PL EN


2018 | 3(53) | 101-108
Article title

Importance of Individual Characteristics of Entrepreneurs and Perception of Factors Determining the Start-Up of a Business in the Lubelskie Voivodship

Title variants
PL
Znaczenie indywidualnych cech przedsiębiorców w świetle percepcji czynników wpływających na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Businesses are an important part of economic development in a region. Through business activity, new innovations are created which accelerate economic growth and structural change. It should also be said that entrepreneurship has a strong influence on the competitiveness of the area in which it operates and shapes the professional activity of the population. In addition, entrepreneurship absorbs development factors that are specific to the region such as natural resources, human resources, etc. Hence, it is important to build entrepreneurial attitudes that influence the establishment of enterprises. The main goal of this paper is to express the importance of creating an entrepreneurial attitude in the Lubelskie Voivodship. In the paper, we discuss how this attitude can be beneficial for creating businesses and thus for regional development. To achieve the main goal, we used data collected in April and May 2016 among small and medium enterprises operating in the Lubelskie Voivodship. After rejecting the large enterprises, incomplete responses, and those that did not respond, the research sample consisted of 186 entities. Using statistical methods, such as regression models and statistical tests we found out that features such as creativity, ambition, hard work and self-confidence are the ones that were recognized by entrepreneurs in the Lubelskie Voivodship as the most desirable. In order to improve the situation of the region by boosting the number of established enterprises, the authorities should take steps to build an entrepreneurial attitude based on these characteristics. Results indicate that self-discipline is not a desirable feature among potential entrepreneurs. It turns out that according to the opinion of entrepreneurs, the ability to control oneself is not a useful feature when you want to run your business. Likewise, risk-taking propensity is also an undesirable characteristic. It should be noted, however, that the research made for the purpose of the paper was conducted among entrepreneurs who decided to start their own company. Their answers give a better picture of the traits which a potential entrepreneur should have. So, the results of these studies are an interesting starting point for further in-depth research.
PL
Przedsiębiorstwa w decydującej części odpowiadają za rozwój poszczególnych regionów. Poprzez swoją aktywność i innowacyjność przyspieszają rozwój gospodarczy oraz zmiany strukturalne. Można również powiedzieć, że wywierają wpływ na konkurencyjność obszarów, w których działają oraz kształtują profesjonalne zachowania społeczeństwa. Co więcej, przedsiębiorstwa absorbują specyficzne czynniki rozwoju regionów, jak np. zasoby naturalne, zasoby ludzkie itp. W świetle zarysowanych powyżej przyczyn kluczowe wydaje się kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych, które będą sprzyjały tworzeniu nowych firm. Głównym celem pracy było ukazanie znaczenia procesów ukierunkowanych na kreowanie proprzedsiębiorczych postaw społeczeństwa w województwie lubelskim. Poddano dyskusji, w jaki sposób takie podejście może sprzyjać tworzeniu nowych podmiotów oraz wpływać na rozwój regionu. W procesie realizacji głównego celu pracy zostały wykorzystane dane liczbowe zgromadzone w okresie od kwietnia do maja 2016 roku — badanie zostało przeprowadzone na grupie małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Po wyłączeniu z próby przypadkowo wybranych przedsiębiorstw dużych oraz wadliwych kwestionariuszy, ostateczna próba liczyła 186 jednostek. Przy wykorzystaniu modeli regresji liniowej oraz weryfikacji statystycznej uzyskanych wyników udało się ustalić, że takie cechy jak kreatywność, ambicja, zaangażowanie, pewność siebie zostały uznane przez przedsiębiorców z województwa lubelskiego jako pożądane. Chcąc poprawić sytuację w regionie poprzez zwiększenie liczby nowopowstających przedsiębiorstw, władze lokalne powinny podjąć kroki związane z tworzeniem proprzedsiebiorczego klimatu opartego o wskazane cechy. Uzyskane wyniki wskazują, że z kolei samodyscyplina, czy skłonność do podejmowania ryzyka nie są szczególnie ważnymi cechami zdaniem przedsiębiorców. Uzyskane wyniki rzucają nowe światło na analizowane zagadnienia i stanowią jednocześnie interesujący punkt wyjścia dla dalszych prac badawczych.
Contributors
author
 • Maria Curie-Sklodowska University
 • Maria Curie-Sklodowska University
 • Maria Curie-Sklodowska University
References
 • Abramovitz, M. 1986. “Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind.” Journal of Economic History 46 (2): 385–406. doi: 10.1017/S0022050700046209.
 • Acs, Z.J., S. Desai, and J. Hessels. 2008. “Entrepreneurship, Economic Development and Institutions.” Small Business Economics 31 (3): 219–234. doi: 10.1007/s11187-008-9135-9.
 • Beugelsdijk, S., and N. Noorderhaven. 2004. “Entrepreneurial attitude and Economic Growth: a Cross-Section of 54 Regions.” Annals of Regional Science 38 (2): 199–218. doi: 10.1007/s00168-004-0192-y.
 • Brockhaus, R.H. 1982. “The Psychology of an Entrepreneur.” In Encyclopedia of Entrepreneurship, edited by C.A. Kent, D.L. Sexton and K.H. Vesper, 39–57. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Cramer, J.S., J. Hartog, N. Jonker, and C.M. Van Praag. 2002. “Low Risk Aversion Encourages the Choice for Entrepreneurship: an Empirical Test of a Truism.” Journal of Economic Behavior & Organization 48 (1): 29–36. doi: 10.1016/S0167-2681(01)00222-0.
 • Deshpande, R., A. Grinstein, S.H. Kim, and E. Ofek. 2013. “Achievement Motivation, Strategic Orientations and Business Performance in Entrepreneurial Firms How Different are Japanese and American Founders?” International Marketing Review 30 (3): 231–252. doi: 10.1108/02651331311321981.
 • Fischer, M.M., and P. Nijkamp. 2009. “Entrepreneurship and Regional Development.” In Handbook of Regional Growth and Development Theories, edited by R. Capello and P. Nijkamp, 182–198. Cheltenham, UK – Northampton, MA: Edward Elgar.
 • Fostering Entrepreneurship. 1998. The OECD Jobs Strategy. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • Godlewska-Majkowska, H. 2013. Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.
 • Grosse, T.G. 2007. “Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych.” Studia Lokalne i Regionalne 1 (27): 27–49.
 • Grzeszczak, J. 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Wrocław: “Continuo.”
 • Klasik, A. 2006. “Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne.” In Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, edited by A. Klasik, 11–37. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Kłysik-Uryszek, A. 2010. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 • Malecki, E.J. 1997. Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, Regional, and National Competitiveness. 2nd. ed. Essex, England: Longman.
 • Robinson, P.B., D.V. Stimpson, J.C. Huefner, and H.K. Hunt. 1991. “An Attitude Approach to the Prediction of Entrepreneurship.” Entrepreneurship Theory and Practice 15 (4): 13–32. doi: 10.1177/104225879101500405.
 • Zahra, S.A. 1993. “A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behaviour: a Critique and Extension.” Entrepreneurship: Theory & Practice 16 (4): 5–21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d4b5b81-ae8e-4c5b-bda1-122c2d8a9811
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.