PL EN


2016 | 2(40) | 249-256
Article title

Differentiation of districts of the Małopolskie voivodeship with respect to chosen social problems

Authors
Content
Title variants
PL
Zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem wybranych problemów społecznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The phenomenon of unemployment and exacerbating demographic situation can be seen as major social problem of nowadays in Poland. The paper is an attempt to compare districts of the Małopolskie voivodeship with respect to chosen features characterizing these phenomena. On the basis of the data from the Central Statistical Offi ce and with the help of taxonomic methods, grouping of districts has been carried out with respect to the level of features under investigation. The procedure allowed for distinguishing 5 groups of signifi - cant inter-group diff erentiation. The application of taxonomic methods resulted in obtaining a general and, at the same time, accurate picture of diff erentiation of the Małopolskie voivodeship with respect to social problems being analysed and distinction of districts with the most diffi cult situation in this area.
PL
Zjawisko bezrobocia oraz pogarszająca się sytuacja demografi czna należą do najważniejszych współczesnych problemów społecznych w Polsce. W pracy podjęto próbę porównania powiatów województwa małopolskiego pod względem wybranych cech charakteryzujących powyższe zjawiska. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, w oparciu o metody taksonomiczne przeprowadzono grupowanie powiatów podobnych pod względem poziomu badanych cech. Otrzymano pięć grup o wyraźnym zróżnicowaniu międzygrupowym. Zastosowanie metod taksonomicznych pozwoliło otrzymać uogólniony, a jednocześnie dokładny obraz zróżnicowania województwa małopolskiego ze względu na analizowane problemy społeczne oraz ustalenie powiatów, w których sytuacja pod tym względem jest najtrudniejsza.
Contributors
  • Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie
References
  • Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, nr 2/1978, str. 217-226.
  • Holzer, J. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.
  • Kwiatkowski, E. (2002). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: PWN.
  • Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna „Monografie”, nr 89/1989, Kraków.
  • Wysocki, F., Wagner, W. (1989). O ustalaniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych empirycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 9/1989.
  • Szymańczak, J. (2012). Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne. Studia BAS, nr 2(30) 2012, str. 9-28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d894db8-f230-4ccd-9d97-fbbc9f0c3ff3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.