PL EN


2013 | 136 | 149-164
Article title

Kierunki poprawy efektywności zarządzania siecią drogową w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Directions for Improving the Efficiency of Road Network Management in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Transport infrastructure plays a vital role in the economic development of the country. The increase in passenger and freight transport increases the demand for quality and quantity infrastructure. The purpose of this article is to provide guidelines for improving the efficiency of road network management in Poland. The importance of modern telematics technology in the management of the existing road networks and the need for cooperation of transport infrastructure management bodies have been pointed out.
Year
Volume
136
Pages
149-164
Physical description
Contributors
author
References
 • Austen A., Dydkowski G.: Zarządzanie usługami użyteczności publicznej. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 • Burnewicz J.: Ocena Wstępnego Programu Operacyjnego "Konkurencyjność transportu" w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Sopot 2005.
 • Burnewicz J.: Prognoza zapotrzebowania na transport w Polsce do 2012 i 2020 roku. Uniwersytet Gdański, Sopot 2004.
 • Burnewicz J.: Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu. W: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. Tom II. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Litwin M.: The Role of Intelligent Transportation System (ITS) National Architecture and Standards - the Canadian Experience. W: IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego". Poznań, Będlewo 2003.
 • Opoczyński K.: Synteza wyników GPR. Witryna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Oskarbski J., Jamroz K., Litwin M.: Inteligentne systemy transportu - zaawansowane systemy zarządzania ruchem. www.pkd.org.pl, za: Proper, T. Allen: Intelligent Transportation System Benefits: 2000 Update. U.S. Department of Transportation Washington D.C., 2001.
 • Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Biała Księga. Bruksela, 29 marzec 2011.
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1994. GUS, Warszawa 1995.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003. GUS, Warszawa 1995.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011. GUS, Warszawa 2012.
 • StatExtracts. OECD. http://stats.oecd.org (28.08.2012).
 • Statistics. OECD. StatExtracts. http://stats.oecd.org (28.08.2012).
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Projekt. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011.
 • Transport wyniki działalności w 2003 roku. GUS, Warszawa 2004.
 • Transport wyniki działalności w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011.
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 2005, nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 • Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Dz.U. 1985, nr 14 poz. 60 wraz późn. zm.
 • Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. Witryna internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych / projekty_inne/zalozenia_dr_publ/px_proj_zal_proj__ust_dr_publicz.pdf.
 • Wydro K.B.: Koncepcja rozwoju inteligentnych systemów transportowych i sposób ich ujęcia w opracowywanej strategii rozwoju transportu. Warszawa 2010 (ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8cfc70ce-2c12-46f2-8d6e-66ec0d0425c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.