PL EN


2015 | 1 (354) | 101-109
Article title

Homogenizacja i heterogenizacja zachowań konsumenckich w społeczeństwie globalnym

Authors
Content
Title variants
EN
Homogenisation and Heterogenisation of Consumer Behaviours in the Global Society
RU
Гомогенизация и гетерогенизация поведения потребителей в глобальном обществе
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest poznanie uwarunkowań kulturowych zachowań konsumenckich w społeczeństwie postindustrialnym. Postawiono pytanie: czy we współczesnym globalizującym się społeczeństwie, kultury narodowe mają wpływ na decyzje konsumenckie, czy raczej są one już efektem procesów homogenizacji, globalizacji kultury? Szukając odpowiedzi na pytanie problemowe dokonano krytycznego przeglądu literatury naukowej z tego zakresu. W toku analiz ustalono, że zachowania współczesnego konsumenta są kształtowane przez dwa przeciwstawne procesy ‒ homogenizacji, który prowadzi do upodabniania nawyków konsumenckich oraz heterogenizacji pod wpływem specyfiki kultury narodowej. Znajomość czynników kulturowych, wpływających na zachowania klientów, pozwala przedsiębiorstwom skuteczniej wpływać na ich wybory. W artykule dokonano przeglądu literatury.
EN
An aim of the article is to learn cultural determinants of consumer behaviours in the post-industrial society. The author asked the question: Do in the contemporary, globalising society national cultures affect consumer decisions or rather they are an effect of processes of homogenisation and globalisation of culture? Seeking for an answer to the problem question, she critically reviewed the academic literature in this area. In the course of analyses, the author fixed that contemporary consumer’s behaviours were shaped by the two opposite processes ‒ homogenisation, which leads to simulation of consumer’s habits, and heterogenisation under the influence of the national culture specificity. Knowledge of the cultural factors affecting customers’ behaviours allows enterprises to more efficiently influence their choices. In the article, the author made a review of the literature.
RU
Цель статьи – узнать культурные обусловленности потребительского поведения в постиндустриальном обществе. Автор поставила вопрос: Оказывают ли национальные культуры в современном глобализирующемся обществе влияние на потребительские решения, или же они скорее всего – уже эффект процессов гомогенизации и глобализации культуры? В поиске ответа на проблемный вопрос провели критический обзор научной литературы в этой области. По ходу анализов определили, что поведение современного потребителя формируется двумя противопоставленными процессами ‒ гомогенизацией, которая ведет к уподоблению потребительских навыков, и гетерогенизацией под влиянием специфики национальной культуры. Знание культурных факторов, влияющих на поведение клиентов, позволяет предприятиям более эффекивно влиять на их выборы. В статье провели обзор литературы.
Year
Issue
Pages
101-109
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
References
 • Bartosik-Purgat M. (2011), Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
 • Best Global Brands (2013), http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013.aspx [dostęp: 10.03.2014].
 • Burszta W.J. (1998), Antropologia kultury, tematy teorie, interpretacje, Zysk i Spółka, Poznań.
 • Dembiński P.H., Globalizacja – wyzwanie i szansa, http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/tekst/gl/dembinski.html [dostęp: 08.03.2014].
 • Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • International Trade. Raport (2010), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146948.pdf [dostęp: 10.03.2014].
 • Kłoskowska A. (1991), Kultura narodowa, (w:) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
 • Kłoskowska A. (2001), Homogenizacja, (w:) Mencwel A., Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Kuciński K. (2011), Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, „Rocznik Żyrardowski”, t. IX.
 • Le Bon G. (2004), Psychologia tłumu, Antyk, Kęty.
 • Patrzałek W. (2004), Czynniki kulturowe wpływające na zachowania konsumenckie, (w:) Patrzałek W., Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Podgórski R. (2010), Czasy bezideowej konsumpcji, Wiedza i Edukacja. Świat wirtualnej nauki, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44237 [dostęp: 15.03.2014].
 • Ritzer G. (1997), Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Robbins R.H. (2005), Globalne problemy a kultury kapitalizmu, Wydawnictwo ProPublico, Poznań.
 • Save Food: Global Initiative on Food Losses and Waste Reduction (2013), http://www.fao.org/save-food/key-findings/en [dostęp: 10.03.2014].
 • Stankiewicz K. (2005), Globalizacja a kultura świata, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4167 [dostęp: 10.03.2014].
 • Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Sztompka P. (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Szymański W. (2001), Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2004), Zachowanie konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Ziółkowski M. (1998), Miejsce społeczeństwa polskiego w światowym systemie kapitalistycznym. Dylematy teoretyczne i praktyczne, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d3b3f17-3de1-44e3-bd84-1bf740bf468c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.