PL EN


2014 | 4(38) | 133-143
Article title

Znaczenie atmosfery miejsca przyrodniczo cennego w organizacji imprezy turystycznej. Przykład Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

Title variants
EN
The Significance of the Atmosphere of an Environmentally Valuable Space in the Organization of a the Tourist Event — the Example of “Summer Film Academy” in Zwierzyniec
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Letnia Akademia Filmowa (LAF) w Zwierzyńcu, jako festiwal filmowy, generuje turystykę festiwalową — formę turystyki kulturowej. Celem opracowania jest określenie znaczenia atmosfery miejsca przyrodniczo cennego — Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN) oraz Zwierzyńca — w organizacji LAF. W pracy przedstawiono historię, ideę oraz sposób zorganizowania festiwalu. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych wśród uczestników i wolontariuszy festiwalu w czasie trwania jego 13. edycji, w dniach 3–12 sierpnia 2012 roku. Na podstawie uzyskanych wyników badań kwestionariuszowych należy stwierdzić, że popularność festiwalu w dużym stopniu wynika z jego lokalizacji w sąsiedztwie obszaru cennego pod względem przyrodniczym (RPN), które zapewnia uczestnikom także możliwości wypoczynku. O powodzeniu festiwalu decydują również jego lokalność i peryferyjność, zarówno w zakresie miejsca, w jakim on się odbywa, jak i tematyki prezentowanych filmów.
EN
The Summer Film Academy in Zwierzyniec as a film festival generates festival tourism — a form of cultural tourism. The aim of the study is to determine the significance of the atmosphere of this environmentally valuable space — Roztocze National Park (RNP ) and Zwierzyniec — in the organization of the festival. The paper presents the history, idea and the way of organizing the festival. The paper presents results of questionnaires, carried out among participants and volunteers during the festival in its 13th edition, held on 3–12 August 2012. Based on the results, it is clear that the popularity of the festival is largely due to its location in the vicinity of the area valuable in terms of nature (RNP ), which also provides participants with a comfortable stay. The success of this festival also depends on the locality and peripherality, both in scope of the place in which it takes place and the subject of the films.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Buczkowska K. (2008): Turystyka kulturowa. Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego w Poz­naniu.
 • Buczkowska K. (2009): Kulturowa turystyka eventowa. [w:] K. Buczkowska i A. Mikos Von Rohrscheidt (red.): Współczesne formy turystyki kulturowej, Monografie, t. 391, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 • Cudny W. (2011): Film Festivals in Łódź as a Main Component of Urban Cultural Tourism. „Bulletin of Geography Socio-economic Series”(15), s. 131–139.
 • Jędrysiak T. (2008): Turystyka kulturowa. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010): Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Konieczna E. (2014): Festiwale i przeglądy filmowe jako cel turystyki kulturowej. „Turystyka kulturowa”, nr 10, s. 6–18.
 • Kowalczyk A. (red.) (2008): Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Geografia Turyzmu, t. 1, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Redakcja Wydawnictw.
 • Krukowska R., Jóźwik M.J. (2004): Walory turystyczne Zwierzyńca i okolic. [w:] R. Dobrowolski i S. Terpiłowski (red.): Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Krukowska R., Świeca A. (2006): The Role of the Zamoyski Entailed Estate in Creation the Functions and Cultural Landscape of Zwierzyniec. [w:] E. Skowronek (red.): Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, Lublin, Kartpol.
 • Lutyńska K. (1984): Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mika M. (2007): Rodzaje i formy turystyki. [w:] W. Kurek (red.): Turystyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mikos von Rohrscheidt A. (2008): Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium.
 • Pioś K., Skoczylas K., Brzezińska-Wójcik T. (2014): Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim. „Polish Journal of Sport and Tourism”, nr 21, s. 127–134.
 • Ratkowska P. (2010): O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze. „Turystyka Kulturowa”(6), s. 26–46.
 • Rolska-Boruch I. (2002): Z przeszłości kulturowej Lubelszczyzny. Inwentarz topograficzno-rzeczowy zabytków województwa lubelskiego. Lublin, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
 • Smith M.K. (2009): Issues in Cultural Tourism Studies. London–New York, Routledge.
 • Tokarz A. (2009): Wizerunek regionu. [w:] B. Meyer i D. Milewski (red.): Strategie rozwoju turystyki w regionie, Turystyka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wróblewska A. (2012): Raport o festiwalach filmowych. „Magazyn filmowy SPF”(22), s. 22–29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d7f1231-fb08-427c-bb17-77e6b7cf5c29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.