PL EN


Journal
2016 | 12 | 2 | 113-122
Article title

The role of information in product innovation process and assortment management

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Rola informacji w procesie innowacji produktu i zarządzania asortymentem
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Entities participating in the product innovation process and assortment management create an organization that processes information, so spending invested in the information processing decide on the final form of the new product and assortment management. An important condition for effective communication processes, integration, cooperation between these entities is the right collocation of the company centers. Cooperation in this system is the basis of combining knowledge, information, experience and skills of individual team members within the scope of the individual's role and responsibility. The combined values of intellectual determine the efficiency of new product development and assortment management. The level of cooperation in the team but the result is a level of assertiveness and cooperative spirit level [Crow 2002]. Moreover, this cooperation is the fundamental base of the concept of concurrent engineering, which is an integrated process development and introduction of a new product on the market. Methods and results: Studies carried out so far reveal a positive relationship between the degree of use of the information derived from market research (marketing information obtained from MDSS / MES) and various measures of the success of a product [Atuahene-Gima 2005, Moorman and Miner 2007]. On the basis of the study it was found that inappropriate, irrelevant and outdated data and technical documentation, and inadequate distribution of such information causes communication problems between the members of the project team, is a major barrier to integration and cooperation teams, and as a result has a negative impact on the level of success of new product designs [Sherman 2000; Trott 2011]. Information technologies discussed above should generate eight key types of information required in supporting decision-making process of new product development: the strategic, financial and program management - new product design (internal sources), technical, customer and his needs (internal and external sources), and competition and regulations (external source). This arrangement sets of information corresponding to groups of information necessary for the formulation of a strategic marketing plan, proposed by the Ph. Kotler and G. Armstrong [2002]. Conclusions: The scope of use of the above types of information are different in the different phases of the integrated product life cycle. In the pre-project phase (FFE - fuzzy front - end activities), the company may need all kinds of information. However, in the phase of the commercialization and marketing will be required primarily about the recipient (the formulation of marketing programs) and program-project management (introduction of a new product on the market). Technical information is required in the design and development phases of the prototype of a new product. Legal and regulatory information regarding the competition, and financial and strategic considerations are especially important in the testing and the economic evaluation phase of new product development.
PL
Wstęp: Podmioty uczestniczące w procesie innowacji produktu i zarządzania nowym asortymentem tworzą sieć organizacji (ta sieć powinna być zintegrowana) przetwarzających informacje, zatem nakłady poniesione na realizację procesów informacyjnych determinują ostateczną formę nowego produktu oraz jego sukces rynkowy [Crow 2002]. Istotnym warunkiem sprawnego przebiegu procesów komunikacji, integracji, współpracy tych podmiotów jest właściwa kolokacja centrów wartości w przedsiębiorstwach. Współpraca w tym układzie jest podstawą łączenia wiedzy, informacji, doświadczenia oraz umiejętności poszczególnych członków zespołów projektowych w ramach indywidualnego zakresu roli oraz odpowiedzialności. Poziom współpracy w zespole jest natomiast wypadkową poziomu asertywności oraz poziomu kooperatywności. Poza tym współpraca jest fundamentalną bazą koncepcji inżynierii współbieżnej, czyli zintegrowanego procesu rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek. Metody i rezultaty: Dotychczasowe badania ujawniają pozytywny związek pomiędzy stopniem wykorzystania informacji pochodzącej z badań marketingowych, a różnymi miernikami powodzenia produktu. Poza jednak informacjami rynkowymi zespoły projektowe potrzebują także innych rodzajów danych i informacji, które istotnie determinują powodzenie nowego produktu. Przedstawione technologie informacyjne powinny generować osiem kluczowych rodzajów informacji niezbędnych we wspomaganiu decyzyjnym procesu rozwoju nowego produktu: strategiczne, finansowe, zarządzania projektem, techniczne, dotyczące odbiorcy i jego potrzeb oraz konkurencji i regulacji prawnych. Taki zbiór informacji odpowiada grupom informacji, niezbędnych w procesie formułowania strategicznego planu marketingowego. Wnioski: Zakres wykorzystania wymienionych wyżej rodzajów informacji jest różny w poszczególnych fazach zintegrowanego cyklu życia produktu. W fazach przedprojektowych (FFE - fuzzy front - end activities) firma może potrzebować wszystkie rodzaje informacji. Natomiast w fazie komercjalizacji i wprowadzania na rynek wymagane będą przede wszystkim informacje dotyczące odbiorcy (formułowanie programów marketingowych) oraz zarządzania programem-projektem (wprowadzanie nowego produktu na rynek). Informacja techniczna wymagana jest w fazach projektowania i rozwoju prototypu nowego produktu. Informacje prawno-regulacyjne, dotyczące konkurencji oraz uwarunkowań finansowych i strategicznych ważne są przede wszystkim w fazie testowania i oceny ekonomicznej nowego produktu.
Journal
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
113-122
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d5c7fcf-0f83-4a1b-847c-3669d72edca7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.