PL EN


Journal
2012 | 1 | 15-16
Article title

Choroba jako sytuacja stresowa i sposoby radzenia sobie z nią

Authors
Content
Title variants
A disease as a stressful situation and the ways how people cope with it
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Choroba stanowi źródło silnego stresu psychologicznego. Przewlekłe działanie stresora może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, m.in.: zaburzeniami rytmu serca, czy wahaniami poziomu cukru. Wiele chorób cywilizacyjnych, takich jak: astma oskrzelowa lub POChP jest bezpośrednio związanych z działaniem stresu. Dlatego konieczne jest poszerzenie wśród personelu medycznego świadomości dotyczącej tego istotnego problemu zdrowotnego oraz umiejętności w zakresie modyfikowania wadliwych postaw pacjentów. Stan wiedzy. Radzenie sobie w sytuacji pojawienia się zaburzenia jest formą aktywności wobec zaistniałego zagrożenia. Szczególnym wyzwaniem dla pacjenta jest umiejętność poradzenia sobie z konsekwencjami strat wynikających z pogorszenia stanu zdrowia. Osoby, u których zdiagnozowano schorzenie przyjmują dwie odmienne postawy: sprzyjającą leczeniu albo niekorzystną dla niego. W pierwszej z nich dominuje chęć walki z chorobą i ogólna mobilizacja pacjenta. Natomiast w postawie niesprzyjającej leczeniu pojawia się złe nastawienie do procesu terapeutycznego oraz lęk. Wnioski. Istotny jest fakt, że na skutek oddziaływania na wiedzę, postawy i umiejętności pacjenta możliwa jest modyfi kacja przyjętej przez niego postawy.
EN
Introduction. A disease constitutes a source of severe and psychological stress. Chronic stressor’s activity might result in serious health consequences, namely cardiac arrhythmias or blood sugar levels’ fluctuations. Many diseases of today’s civilization such as bronchial asthma or POChP are directly related to stress. Therefore, the hospital staff should be aware of this health problem, and be able to modify unfavorable patients’ attitudes. State of knowledge. Coping with the disorder is a form of an activity towards the imminent danger. A particular challenge for the patients is the ability to deal with the consequences of the loss related to the worsening state of their health. People, in whom the disorder has been diagnosed, take either a favorable or unfavorable attitude towards the treatment. The former is dominated by the desire to fi ght the disease and general mobilization of the patient. The latter is related to a negative attitude towards the therapeutic process and fear itself. Conclusions. It is important to remember that due to the impact on the patients’ knowledge, attitudes and skills, it is fairly possible to modify their condition.
Journal
Year
Issue
1
Pages
15-16
Physical description
Dates
accepted
2012-03-15
Contributors
author
  • Studentka studiów magisterskich na kierunku Pielę-gniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu
References
  • Talarska D, Wieczorkowska – Tobis K, Szałkiewicz E. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych. Warszawa: PZWL; 2009.
  • Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.
  • Huber L. Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wiekowych, a choroby cywilizacyjne XXI wieku. Probl Hig Epidemiol2010; 91(2): 268-275.
  • Kózka M, Płaszewska- Żywko L, editors. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: PZWL; 2009.
  • Jakubowska–Winiecka A, Włodarczyk D. Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa PZWL; 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d584434-cd87-4af7-a114-995e4d33cab8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.