PL EN


2016 | 2/2016 (59), t.1 | 103-117
Article title

Wpływ wybranych czynników na formowanie kontraktu psychologicznego w organizacji

Content
Title variants
EN
The Influence of Selected Factors on the Formation of Psychological Contract in Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kontrakt psychologiczny opisuje relacje wymiany zachodzące między pracownikami a organizacjami. Cechą nadrzędną, charakterystyczną dla kontraktu psychologicznego jest to, że składa się on zarówno z wypowiedzianych, jak i niepisanych wzajemnych oczekiwań i zobowiązań powstałych między dwiema stronami umowy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu wieku i stażu pracy na kształtowanie się kontraktu psychologicznego ze względu na zmienne oczekiwane, jak i oferowane przez pracowników w drodze wymiany z pracodawcami. Ponadto wykazano, że wraz z wiekiem i stażem pracy pracownika zmieniają się preferencje w realizowaniu określonego typu kontraktu psychologicznego (tj. transakcyjnego, zrównoważonego i relacyjnego), a także postrzeganie zakresu naruszenia kontraktu psychologicznego. Analizę opracowano na podstawie badań własnych, którymi objęto 800 pracowników z dużych i średnich firm działających na terenie Polski. Wyniki badań wykazały, że warunki kontraktu oraz percepcja jego naruszenia zmieniają się wraz z wiekiem pracowników oraz ich stażem w miejscu pracy.
EN
Psychological contract describes the exchange relationships that occur between employees and organizations. A characteristic feature of the psychological contract is that it consists of both spoken and unspoken mutual expectations and obligations arising between the two parties. The aim of the article is to present the effects of age and seniority on the development of the psychological contract due to the expected values and the values offered by the employees in an exchange with employers. In addition, it has been shown that with age and years of service the employees change preferences in the implementation of a specific type of psychological contract (i.e. transactional, sustainable and relational) as well as the perception of the scope of violation of the psychological contract. The analysis was developed based on the author’s own research, which involved 800 employees of large and medium-sized companies operating in the Polish territory. The results showed that the conditions of the contract and the perception of its breach vary with age of employees and their experience in the workplace.
Contributors
 • Uniwersytet Lodzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Spolecznej
References
 • Abraham, J.D. i Hansson, R.O. (1995). Successful Aging at Work: An Applied Study of Selection, Optimization, and Compensation through Impression Management. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 50 (2).
 • Aggarwal, U. i Bhargawa, P.P. (2010). Predictors and Outcomes of Relational and Transactional Psychological Contract. Psychological Studies, 55 (3).
 • Avolio, B.J., Waldman, D.A. i McDaniel, M.A. (1990). Age and Work Performance in Nonmanagerial Jobs: The Effects of Experience and Occupational Type. Academy of Management Journal, 33 (2).
 • Bal, P.M., De Lange, A.H., Jansen, P.G. i Van Der Velde, M.E. (2008). Psychological Contract Breach and Job Attitudes: A Metaanalysis of Age as a Moderator. Journal of Vocational Behavior, 72 (1).
 • Bal, P.M., De Lange, A.H., Zacher, H. i Van der Heijden, B.I. (2013). A Lifespan Perspective on Psychological Contracts and Their Relations with Organizational Commitment. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22 (3).
 • Bal, P.M. i Jansen, P.G.W. (2015). Idiosyncratic Deals for Older Workers: Increased Heterogeneity among Older Workers Enhances the Need for I-deals. W: P.M. Bal,
 • D.T.A.M. Kooij i D.M. Rousseau (red.), Aging Workers and the Employee-Employer Relationship. Amsterdam: Springer.
 • Bal, P.M. i Kooij, D. (2011). The Relations between Work Centrality, Psychological Contracts, and Job Attitudes: The Influence of Age. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20 (4).
 • Bal, P.M., Kooij, D.T. i Rousseau, D.M. (2015). Aging Workers and the Employee-Employer Relationship. Amsterdam: Springer.
 • Bal, P.M. i Smit, P. (2012). The Older the Better! Age-related Differences in Emotion Regulation after Psychological Contract Breach. Career Development International, 17 (1).
 • Baltes, P.B. i Baltes, M.M. (1990). Psychological Perspectives on Successful Aging: The Model of Selective Optimization with Compensation. Successful Aging. Perspectives from the Behavioral Sciences, (1).
 • Carstensen, L.L. (2006). The Influence of a Sense of Time on Human Development. Science, 312 (5782).
 • Carstensen, L.L. i Mikels, J.A. (2005). At the Intersection of Emotion and Cognition Aging and the Positivity Effect. Current Directions in Psychological Science, 14 (3).
 • Kooij, D., De Lange, A., Jansen, P. i Dikkers, J. (2008). Older Workers’ Motivation to Continue to Work: Five Meanings of Age: A Conceptual Review. Journal of Managerial Psychology, 23 (4).
 • Maehr, M.L. i Kleiber, D.A. (1981). The Graying of Achievement Motivation. American Psychologist, 36 (7).
 • McFarlane Shore, L. i Tetrick, L.E. (1994). The Psychological Contract as an Explanatory Framework in the Employment Relationship. W: C.L. Cooper i D.M. Rousseau (red.), Trends in Organizational Behavior. New York: John Wiley.
 • Morrison, E.W. i Robinson, S. L. (1997). When Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract Violation Develops. Academy of Management Review, 22 (1).
 • Nelson, E.A., Dannefer, D. (1992). Aged Heterogeneity: Fact or Fiction? The Fate of Diversity in Gerontological Research. The Gerontologist, 32 (1).
 • Rhodes, S.R. (1983). Age-related Differences in Work Attitudes and Behavior: A Review and Conceptual Analysis. Psychological Bulletin, 93 (2).
 • Rogozińska-Pawełczyk, A. (2011). Efektywne zarządzanie wiekiem. W: B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Rousseau, D.M. i McLean Parks, J. (1993). The Contracts of Individuals and Organizations. W: L.L. Cummings i B.M. Staw (red.), Research in Organizational Behavior. Greenwich: JAI Press.
 • Rousseau, D.M. (1989). Psychological and Implied Contracts in Organizations. Employee Rights and Responsibilities Journal, (2).
 • Rousseau, D.M. (1995). Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agreements. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Schein, E. (1965). Organizational Psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Shalk, R. (2004). Changes in the Employment Relationship across Time. W: J.A.M. Coyle- -Shapiro, L. Shore, M.S. Taylor i L. Tetrick (red.), The Employment Relationship. Examining Psychological and Contextual Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
 • Shalk, R. i Roe, R.E. (2007). Towards a Dynamic Model of Psychological Contract. Journal for the Theory of Social Behaviour, 37 (2).
 • Thompson, J.A. i Hart, D.W. (2006). Psychological Contracts: A Nano-Level Perspective on Social Contracts Theory. Journal of Business Ethics, 68.
 • Truxillo, D.M. i Fraccaroli, F. (2013). Research Themes on Age and Work: Introduction to the Special Issue. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22 (3). United Nations. (2009). Population Ageing and Development 2009. New York: United Nations.
 • Vantilborgh, T., Dries, N., de Vos, A. i Bal, P.M. (2015). The Psychological Contracts of Older Employees. W: P.M. Bal, D.T.A.M. Kooij i D.M. Rousseau (red.), Aging Workers and the Employee-Employer Relationship. Amsterdam: Springer.
 • Wellin, M. (2010). Zarządzanie kontraktem psychologicznym w zwiększenie wydajności firmy. Warszawa: Wolters-Kluwer Business.
 • Zhao, H., Wayne, S.J., Glibkowski, B.C. i Bravo, J. (2007). The Impact of Psychological Contract Breach on Work-related Outcomes: A Meta-analysis. Personnel Psychology, 60 (3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d4a6749-fbf6-47f2-9623-72cdf0db55e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.