PL EN


Journal
2017 | 1 (66) | 60-106
Article title

Przegląd źródeł finansowania dostępnych dla instytucji kredytowej działającej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem awaryjnych źródeł płynności i kapitału

Content
Title variants
An Overview of Funding Sources Available for a Credit Institution Operating in Poland with Particular Emphasis on Emergency Liquidity and Capital Sources
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule dokonano przeglądu możliwości pozyskania finansowania przez bank działający w Polsce w razie wystąpienia problemów finansowych podmiotu. Zaprezentowano przegląd możliwości pozyskania zarówno kapitału jak i płynności w ramach sektora prywatnego (tj. rozwiązań o charakterze rynkowym bądź solidarnościowym) oraz ze strony instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego. Zestawienie uwzględnia zmiany jakich dokonano w wyniku wprowadzenia nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Analiza skłania ku wnioskowi, że źródła dostępne w ramach inicjatyw rynkowych, choć wydają się czasem nieograniczone, to w przypadku nagłej, kryzysowej sytuacji znacznie maleją. W odniesieniu do zasobów sieci bezpieczeństwa finansowego są one często silnie ograniczone i reglamentowane.
EN
In the article, the review of sources of crisis financing for a bank functioning in Poland has been conducted. The author presents the opportunities to gain capital or liquidity both within the private sector (that is on the market or within unions) and from the financial safety net institutions. The survey takes into account the changes that have been introduced by way of the new Act on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee Scheme and Resolution. The analysis suggests that the market sources of financing seem to be unlimited, but at the time of crisis their accessibility is considerably limited. The financial safety net sources, however, are of finite size and strongly rationed.
Journal
Year
Issue
Pages
60-106
Physical description
Contributors
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
References
 • Ammann M., Blickle K., Ehmann C., Announcement Effects Of Contingent Convertible Securities: Evidence From The Global Banking Industry, Working Papers On Finance No. 2015/25, Swiss Institute Of Banking And Finance, 2015.
 • Bagehot W., Lombard Street: A description of the Money Market, Henry S. King & Co., London 1873.
 • Bank State Aid In The Financial Crisis. Fragmentation or Level Playing Field?, CEPS Task Force Report, Centre for European Policy Studies, 2010.
 • Bańbuła P., Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, Materiały i Studia nr 298, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.
 • Boyson N., Helwege J., Jindra J., Crisis, Liquidity Shocks, and Fire Sales at Financial Institutions, London School of Economics, 2010.
 • Calomiris C., Kligebiel D., Laeven L., Financial Crisis Policies and Resolution Mechanism: A Taxonomy from Cross-Country Experience, [w:] P. Honohan, L. Laeven, Systemic Financial Crisis, Cambridge University Press, New York 2012.
 • Dobler M., Gray S., Murphy D., Radzewicz-Bak B., The Lender of Last Resort Function after the Global Financial Crisis, IMF Working Paper, 2016.
 • Dobrzańñska A., Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej, Materiały i Studia nr 307, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2014.
 • Demirguç-Kunt A., Detragiache E., Merrouche O., Bank Capital: Lessons from the Financial Crisis, IMF Working Paper, 2010.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/ WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
 • Flannery M., Financial Crises, Payment System Problems, and Discount Window Lending, „Journal of Money Credit and Banking” 28, 1996.
 • Freixas X., Parigi B., Rochet J.C., Systemic risk, interbank relations, and liquidity provision by the central bank, Universitat Pompeu Fabra, 1999.
 • Goodhart C., Avgouleas E., A Critical Evaluation of Bail-ins as Bank Recapitalisation Mechanisms, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 10065, 2014.
 • Gorton G., Metrick A., Securitized banking and the run on repo, „Journal of Financial Economics” 104, 2012
 • Gospodarowicz A., Nosowski A., Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, 2012.
 • Heider F., Hoerova M., Holthausen C., Liquidity hoarding and interbank market spreads. The role of counterparty risk, ECB Working Paper Series No. 1126, 2009.
 • Hryckiewicz-Gontarczyk A., Anatomia kryzysów bankowych, Poltext, Warszawa 2014.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2016 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016.
 • Janc A., Stabilizowanie sektora bankowego w okresie kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Juszczyk S., Balina R., Stola E., Różyński J., Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, 2014.
 • Kata R., Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 110, 2015.
 • Khan M.S., Scheule H., Wu E., The Impact of Bank Liquidity on Bank Risk Taking: Do high capital buffers and big banks help or hinder?, 27th Australasian Finance and Banking Conference Paper, 2015.
 • Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 • Komunikat Komisji – Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przed nadmiernym zakłóceniem konkurencji (Dz.U.UE. C.2009.10.2).
 • Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym (Dz.U.UE.C.2009.72.1).
 • Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2012 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (Dz.U.UE.C.2011.356.7).
 • Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego („komunikat bankowy”) (Dz.U.UE.C.2013.216.1).
 • Kozak S., Teplova O., Securitisation as a tool of bank liquidity and funding management before and after the crisis: the case of the EU, „Financial Internet Quarterly „e-Finanse”” 2012, vol. 8, nr 4.
 • Liberadzki K., Liberadzki M., O konieczności wprowadzenia w polskim prawie możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertible, „Bezpieczny Bank” nr 1 (62), 2016.
 • Martin-Oliver A., Saurina J., Why do banks securitize assets?, http://www.finance-innovation.org/risk08/files/3433996.pdf (dostÚp: 15.11.2016).
 • Matysek-Jędrych A., Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, Materiały i Studia nr 303, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
 • K. Mórawski, Banki spółdzielcze: IPS, zrzeszenie zintegrowane… i co dalej?, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” nr 9, 2016.
 • Opinie Europejskiego Banku Centralnego: CON/2015/3, CON/2011/103, CON/2008/57, CON/2011/93, CON/2011/39, CON/2015/2, CON/2013/3, CON/2011/83, CON/2015/17, CON/2008/59.
 • Procedury dotyczące awaryjnego wsparcia płynnościowego, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/201402_elaprocedures.pl.pdf?964ebea530dfa47828f5173d5d355113 (dostęp: 29.08.2016).
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No. 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012, European Commission, Brussels 2016.
 • Pruski J., Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank” 3 (42) 2010.
 • Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, luty 2016.
 • Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec marca 2016 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016.
 • Raport Roczny 2015, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2016.
 • Raport Roczny 2015. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016.
 • Reinhart C., Rogoff K., Banking Crises: An Equal Opportunity Menace, National Bureau of Economic Research, Working Paper 14587, 2008.
 • Rekomendacja P dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.
 • Report on intra-group support measures, Basel Committee on Banking Supervision, 2012.
 • Rochet J.C., Vives X., Coordination Failures and the Lender of Last Resort: Was Bagehot Right After All?, „Journal of European Economic Association” 2(6), 2004.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (tzw. Rozporządzenie CRR).
 • Rudke M., Prawo nie sprzyja sekurytyzacji, „Rzeczpospolita”, 09.04.2016.
 • Scheubel B., Stracca L., What do we know about the global financial safety net? Rationale, data and possible evolution, Occasional Paper Series No. 177, European Central Bank, 2016.
 • Shleifer A., Vishny R., Fire Sales in Finance and Macroeconomics, „Journal of Economic Perspectives” 25, 2011.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Kasy Krajowej za rok 2015, http://www.skok.pl/-/ media/dokumenty%20do%20pobrania/skokpl/sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnoscikasy-krajowej-za-rok-2015.ashx (dostęp: 29.08.2016).
 • Stein J., Monetary Policy as Financial Stability Regulation, „The Quarterly Journal of Economics” 127, 2012.
 • Stolz S., Wedow M., Extraordinary measures in extraordinary times. Public measures in support of the financial sector in EU and the United States, Occasional Paper Series No. 117, European Central Bank, 2010.
 • Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Tirole J., Illiquidity and All Its Friends, „Journal of Economic Literature” vol. 49(2), 2011.
 • Tirole J., Overcoming Adverse Selection: How Public Intervention Can Restore Market Functioning, „American Economic Review” 102 (1), 2012.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016.996).
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz.U. 2010.40.226 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238).
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1994.80.369 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 2013.908 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2015.128 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. 2013.1450 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2015.2170 ze zm.).
 • Zalcewicz A., Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa 2009.
 • Zaleska M. (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d729c9f-a4e7-4dad-a46b-c06cf78ff735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.