PL EN


2017 | Volume 31, Issue 2 | 26-38
Article title

Skuteczność pozyskiwania środków na realizację projektów unijnych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007–2013

Content
Title variants
EN
Effectiveness of Acquiring Structural Funds in Polish Big Cities in the Period 2007–2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wejście Polski do Unii Europejskiej rozszerzyło możliwości finansowania polityki rozwojowej, stawiając pytanie o sposób redystrybucji środków finansowych. Spowodowało ono konieczność wypracowania mechanizmu zarządzania środkami finansowymi z uwzględnieniem charakterystyki obszarów, do których kierowano wsparcie. Celem artykułu jest zweryfikowanie skuteczności pozyskiwania projektów unijnych przez podmioty z miast wojewódzkich, połączonej z czynnikami związanymi z konkurowaniem o środki finansowe, poziomem przedsiębiorczości i zamożnością mieszkańców miast. W badaniu uwzględniono liczbę i wartość wniosków składanych o dofinansowanie oraz wniosków rozliczających projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2007–2013.
EN
Polish accession to the European Union resulted in the extending of possibilities of financing development policy, and in the question of redistribution of financial resources. This resulted in the need for developing a mechanism for the management of funds, taking into account the characteristics of the areas requiring support. The aim of this article is to verify the effectiveness of acquiring EU projects by entities of the provincial cities in terms of factors related to the competition for financial resources, the level of entrepreneurship and wealth in cities. The study includes the number and value of applications submitted as funding requests and final reports on projects realised with funds from the European Union in the period 2007–2013.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
References
 • Adamus, W. (2009). Wpływ metropolii na rozwój społeczno-gospodarczy regionu (podejście metodologiczne). W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
 • Boudeville, J.R. (1966). Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Christaller, W. (1933). Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Churski, P. (2009). Polityka regionalna w okresie 2004–2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, 9, 97–133.
 • Czyż, T. (2009). Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 81(4), 445–459.
 • Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? W: T. Marszał (red.). Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 135–143.
 • Friedmann, J. (1972). A general theory of polarized development, W: N.M. Hansen (red.). Growth Centres in Regional Economic Development. New York: Free Press, 82–107.
 • Gaczek, W.M. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
 • Gawlikowska-Hueckel, K. (2002). Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Gorzelak, G. (2004). Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, 4(18), Warszawa, 37–72.
 • Hausner, J. (2001). Modele polityki regionalnej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 1(5), 5–24.
 • Hirschmann, A.O. (1985). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
 • Kudłacz, T. (2009). Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego. W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 108–120.
 • Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-developed Regions. London: Gerald Duckworth & Co.
 • Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pole de croissance. Economie Appliquee, 8, 307–320.
 • Stępiński, B. (2013). Przegląd możliwości pozyskiwania funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych. W: W. Kisiała, B. Stępiński (red.). Rola Obszarów Metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, 47–69.
 • Szołek, K. (2006). Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej (studium przypadku). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 173.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d90607c-7ed5-49aa-94aa-19bc6dcc16a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.