych na technic-ke vzdelavanie (s. 143–148). Nitra: UKF.
 • Sałata, E. (2012). E-learning and In-service Teachers’ Training. W: L. Varkoly, R. Szczebiot (red.), Present Day Trends of Innovations (s. 158–165). Łomża: Wyd. PWSZ.
 • Sałata, E. (2014). Zapotrzebowanie nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie w technologii e-learning. W: Trendy ve vzdělávání. Informační technologie a technické vzdělávání (s. 265–269). Olomouc: Votobia.
 • Sobczyk, W., Baran, T. (2016). Konkurencyjność technologii odnawialnych źródeł energii. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (15), 141–146.
 • Sobczyk, W., Biedrawa-Kozik, A., Kowalska, A. (2012). Threats to Areas of Natural Interest. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, 14, 262–273.
 • Sobczyk, W., Sternik, K., Sobczyk, E.J., Noga, H. (2015). Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, 17, 1113–1124.
 • Szybalski, K. (2013). Kto zarobi na nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii? Energetyka, 3, 315.
 • Walat, W. (2014). Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+. Sprawozdanie z badań. W: W. Czerski, R. Wawer (red.), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych (s. 117–130). Lublin: Wyd. UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8c6d8a3b-1459-417e-b4d8-62d3dbe8ba7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.