PL EN


2009 | 19 | 83-97
Article title

Mieszkanie jako „miejsce do życia” (na przykładzie sytuacji mieszkaniowej osób ubogich)

Content
Title variants
EN
A dwelling as a space to live (based on an example of living conditions of mpoverished people)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Warunki mieszkaniowe dobrze oddają zróżnicowanie ekonomiczne społeczeństwa, a także są wskaźnikiem zróżnicowania aspiracji, potrzeb i stylów życia. Niniejszy artykuł, w którym mieszkanie traktowane jest jako przestrzeń pełniąca określone funkcje i posiadająca określone znaczenie, stanowi próbę potwierdzenia tezy, iż to, gdzie się żyje, jest w wielu aspektach niemal jednoznaczne z tym, jak się żyje. Tekst powstał w oparciu o wyniki badań „Socjologiczna diagnoza ubóstwa i jego przyczyn w województwie lubuskim” oraz liczne w literaturze przedmiotu charakterystyki warunków życia ubogich. Jest to obraz codziennego życia rodzin doświadczających biedy w często ekstremalnie trudnych warunkach mieszkaniowych, które nie pozostają bez wpływu na jakość ich życia. Mieszkaniowe niedogodności generują bowiem społecznie wadliwe wzory zachowań, ograniczają możliwość swobodnego zaspokajania nawet najbardziej elementarnych potrzeb, upośledzają relacje w rodzinie, wpływają na zdrowie (także kondycję psychiczną), sposoby radzenia sobie z chorobą itp.
EN
Living conditions show economic diversifi cation of the society and besides that are a sign of diversifi cation of aspirations, needs and life styles. In this article, a fl at is treated as a space to live and the trivial point is confi rmed that the place where one lives is very close to that how ones lives. The paper is based on the data of the research entitled “Sociological analysis of poverty and its reasons in Lubuski administrative province”. Other publications about the phenomena of poverty are referred to in the paper as well. Everyday life of families existing in poverty, sometimes in extremely diffi cult living conditions, and the way how the conditions infl uence the quality of their lives are addressed in the paper. The inconveniences of living create defective patterns of social behaviour, they limit the possibility of satisfying even the most elementary needs, impair relations in a family and infl uence health (including mental health), often causing health problems.
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bauman Z. 1998, Zbędni, niechciani, odtrąceni – czyli o biednych w zamożnym świecie, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Bauman Z. 2006, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków.
 • Blumer H. 1993, Social Problems as Collective Behavior, w: R.L. Jr Curtis, B.E. Aguiree (red.), Collective Behavior and Social Movements, Allyn and Bacon, Boston.
 • Czapiński J., Panek T. red. 2001, Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Frieske K.W. 1998, Mroczna strona sukcesu, „Res Publica Nowa”, nr 4.
 • Frieske K.W. 1999, Dzieci i młodzież w sferze ubóstwa. Dziedziczenie biedy i społecznego nieprzystosowania, w: K.W. Frieske (red.), Marginalność i procesy marginalizacji, Interart, Warszawa.
 • Grotowska-Leder J. 1994, Pauperyzacja jako przejaw patologii życia społecznego, w: E. Bielicki, T. Sołtysiak (red.), Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustro jowych Polski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
 • Grotowska-Leder J. 2002, Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do „underclass”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hałas E. 1987, Problemy nierówności społecznych w perspektywie symbolicznego interakcjonizmu, „Roczniki Nauk Społecznych” (Lublin), t. XV, z. 1.
 • Karwińska A. 2005, Między miejscem magicznym a instytucją totalitarną. Przestrzeń i kultura domu, w: B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (red.) 2001, Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej. Raport z badań, Studio Poligrafi i Komputerowej „SQL”, Olsztyn.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2004, Role rodzinne biednych kobiet, w: Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów. Raport, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Kaźmierczak-Kałużna I. 2007, Rodzina a proces dziedziczenia biedy, w: A. Wachowiak (red.), Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Kuroń J., Żakowski J. 1997, Siedmiolatka, czyli kto ukradł Polskę, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Leszczyński A. 2006, Bieda naprawdę istnieje, „Gazeta Wyborcza”, nr 3.
 • Machaj I., Kaźmierczak-Kałużna I. 2004, Socjologiczna diagnoza ubóstwa i jego przyczyn w województwie lubuskim. Raport z badań, Zielona Góra (maszynopis).
 • Majcherek J.A. 2006, Biedę zwalczać, nie wyolbrzymiać, „Gazeta Wyborcza”, nr 2.
 • Michałowski L. 2005, O związkach mieszkania ze stylem życia, w: B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa.
 • Oliwa-Ciesielska M. 2005, Nowe nierówności jako przyczyna wykluczenia społecznego, w: K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Palska H. 2002, Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce lat dziewięćdziesiątych, IFiS PAN, Warszawa.
 • Posiadanie dóbr trwałego użytku (2002), komunikat z badań, CBOS.
 • Raport z wyników spisów powszechnych. Województwo lubuskie (2003), Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Siciński A. 1978, Wprowadzenie, w: A. Siciński (red.), Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, PWN, Warszawa.
 • Siciński A. 2002, Styl życia, kultura, wybór, IFiS PAN, Warszawa.
 • Tarkowska E. 2005/2006, O biednych nikt nie chce słuchać, „Gazeta Wyborcza”, nr 304.
 • Tarkowska E. (red.) 2000, Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa.
 • Tarkowska E. 2006, Nie wyolbrzymiam problemu biedy, „Gazeta Wyborcza”, nr 4.
 • Tarkowska E., Warzywoda-Kruszyńska W., Wódz K. (red.) 2003, Biedni o sobie i swoim życiu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice–Warszawa.
 • Topińska I. 2006, Bieda się utrwala, „Gazeta Wyborcza”, nr 14.
 • Wallis A. 1977, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d51c14b-1bf6-4b4d-a9fd-cbac1b9c3334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.