PL EN


2014 | 2 | 47-52
Article title

Pielęgnacja pacjenta z zakażeniem HCV.

Content
Title variants
EN
Patient care with HCV infection.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na całym świecie żyje około 170 milionów, a w Polsce prawie 730 tysięcy, nosicieli wirusa HCV (hepatitis C virus). Spośród nich zdiagnozowano dotychczas blisko 15 tysięcy osób, pozostałe 715 tysięcy nie jest świadomych zakażenia. Skala występowania zakażenia powoduje, że należy zwrócić uwagę i uświadomić społeczeństwo o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą omawiany wirus oraz w jaki sposób można skutecznie zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania i zakażenia. Dostrzegając skalę problemu, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wirusowe zapalenie wątroby typu C za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku. HCV to wirus, którego obecność w organizmie człowieka u większości zakażonych wywołuje ostre i przewlekłe zapalenie wątroby typu C, prowadzące do trwałego uszkodzenia narządu. Stanowi on poważne zagrożenie, gdyż może prowadzić do chronicznych chorób wątroby z wysokim ryzykiem rozwoju marskości, a nawet nowotworu, co w konsekwencji może doprowadzić do przedwczesnej śmierci pacjenta. Wśród osób najbardziej narażonych na zarażenie wirusem znajdują się pacjenci, którzy mieli przetaczaną krew/preparaty krwiopodobne, osoby narażone na pracę z zakażoną krwią, jej przetworami albo z zakażonym stolcem, a także narkomani, pacjenci hospitalizowani, dializowani, u których przeprowadzono zabiegi chirurgiczne lub endoskopowe. W zapewnieniu opieki na możliwie wysokim poziomie nad pacjentem ze stwierdzoną chorobą wątroby istotny udział ma pielęgniarka, która jest ważnym członkiem zespołu leczącego. Najczęściej i najdłużej przebywa ona z zakażonym, zarówno w procesie diagnostycznym, jak i leczenia. Jej spostrzeżenia stanowią istotny element oceny stanu chorego. We współpracy z nim oraz jego rodziną dąży do uzyskania adaptacji nowej sytuacji zdrowotnej, wpływając na jego sferę poznawczą, motywacyjną i emocjonalną, zapewniając bezpieczeństwo psychiczne i udzielając szczegółowych wyjaśnień, informuje o rodzajach podejmowanych działań, ich celu i sposobach wykonania. Taka postawa sprzyja pozyskaniu zaufania i dobrej współpracy na linii pacjent–pielęgniarka.
EN
Throughout the world there are around 170 million people who carry HCV (hepatitis C virus), nearly 730.000 in Poland. Of those so far nearly 15 thousand people have been diagnosed, the remaining 715 thousand are not aware of the infection. Existing scale of infections makes it necessary to bring to public attention and educate the public about the threat posed by the discussed virus and how one can effectively reduce the likelihood of illness and infection. Recognising the scale of the problem The World Health Organization (WHO) named hepatitis C infection as one of the world’s largest epidemiological threats of the 21st century. HCV is a virus, its presence in the human body caucuses acute and chronic liver infection of type C leading to a permanent damage to the organ. It is a serious risk as it can lead to chronic liver disease with a high risk of developing cirrhosis and even cancer, which in turn may lead to premature death of the patient. Among the people who are most at risk of being infected are patients who received a blood transfusion/blood based materials, people exposed to working with infected blood or blood base products or with infected faeces, drug addicts, hospitalized patients, patients who underwent dialysis, surgery or endoscopic examination. In providing care at the highest possible level for a patient with known liver disease the nurse has a significant share, he or she is an important member of the treatment team. The nurse has the most frequent and longest contact with the infected, both in the diagnostic and treatment process. Her or his insights are an important element of the assessment of the patient. In cooperation with the patient and the patient’s family the nurse strives to achieve the adaptation of the new health situation, influencing his cognitive, motivational and emotional sphere, providing psychological security and delivering detailed explanations informs the types of actions taken, their purpose and methods of execution. This attitude helps gaining the trust and good cooperation on the line patient–nurse.
Keywords
EN
HCV   care   patient  
Year
Issue
2
Pages
47-52
Physical description
Contributors
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
author
 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
References
 • Duszczyk E, Dziubek, Garlicki A. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2012.
 • Chomicka E. Poradnik zdrowia – wątroba. Warszawa: Buchmann; 2006: 44–64.
 • Juszczyk J. Hepatitis C – patogeneza i leczenie. Poznań: Termedia; 2009.
 • Pawłowska M, Halata W. Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Poznań: Termedia; 2009.
 • Januszewicz W, Kokot F. Interna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006.
 • Rockey D, Caldwell S, Goodman Z, et al. Liver biopsy. AASLD position paper. Hepatology 2009; 49: 1017–1044.
 • Rehermann B, Nascimbeni M. Immunology of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection. Nature Rev 2005; 5: 215–229.
 • Jacobson I, Gordon S, Kowdley K, et al. Sofosbuvir for hepatitis C genotype 2 or 3 in patients without treatment options. N Engl J Med 2013; 20: 1867–1877.
 • Simon K. Współczesne zasady diagnostyki i leczenia HBV i HCV. Med po Dypl 2012; 6: 45.
 • Gajewski P, red. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2013: 2622.
 • Wygraj z HCV. Poradnik dla osób zakażonych HCV. Radomsko: Schering Plough, 2013; 13, 17–18, 59.
 • Parfieniuk A, Flisiak R. Nowe możliwości leczenia przewlekłych zakażeń HCV. Gastro Pol 2009; 4: 329–332.
 • Halota W. Cicha epidemia. aBeCadło Magazyn dla chorych na WZW. Warszawa: Direct Publishing Group S.A.; 2007; 2: 6–7.
 • Chojnacki J, Drogi zakażeń HCV według pacjentów. aBeCadło Magazyn dla chorych na WZW. Radomsko: Schering Plough; 2009; 7: 6.
 • Alter M. Epidemiology of hepatitis C infection. World J Gastroenterol 2007; 13: 2436–2441.
 • Walewska-Zielecka B. Ekspresja antygenów wirusa C zapalenia wątroby i aktywność zapalna w wątrobie u osób przewlekle zakażonych HCV. Postęp Nauk Med 2010; 1: 10–14.
 • Flisiak R, Halota W, Horban A. et al. Prevalence and risk factors of HCV infection in Poland. Eur J Gastroenterol Hepatol 2011; 23: 1213–1217.
 • Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Krajewska-Kułak E, i wsp. Repetytorium pielęgniarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.
 • Korycińska M. Stan psychiczny ma wpływ na wyniki leczenia. aBeCadło Magazyn chorych na WZW. Radomsko: Schering Plough; 2009;7: 22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d49e876-7e1b-4493-890c-33b57ecc89e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.