PL EN


2015 | 2 | 99-115
Article title

Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli zagranicznych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Defining illnesses for critical illness covers in the practice of foreign insurers
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rozwiązania stosowane na rynkach ubezpieczeń w wybranych krajach na świecie, w kontekście doprecyzowania definicji chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania. Ocenie poddano działania podjęte w Wielkiej Brytanii, Singapurze i RPA w celu wprowadzenie standaryzacji warunków ubezpieczenia. Wybór krajów do analizy nie jest przypadkowy. RPA to „państwo pochodzenia” ubezpieczenia poważnego zachorowania. Z kolei Singapur to kraj, który zapoczątkował na świecie działania standaryzacyjne definicji zachorowań, a Wielka Brytania to największy pod względem składki przypisanej rynek ubezpieczeń poważnego zachorowania. W artykule omówiono nie tylko przesłanki wprowadzenia standaryzacji warunków, ale także ewentualne negatywne skutki takiego rozwiązania. Wyprowadzone wnioski odniesiono do polskich realiów i zaproponowano możliwe do wprowadzenia w przyszłości rozwiązania.
EN
The paper presents solutions available on insurance markets of selected countries of the world in the context of specifying the definition of illnesses used in critical illness covers. The author assessed the measures taken in the United Kingdom, Singapore and South Africa with the aim of introducing standardised terms and conditions of insurance. The selection of the analysed countries was not random. South Africa is the country where critical illness cover came into being. Singapore is the first country in the world that started to standardise the definition of illnesses and the United Kingdom has the biggest market for critical illness covers measured by a written premium. The paper discusses not only the reasons for introducing standardised terms and conditions of insurance but also possible negative consequences this may bring about. The conclusions drawn were juxtaposed with Polish realities. In addition, solutions were proposed with potential for introduction in the future.
Year
Issue
2
Pages
99-115
Physical description
Contributors
author
 • studentka Wydziału Ekonomii, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Ubezpieczenia Gospodarcze, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
References
 • ABI, 2011, Critical illness and life insurance claims paid out by UK insurance industry totals nearly 2billion, https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2011/08/Critical-illness-and-life-insurance-claims-paid-out-by-UK-insurance-industry-totals-nearly-2billion [dostęp: 31.01.2015].
 • ABI, 2011, Statement of Best Practice for Critical Illness Cover, www.abi.org.uk/Media/Releases/2011/02/54762.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • ABI, 2014, Q&A: ABI Protection Claims Stats 2013, https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2014/05/Protection-Claims-2013-QA [dostęp: 14.02.2015].
 • ABI, 2014, ABI publishes updated best practice to improve customer understanding of Critical Illness Insurance, https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2014/12/ABI-publishes-updated-best--practice-to-improve-customer-understanding-of-Critical-Illness-Insurance [dostęp: 31.01.2015].
 • ABI, 2014, Statement of Best Practice for Critical Illness Cover, https://www.abi.org.uk/~/media/Files/Documents/Publications/Public/2014/Protection/Statement%20of%20Best%20Practice%20for%20Critical%20Illness%20Cover%20Dec%202014.pdf [dostęp:31.01.2015].
 • ASISA, 2009, ASISA Standard on disclosures for critical illness products, s. 9, http://www.asisa.org.za/downloads/2009/september/ASISA%20STd%20on%20disclosure%20for%20Critical%20Illnes%20Products.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • ASISA, 2011, Standardised Critical Illness Definitions Project (SCID…P), https://www.pps.co.za/portal/docs/SCID.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • Brett P., Du Toit J., The UK Standard CI Definitions, (w:) A Critical Table. Pricing Critical Illness in theUK on a new Insured Lives Table, P. Brett, J. Du Toit, Gen Re 2007, s. 18–19.
 • Coverson J., The Critical Illness Heart Attack Definition – Opportunity Or Time Bomb?, Gen Re 2013.
 • Financial Ombudsman Service, 2014, Association of British Insurers (ABI) proposal to amend the Critical Illness Insurance Statement of Best Practice, http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/consultations/2014/ABI-SoBP-consultation-response.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • Eppert T., Critical Illness Wordings – Setting the Standard, Gen Re, Risk Insights nr 4, Cologne 2013.
 • Gatzert N., Maegebier A., Critical Illness Insurances: Challenges and Opportunities for Insurers, Department of Insurance Economics and Risk Management Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg 2014, s. 13–14.
 • Groyer A., Cancer Screening – Developments and Implications for Critical Illness Benefits, Risk Insights, Gen Re 2010, wyd. 14, nr 3.
 • Gumna, M., Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli krajowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 2014 nr 3, s. 149–164.
 • König S., Cypris C., Bartlett D., de Braaaf K., Lussier F., Critical Illness. Eine internationale Übersicht. Was können wir von hochentwickelten CI Märkten lernen?, „SCOR Global Life”, 2011 nr 4.
 • Kreiensiek I., The Future Burden of Heart Attack – How Changes in Diagnostic Criteria Affect the Number of Claims Under Critical Illness, Gen Re 2009, Risk Insights, wyd. 13, nr 1.
 • Lewis P., The new ASISA standardised critical illness definitions – what difference will they actually make to you?, Association for Saving & Investment SA, 2009, http://www.asisa.org.za/downloads/Events_financial/P%20Lewis,%20ASISA%20standardised%20definitions%20new%202009–11.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • Life Insurance Association Singapore, 2014, LIA Singapore introduces updated Critical Illnesses benefit guidelines to meet changing needs of policyholders, http://www.lia.org.sg/files/news/2014/08/LIA_MediaRelease_on_LIA_CI_Framework_2014_Final.pdf [dostęp: 31.01.2015].
 • Life Insurance Association Singapore, 2014, LIA Critical Illness (CI) Framework 2014, standard definitions for severe stage of 37 critical illnesses: version 2014, http://www.lia.org.sg/files/document_holder/Industry_Guidelines_-_Health/LIA_CI_Framework_2014_LIA_Definitions_for_37CIs.pdf [dostęp: 14.02.2015].
 • Lu J., Droste W., Gen Re’s Dread Disease Survey 2004–2008, Gen Re 2012, Topics no 20.
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 11 poz. 66 z późn. zm.).
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. 2003, Nr 124 poz. 1153).
 • Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006 Nr 157 poz. 1119).
 • Więckowska B., Ubezpieczenia pracownicze, w: Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8c7cd160-025c-4514-bfb9-acb0b3b1c083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.