PL EN


2017 | 20 | 2 | 199-223
Article title

Aktywność turystyczna podkarpackiej młodzieży jako źródło wspomagania jej rozwoju osobowego

Content
Title variants
EN
The Tourist Activity of Youth in Podkarpackie region as a Resource Supporting Their Personal Growth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Turystyka należy do tych form aktywności ludzkiej, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju osobowości, samokształcenia i przygotowania człowieka do pełnienia różnorodnych społecznych ról, funkcji i zadań. Jak żadna inna sfera działalności, daje szansę integracji wpływów wychowawczych rodziny, szkoły, pozaszkolnych instytucji wychowawczych oraz nieformalnych grup rówieśniczych, a także, co szczególnie ważne, samodzielnej aktywności jej uczestników. Uczestnictwo w turystyce rozumiane jest coraz częściej jako edukacja dla rozwoju psychofizycznego i kulturowego jednostki, jako edukacja do kształtowania potrzeb zmiany osobistego życia z biernego na aktywny, twórczy, samorealizacyjny, z wpisanym dobrostanem zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w rozwoju każdej jednostki. Na ten walor aktywności turystycznej wskazuje wielu badaczy. Literatura przedmiotu ukazuje i dowodzi, że istnieje wiele związków uprawiania turystyki, szczególnie przez dzieci i młodzież, z ich rozwojem psychofizycznym. Na potrzeby niniejszego opracowania postanowiono zdiagnozować, czy aktywność turystyczna jest dla podkarpackiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych źródłem i sposobem samodoskonalenia. Starano się m.in. znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: czy badana młodzież dostrzega korzyści wynikające z uprawiania turystyki, zarówno dla rozwoju mentalnego, jak i fizycznego własnego organizmu (jeśli tak, to jakie), czy wyjazdy turystyczne wpłynęły na rozwój wiedzy i umiejętności, czy turystyka może być sposobem przeciwdziałania złym zachowaniom, które są spotykane wśród młodzieży w jej codziennym życiu (w czasie wolnym)?
EN
Tourism is one of the forms of human activity which has special importance for the progress of personality, self-education and preparing man for performing a variety of social roles, functions and duties. Tourism, like any other sphere of activity, provides the chance to integrate the educational influences of the family, school, non-school educational institutions, and informal peer group, and, most importantly, self-activity of the participants. Participation in tourism is more and more often understood as education for the mental, physical and cultural progress of man, education for the evolution of the needs in personal life from the passive to an active, creative, self-realization, with the physical, mental and social welfare of everyone taken into account. This value of tourist activity has been indicated by many researchers as can be seen in the literature of the subject which details number of associations, especially for children and young people, which have an impact on their physical and psychological development. For the purposes of this study, it was decided to diagnose whether tourist activity is a resource and a way to improve themselves for young people in secondary schools in the Podkarpackie region. Efforts were made to find answers to the following questions: Do young people see the benefits of tourism, both for their mental and physical development? Should tourist trips affect the evolution of their knowledge and skills? Can tourism be a way to prevent the bad behavior which is common among young people in their daily lives (during their free time)?
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
199-223
Physical description
Contributors
References
 • Alejziak B., Samowychowanie a turystyka, Albis, Kraków 2003.
 • Denek K., Wartości jako źródło edukacji, w: Dziecko w świecie wartości, t. 1, red. K. Denek i in., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 19–40.
 • Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki, Wydawnictwo Terra, Warszawa 1993.
 • Dziewiecki M., Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2003.
 • Kaja B., Wspomaganie rozwoju, czyli „dobrze jest mieć przyjaciół we wszystkich okolicznościach życia”, w: Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, t. 6, red. B. Kaja, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2004, s. 11–25.
 • Kielar-Turska M., Analiza pola semantycznego terminów związanych ze wspomaganiem rozwoju, w: Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, t. 5, red. B. Kaja, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2003, s. 11–24.
 • Kulas H., Samoocena młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
 • Lubański K., Pedagogiczny potencjał turystyki, AlmaMer. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 • Łobocki M., ABC wychowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 • Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
 • Nowak M., Personalistyczne wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 353–358.
 • Pietrasiński Z., Kierowanie własnym rozwojem, Iskry, Warszawa 1977.
 • Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • Ratusiowa A., Autokreacja charakterologiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 240–243.
 • Turos L., Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, wyd. 2. rozszerzone, Ypsylon, Warszawa 2001.
 • Turos L., Turystyka i wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 822–828.
 • Wysocka E., Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d6b157d-ed5e-4b30-990e-884b0d850fcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.