PL EN


2016 | 23 | 231-243
Article title

Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki

Authors
Content
Title variants
EN
The efficiency of moral education in the face of the challenges of contemporary politics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem powyższego opracowania było przedstawienie zależności zachodzących pomiędzy wychowaniem do wartości moralnych a celami osiąganymi polityce. Autor omawia koncepcje polityki i wychowania przyjęte przez Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i św. Katarzynę ze Sieny. Na ich podstawie analizuje, w jaki sposób usprawnianie cnót w człowieku wpływa na jego życie codzienne, podejmowane wybory, na życie społeczne i zaangażowanie polityczne. Omówione zostały cztery cnoty kardynalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Dokonano próby wyjaśnienia, jakie jest ich znaczenie w osiąganiu przez osobę dojrzałości moralnej. Autor wskazał, jak ważne są predyspozycje moralne osób obejmujących i sprawujących władzę. Odnosi się też do aktualnej sytuacji w szkołach, do programów wychowawczych i perspektyw dla kształcenia młodego człowieka, który jako obywatel będzie musiał odnaleźć się we współczesnym świecie. Na podstawie dokonanej analizy wskazano cechy dobrego obywatela i polityka. Od prawości rządzących w znacznej mierze zależy bowiem dobrostan państwa i jego obywateli.
EN
The purpose of this study was to present the relationships between education in moral values and the objectives achieved by policy. The author discusses the concepts of politics and education adopted by Aristotle, St. Thomas Aquinas and St. Catherine of Siena. On that basis he analyzes how the improvement of virtues affects our daily life, choices, social life and political engagement. The four cardinal virtues in terms of St. Thomas Aquinas have been discussed. It has been attempted to explain their importance in achieving moral maturity. The author pointed out the importance of moral predispositions of those involved in power. It also refers to the current situation in schools with all educational programs and prospects for education of young people who as citizens are to find themselves in the modern world. On the basis of the analysis the qualities of a good citizen and a politician have been indicated. The nation’s welfare is based on the righteousness of a ruler.
Contributors
author
 • Mgr, doktorantka Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
References
 • Balducci, Anna Maria, red. Massime di reggimento civ ile di Santa Caterina da Siena. Roma: Edizioni Cateriniane, 1971.
 • Caterina da Siena. La città prostata. Consigli ai politici. Roma: Città nuova, 1990.
 • Encyklopedia PWN. „Arystoteles”. Dostęp 27.05.2016. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Arystoteles;3871513.html.
 • http://www.gilsonsociety.pl/app/download/8824346/H.+Majkrzak%2C+Filozofia+wychowania+w+uj%C4%99ciu+%C5%9Bw.+Tomasza+z+Akwinu%2C+s.+201-212.pdf.
 • Kalinowski, Jarosław. „Polityka a przesłania etyki”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
 • Katarzyna ze Sieny. Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce. Poznań: W drodze, 2001.
 • Katarzyna ze Sieny. Listy. Poznań: W drodze, 1988.
 • Kowalczyk, Stanisław. Zarys filozofii polityki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
 • Łyko, Zachariasz. „Etyczne wymiary polityki”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
 • Madras, Tomasz. „Święty Tomasz z Akwinu”. W służbie Miłosierdzia 7 (2010). Dostęp 28.05.2016. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/w_sluzbie_07_2010_s_tomasz.html.
 • Majchrowski, Jan. „Moralność a działalność partii politycznych”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
 • Majkrzak, Henryk. „Filozofia wychowania według św. Tomasza z Akwinu”. Człowiek w Kulturze 17 (2005). Dostęp 28.05.2016.
 • Merton, Tomasz. Nikt nie jest samotną wyspą, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska, 2008.
 • Miluska, Jolanta, red. Wartości w świecie polityki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012.
 • Morawski, Bogusław. „Moralność polityków w procesie polskiej transformacji”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
 • Radomski, Grzegorz, Katarzyna Kalinowska, red. Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
 • Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
 • Tomasz z Akwinu. „Polityka”, I, 12,1253 a 31, w: Dzieła wszystkie. T. VI. Warszawa, 2001.
 • Tomasz z Akwinu. Suma Teologiczna w skrócie. Warszawa: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2002.
 • Tomasz z Akwinu. „Traktat o władzy”. Dostęp 20.05.2016. http://www.it.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=143&lang=pl.
 • Ulanowska, Beata. „Ideał i cele wychowania – aksjologia i etyka wychowania”. Dostęp 27.05.2016. http://edujrinne7.w.interiowo.pl/ideal.htm.
 • Zachariasz, Andrzej L. „Czy moralność może być narzucana rządzonym?”. W: Polityka a moralność, red. Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski. Warszawa: Liber, 2001.
 • Zarzecki, Leon. Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie (Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012). Dostęp 27.05.2016. http://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20WYCHOWAN._.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d4c519d-7b0f-45ca-979e-7ab49c6abded
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.