PL EN


2017 | 4/2017 (71) | 83-101
Article title

Zjawisko asymetrii informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą w przedsięwzięciach informatycznych

Authors
Content
Title variants
EN
The Phenomenon of Information Asymmetry Between the Supplier and the Client in IT Projects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zjawisko asymetrii informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą w przedsięwzięciach informatycznych realizowanych na bazie outsourcingu stanowi istotne zagadnienie, które ma wpływ na cały cykl życia projektu informatycznego. Asymetria informacji jest immanentną cechą transakcji na rynku informatycznym, którą według autora należy wziąć pod uwagę przy analizie skuteczności przedsięwzięć informatycznych. Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie badań autora dotyczących zjawiska asymetrii informacji w projektach informatycznych. Konkluzje mogą być interesujące zarówno dla praktyków gospodarczych, jak i dla teoretyków informatyki ekonomicznej.
EN
The phenomenon of information asymmetry between the supplier and the client in IT projects based on outsourcing is an important issue that affects the entire life cycle of an IT project. Information asymmetry is an inherent feature of transactions in the IT market, which should be considered while analysing IT project success. The aim of this article is to summarise my research concerning information asymmetry in IT projects. The conclusions may be interesting both for practitioners and theorists of business informatics.
Year
Issue
Pages
83-101
Physical description
Dates
online
2017-12-15
Contributors
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, bartek@wachnik.eu
References
 • Acocella, N. (2002). Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy. Warszawa: Springer.
 • Akerlof, G. (1970). The Market for ‘Lemons’. Quality Uncertainly and the Market Mechanism. The Academy of Management Journal, 36(3).
 • Anderson, M.C., Banker, R.D. i Hu, N. (2003). Return on Investment in Information Technology. Working Paper, University of Texas and Dallas.
 • Auksztol, J. (2008). Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Auksztol, J. (2010). Asymetria informacji w projektach informatycznych – studium przypadku. Przegląd Organizacji, 2, 31–35.
 • Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Benaroch, M. i Kauffman, R.J. (1999). A Case For Using Real Options Pricing Analysis to Evaluate Information Technology Project Investments. Information Systems Research, 10, 70–86.
 • Coase, R.H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 384–406.
 • Czakon, W. (2011). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Czarnacka-Chrobot, B. (2009). Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Czarny, E. i Miroński, J. (2005). Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i nauce o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe SGH, 17.
 • Dedrick, J.L., Gurbaxani, V. i Kraemer, K.L. (2003). Information Technology and Economic Performance. A Critical Review of the Empirical Evidence. ACM Comput. Servi., 35(1), 1–28.
 • Dembe, A.E. i Boden, L.I. (2000). Moral Hazard: A Question of Morality? New Solutions, 10(3), 257–279.
 • Denzin, N.K. (1970). The Research Act: Theoretical Introduction to Sociological Methods. Chicago: Aldine Publishing Co.
 • Frydman, R. i Goldberg, M.D. (2009). Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Gambetta, D. (1980). Can we trust trust? W: B. Blackwell (red.), Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Oxford Publishing.
 • Głodziński, E. (2007). Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi – perspektywa dostawcy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Grossman, J. i Stiglitz, J.E. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient. American Economic Review, 3(70).
 • Harrison, P. i Harrel, A. (1993). Impact of “Adverse Selection” on Managers’ Project Evaluation Decisions. The Academy of Management Journal, 36(3), 635-643.
 • Jinlan, Ni i Deepak, K. (2009). Information Technology Investment Decision under asymmetric Information: A Modified Rational Expectation Model. International Journal of Information Technology & Decision Making, 8(1), 55–72, https://doi.org/10.1142/S0219622009003260
 • Johnson, J. (2016) Chaos Report 2016. Special Chaos Report on Digital Transformation Project, 2016, The Standish Group International Inc. Pozyskano z: www.standishgroup.com (10.10.2017).
 • Kambil, A., Henderson, J. i Mohsenzadeh, H. (1993). Strategic Management of Information Technology Investments. An Options Perspective. W: R. Banker, R. Kauffman i M. Mahmood (red.), Strategic Information Technology Management: Perspective on Organizational Growth and Competitive Advantage. Harrisburg: Idea Group Publishing.
 • Kataja, A. i Tuunanen, T. (2006). Information Systems Development Methods and Reducing Information Asymmetry: A Way to Decrease Project Escalation in Outsourcing? Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems.
 • Kubiak, J. (2013). Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Lech, P. (2007). Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Lichtenstein, Y. (2004). Puzzles in Software Development Contracting. Communications of the ACM, 47(2), 61–65, https://doi.org/10.1145/966389.966391
 • Lorenzo, T. di (2014). Czy asymetria informacji stanowi zawodność rynku? The Quarterly Market. Mises Institute.
 • Nowosielski, S. (2012). Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1.
 • Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji. Metody. Warszawa: PWE.
 • Robins, J.A. (1987). Organizational Economics. Notes on the Use of Transaction Cost Theory. Administration Science Quarterly, 32(1).
 • Sahota, M., An Agile Adoption and Transformation Survival Guide, Working with Organizational Culture. Pozyskano z: http://www.pearllanguage.org/images/4/4f/Agile_Transition_Survival_Guide.pdf (dostęp: 6.10.2015).
 • Stiglitz, E. (2004). Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. Gospodarka Narodowa, 3–4. Strauss, A. i Corbin, J.M. (1998). Basic of Quantitative Research: techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage.
 • Tallon, P., Kauffman, R., Lucas, H., Whinston, A. i Zhu, K. (2002). Using Real Options Analysis for Evaluating Uncertain Investments in Information Technology. Communications of the Association of Information System (CAIS), 8, 136–167.
 • Wachnik, B. (2013). Knowledge Transfer in Management Support System Implementation, 19th International Conference ICIST. Comunication in Computer and Information Science.
 • Wachnik, B. (2015a). Analiza kosztów transakcyjnych w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych realizowanych przez outsourcing. Informatyka Ekonomiczna, 1(35).
 • Wachnik, B. (2015b). Moral Hazard in IT Project Completion. An Analysis of Supplier and Client Behavior in Polish and German Enterprises. Information Technology for Management.
 • Wachnik, B. (2015c). Moral Hazard in IT Project Completion. A Multiple Case Study Analysis, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2015. Pozyskano z: https://fedcsis.org/proceedings/2015/pliks/68.pdf
 • Wachnik, B. (2016). Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzenie. Warszawa: PWE.
 • Wachnik, B. (2017). Model przyczynowy zjawiska asymetrii informacji w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym. Artykuł wygłoszony na konferencji http://bis.ue.poznan.pl/bis2017/kie2017//.
 • Williamson, E. (1979). Transaction-Cost Economics. The Governance of Contractual Relations. Journal of Law and Economics, 22(2), 233–261.
 • Zhu, K. i Weyant, J.P. (2003). Fall 2003 Strategic Decisions of New Technology Adoption under Asymmetric Information. A Game-theoretic Model. Decision Sciences, 34(4), 643–675, https://doi.org/10.1111/j.1540-5414.2003.02460.x
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d73d7fc-9c35-457a-a23f-5ad8e39fc6a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.