PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 163-176
Article title

Instrument „Łącząc Europę” w aktywizacji współpracy i osiąganiu celów społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
The “Connecting Europe Facility” in the Activation of Cooperation and Achievement of the Information Society Goals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na nową perspektywę finansową (2014–2020) został powołany nowy instrument finansowy utworzony z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS), który ma obsługiwać regiony peryferyjne (dysproporcyjne), w tym regiony współpracy trans-granicznej, które ów warunek peryferyjności spełniają w pełni. Pojawia się więc pytanie o jego zna-czenie w tych regionach i wpływ na tak pożądaną w Unii Europejskiej konwergencję. Z uwagi na fakt, iż założone wsparcie przez instrument „Łącząc Europę” odnosi się do trzech obszarów, w tym m.in. cyfryzacji (oprócz tego do transportu i energii), należy wnioskować, iż ten instrument służąc współpracy transgranicznej będzie służył budowaniu i osiągnięciu celów społeczeństwa informacyjnego. Taki też jest cel główny opracowania, które przybliżając instrument „Łącząc Europę” ma przedstawić jego znaczenie we współpracy transgranicznej i we wpływie na realizację założeń spo-łeczeństwa informacyjnego, które jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy. Autorki przedstawiły wnioski z badań pilotażowych na poziomie NUTS II o znajomości tegoż instrumentu w polskich regionach.
EN
For the new financial perspective (2014-2020) a new financial instrument was created from the European Regional Development Fund (ERDF) and from Cohesion Fund (FS). The Connecting Eu-rope Facility is supposed to support peripheral (disproportional) regions including regions of the cross-border cooperation which wholly fulfill the peripheral conditions. So this raises a question about its’ meaning in these regions and it’s influence on the desired convergence in the European Union. Due to the fact, that the Connecting Europe Facility assumes support in 3 areas i.e. digitization (in addition to transport and energy), one could conclude that this instrument supporting cross-bor-der cooperation will also support building and the achievement of the goals of the information soci-ety. So this is also a main purpose of the study, which while presenting the Connecting Europe Facility describes its significance in cross-border cooperation and its influence on the realization of thefoundations of the information society which is the foundation of the knowledge-based economy. Authors described some conclusions from pilot research into the awareness of this instrument in polish regions at the NUTS II level.
Year
Volume
Pages
163-176
Physical description
Contributors
 • Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka
 • Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka
References
 • Bogdół-Brzezińska A., Gawrycki M.F., 2003, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Fundacja Studiów Międzynarodowych i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Casey M., 2001, Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.
 • Internet Access and Use in 2013, 2013, Eurostat Newsrelease, December 2013.
 • Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej, kwiecień 2008.
 • Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., październik 2013.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: Szanse zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Goliński M., 2011, Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Goliński M., Społeczeństwo informacyjne często (nie)zadawane pytania, www.e-mentor. edu.pl/drukuj/artykul/numer/9/id/130 (dostęp: 10.03.2015).
 • Juszczyk S., 1994, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, Raport I Kongresu Informa-tyki Polskiej, Poznań.
 • Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej: Instrument „Łącząc Europę”: Komisja przyjmuje plan przewidujący 50 mld euro na rozbudowę sieci europejskich, Bruksela 19.10.2011.
 • Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007–2013, http://kbn.icm. edu.pl.
 • Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, www.silesia.org.pl/upload/ Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf.
 • Papińska-Kacperek J., 2008, Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Prawo Europejskie w praktyce, 2014, N8(122).
 • Program Operacyjny: Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007–2013.
 • Soete L., 1997, Building the Information Society for All Us. Final Report of the High Level Export Group, Bruksela.
 • Tytuł XVI Traktatu o Unii Europejskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d8be893-26e4-4011-a4a7-10bb8311ef25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.