Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 2 | 191-198

Article title

Versatile leadership as a determinant of employee engagement. DHL EXPRESS (Poland) sp. z o.o. Example

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Wszechstronność przywódcza detreminantą zaangażowania pracowników na przykładzie DHL EXPRESS (Poland) sp. z o.o.

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The changes which are taking place today, forces companies to ask themselves about the quality of leadership in the organization and whether the existing work in this area supports the success of the company. In the global environment, both social structure and political are changing. Demographic changes irrevocable impact on the market more than ever before. For company it is necessary to introduce new paradigms of leadership to have a chance to succeed in this new environment. The aim of researches was to recognize methods, which allow to improve the quality of management of transprot companies. Methods: Researches were conducted based on literature review and questionnaires sent by employees. Cocnlusions: Leadership agility model seems to be the answer to the question of how to survive in the new world. Concept of leadership agility draws attention to a smooth transition between the different management styles as well as the end of the heroic leadership, (focused on only one leader) and the beginning of the post heroic leadership, where the contribution of the whole team count. In the new environment, a significant part of the company's success will depend on the commitment of its employees, and hence the added value of their work. Model of leadership agility is used in DHL Express daily and build the base for achieving excellent results not only business but also those related to human capital.
PL
Wstęp: Zmiany zachodzące współcześnie wymuszają na przedsiębiorstwach postawienie sobie pytania o jakość przywództwa w organizacji i o to czy dotychczasowe działania w tej dziedzinie wspierają sukces firmy. W otoczeniu globalnym przedsiębiorstw zmienia się zarówno struktura społeczna jak i polityczna a nieodwołalne zmiany demograficzne wpływają na rynek bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Aby firmy miały szanse na odniesienie sukcesu w nowym środowisku niezbędne jest więc wprowadzenie nowych paradygmatów przywódczych. Celem pracy było rozpoznanie metod pozwalających na istotną poprawę jakości działania przedsiębiorstwa transportowego. Metody : Badania wykonano na podstawie literaturowej analizy badanego tematu oraz analizy ankiet przesłanych przez pracowników. Wnioski: Model wszechstronności przywódczej ( ang. leadership agility ) wydaje się być odpowiedzią na pytanie jak przetrwać w nowym świecie. Koncept leadership agility zwraca uwagę na płynne przechodzenie menadżerów pomiędzy różnymi stylami a także odwrót od przywództwa heroicznego, skupionego na jednej tylko sobie przywódcy na rzecz przywództwa postheroicznego, gdzie liczy się wkład całego zespołu. W nowym środowisku znaczna część sukcesu firmy zależeć będzie od zaangażowania jej pracowników, a co za tym idzie od wartości dodanej jaką wytworzą. DHL Express ( Poland ) stosuje w codziennej praktyce model wszechstronności przywódczej osiągając dzięki temu nie tylko znakomite wyniki biznesowe ale także te odnoszące się do kapitału ludzkiego.

Journal

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

191-198

Physical description

Contributors

  • The University of Dąbrowa Górnicza, Poland
  • The University of Dąbrowa Górnicza, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8ce1089c-9480-4571-94fa-37fd9a5148b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.