PL EN


Journal
2016 | 158/2 | 297-321
Article title

Geneza społeczeństwa według austriackiej szkoły ekonomii w kontekście idei komunitarystycznych

Content
Title variants
EN
Communitarism and economic genesis of society by the Austrian school of economics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ludwik von Mises, uznawany powszechnie za nieugiętego promotora wolnego rynku, stwierdził – co może zabrzmieć paradoksalnie – że idea liberalna nie powinna być uznana za indywidualistyczną. Koncepcja społeczeństwa Misesa, opierająca się na relacjach ekonomicznych pomiędzy jednostkami, była podstawą jego stanowiska w sporach ze zwolennikami idei kolektywistycznych, a zwłaszcza z socjalistami. Choć austriacka szkoła ekonomii, której von Mises był praktycznym twórcą, znajduje się obecnie poza głównym nurtem tej nauki, to jej podejście do kwestii relacji jednostki i społeczeństwa wydaje się nie tylko ciekawe, ale i pogłębione wobec tzw. mainstreamu. Ten ostatni, skupiając się – od czasów Marshalla – na formalizacji uzupełnionej podejściem ilościowym, wydaje się nie przykładać do tego zagadnienia odpowiednio dużej wagi. Stąd też w referacie podjęto próbę oceny idei komunitarystycznych na podstawie dorobku szkoły austriackiej, w tym głównie Ludwika von Misesa.
EN
Most of Ludwig von Mises’ works, the main founding father of the Austrian school of economics, deal with society and its formation. This devoted defendant of free market underlined the importance of voluntary exchange as the basic principle enabling division of labor and – as a result – economic progress. The paper is an attempt to assess the communitarian thesis, which is putting emphasis on community approach towards society, form the „Austrian” point of view based mainly on Mises and his followers.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • De Soto J. H., 2010, Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość. Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Etzioni A., 2004, Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska. W: Śpiewak P. (wybór), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 • Fujita M., Thisse J. F., 2002, Economies of Agglomeration. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hayek F. A. von., 2002, Nadużycie rozumu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Hoppe H. H., 1995, Economic Science and the Austrian Method. Auburn: Ludwig von Mises Institute.
 • Jacobs J., 1970, The Economy of Cities. New York: Random House.
 • Koźmiński K., 2012, Komunitaryzm jako liberalizm odpowiedzialny – filozofia dobra Charlesa Taylora, „Anthropos” 18/19: 152–168.
 • Krugman P., Obstfeld M., 2007, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kymlicka W., 2004, Liberalizm a komunitarianizm. W: Śpiewak P. (wybór), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 • MacIntire A., 1996, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • MacIntyre A., 2004, Czy patriotyzm jest cnotą?. W: Śpiewak P. (wybór), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 • Migeotte L., 2009, The Economy of the Greek Cities. From Archaic Period to the Early Roman Empire. London: University of California Press, Berkley, L.A.
 • Miller D., 2004, Państwo narodowe: umiarkowana obrona. W: Śpiewak P. (wybór), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 • Mises L. von., 1981, Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Indianapolis: Liberty Fund.
 • Mises L. von., 2007, Ludzkie działanie. Warszawa: Instytut Ludwika von Misesa.
 • Rothbard M.N., 2009, Man Economy and State with Power and Market. Auburn: Ludwig von Mises Institute.
 • Rothbard M.N., 1977, Praxeology: The Methodology of Austrian Economics „The Logic of Action One: Method, Money, and the Austrian School”, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 28–57.
 • Sandel M., 2004, Republika proceduralna i nieuwarunkowana jaźń. W: Śpiewak P. (wybór), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 • Sandel M., 2012, Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku. Warszawa: Kurhaus Publishing.
 • Taylor C., 2004, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej. W: Śpiewak P. (wybór), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d7c568f-7063-444b-bc7d-fb790ef81118
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.