PL EN


2017 | 60 | 3 (123) | 141-157
Article title

Między wolnością badacza a pragmatyzmem. O degradacji nauk humanistycznych w obecnym dyskursie edukacyjnym

Content
Title variants
EN
Between Freedom of the Researcher and Pragmatism. On Degradation of Human Sciences in Contemporary Educational Discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses changes in humanities in the context of growth in competitiveness and the influence of free market on education. The author examines the impact of capitalist values on the commercialized process of creation and popularization of liberal arts in Europe. She inquires if states — as leading public entities — reduce the meaning and essence of humanities. It is also argued that the trial of marketization withdrawal constitutes one of the major challenges for the representatives of the humanistic discipline.
Year
Volume
60
Issue
Pages
141-157
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Antonowicz Dominik (2005), Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Brown Richard H., Clignet Remi (2000), Democracy and Capitalism in the Academy: the Commercialization of American Higher Education [w:] Knowledge and Power in Higher Education, red. R.H. Brown, J.D. Schu-bert, Teachers College, New York–London.
 • Buckleyjan Cara (2012), The New Student Activism, http://www.nytimes.com/2012/01/22/education/edlife/the-new-student-activism.html?_r=0 [dostęp: 17 sierpnia 2017].
 • Collins Randall (1979), The Credential Society, New York Academic Press, New York.
 • Cummings Peter M.M. (2017) Student Movement in Chile: Explaining a Protest Paradox, http://www.panoramas.pitt.edu/health-and-society/student-movement-chile-explaining-protest-paradox [dostęp: 12 września 2017].
 • Cummings Peter M.M. (2015), Democracy and Student Discontent: Chilean Student Protest in the PostPinochet Era, “Journal of Politics in Latin America”, vol. 7 (3).
 • Domańska Ewa (2007), „Zwrot performatywny” we współczesnej humanisty-ce, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • Elzenberg Henryk (1994), Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Znak, Kraków.
 • Etzkowitz Henry (2002), MIT and the Rise of Entrepreneurial Science, Routledge, London.
 • Freeman Brigid, Marginson Simon, Tytler Russell (2014), The Age of STEM: Educational Policy and Practice Across the World in Science, Technolo-gy, Engineering and Mathematics, Routledge, London.
 • Grosse Tomasz G. (2008), Co dalej ze strategią lizbońską?, „Analizy i Opinie”, nr 84, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Heidegger Martin (2002), Odczyty i rozprawy, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
 • Hejwosz-Gromkowska Daria (2014), Czy nam się opłaca? — o instrumentalnej orientacji w nauce. Kilka uwag z perspektywy humanisty, „Liberté!”, nr 10/2014, Fundacja Industrial, Łódź.
 • Kahl Reinhard (2013), Kto często gra w teatrze, będzie lepszy z matematyki [w:] Edukacja. Przewodnik Krytyki politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Kargulowa Alicja (2005), Przemiany edukacyjnego rynku. Rynek (dla) zado-wolonego konsumenta [w:] Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, red. A. Kargulowa, S. M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Komercjalizacja edukacji. Konsekwencje i nowe zagrożenia (2010), red. M. Sysko, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, Wro-cław–Warszawa.
 • Kozyr-Kowalski Stanisław (2005), Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Kwiek Marek (2015), Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra aka-demicka w warunkach rosnącej konkurencji, Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lewartowska-Zychowicz Małgorzata (2010), Homo liberalis jako projekt edu-kacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności, Oficyna Wydawnicza „Im-puls”, Kraków.
 • Mannheim Karl (2008), Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa.
 • Mayor Federico (1989), Culture and the University, „Journal Higher Education in Europe”, vol. 14.
 • Melosik Zbyszko (2009), Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Nevo Ofra, Nevo Baruch (1996), The Promotion Game, „Journal of Personal Evaluation in Education”, vol. 10.
 • Nussbaum Martha C. (2016), Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, tłum. Pawłowski Ł., Biblioteka Kultury Liberalnej, War-szawa.
 • Opiłowska Marta (2009), Współcześni studenci jako stratedzy własnej kariery zawodowej (w świetle teorii gier i kredencjalizmu), „Teraźniejszość — Człowiek — Edukacja”, nr 4(48).
 • Palacios-Valladares Indira (2016), Protest Communities and Activist Enthusi-asm: Student Occupations in Contemporary Argentina, Chile and Uru-guay, ”A Journal for and About Social Movements”, vol. 8 (2).
 • Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce (2000), red. B. Misztal, Stowa-rzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych, Kraków.
 • Ransby Barbara (2015), Students as Moral Teachers: A Survey of Student Ac-tivism and Institutional Res-ponses, https://www.aacu.org/
 • diversitydemocracy/2015/fall/ransby [dostęp: 11 września 2017].
 • Rutkowiak Joanna (2008), Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowa-nia się tożsamości współczesnego nauczyciela (ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego), „Teraźniejszość — Człowiek — Edukacja”, nr 1(41).
 • Schmidt Peter (2014), Tasked to Protect All on Campus, but Accused of Racial Bias, https://www.nytimes.com/2014/12/29/us/tasked-to-protect-all-on-campus-but-accused-of-racial-bias.html?_r=0 [dostęp: 12 sierpnia 2017].
 • Schumpeter Joseph A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, Naukowe PWN, Warszawa.
 • Shore Cris, Wright Susan (2015), Governing by numbers. Audit culture, rank-ings and the new world order, “Social Anthropology/Anthropologie So-ciale”, vol. 23(1).
 • Shore Cris, Wright Susan (2004), Whose accountability? Governmentality and the auditing of universities, „Paralax”, vol. 10(2).
 • Sławek Tadeusz (2002), Antygona w świecie korporacji: rozważania o uni-wersytecie i czasach obecnych, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Sowa Jan (2014), Humanistyka płaskiego świata, „Teksty Drugie. Teoria litera-tury, krytyka, interpretacja”, nr 1.
 • Strzemiński Władysław (2016), Teoria widzenia, red. nauk. I. Luba, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź.
 • Szadkowski Krystian (2015), Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy kry-tycznych badań nad szkolnictwem wyższym, PWN, Warszawa.
 • Szkudlarek Tomasz (2007), Edukacja i konstruowanie społecznych nierówno-ści [w:] Fenomen nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, ENETEIA, Warszawa.
 • Torczyńska Monika (2013), Kryzys zaufania w relacjach społecznych a kapitał społeczny współczesnej demokracji [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka, red. nauk. Z. Dacko-Piukiewicz, I. Emmerova, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń.
 • Uniwersytet zaangażowany — zapomniana historia. Z Andrzejem Mencwelem rozmawia Sławomir Sierakowski. Uniwersytet zaangażowany (2010), Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Welch Anthony R. (1997), All change? The professoriate in uncertain times, „Higher education”, vol. 34.
 • Wilczyński Marek (2016), Dziewięć uwag o humanistyce na uniwersytecie [w:] Humanistyka z widokiem na uniwersytet, red. M. Cieliczko, E. No-wicka, J. Wolska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Wolność, równość, uniwersytet (2011), red. C. Kościelniak, J. Makowski, Insty-tut Obywatelski, Warszawa.
 • Wong Alia (2015), The Renaissance of Student Activism, https://www.theatlantic.com/education/archive/2015/05/the-renaissance-of-student-activism/393749/ [dostęp: 20 sierpnia 2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d8588c6-0aa6-4ca1-b7e4-733b8e0ab4cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.