PL EN


2018 | 1(17)2018 | 151-166
Article title

Czynniki kształtujące tożsamość narodową w twórczości Wincentego Pola

Content
Title variants
EN
Factors forming national identity in Wincenty Pol’s works
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W świetle utworów prozatorskich i poetyckich Wincentego Pola autorka ustaliła czynniki tożsamości narodu polskich, do których zalicza: terytorium, na którym żyje naród, nazewnictwo geograficzne i kulturowe, język i tradycję. Te czynniki decydują o samoświadomości narodu i utrwalają pamięć. Literaturę i naukę traktował Pol jako służbę Polsce i sposób na rozbudzanie patriotyzmu.
EN
In the light of Wincenty Pol’s prose and poetic works the author has established a list of factors forming national Polish identity. They include the following: territory inhabited by the nation, geographical and cultural names, language and tradition. These factors determine national self-awareness and preserve remembrance. Wincenty Pol treated literature and science as a service to Poland and a way of awakening patriotism.
Keywords
Contributors
 • UMCS, Lublin
References
 • 1. Aleksandrowicz A., Czartoryska I., Polskość i europejskość, Lublin 1998.
 • 2. Bryła W., Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola, Lublin 2016.
 • 3. Krasiński Z., Listy do różnych adresatów, opr. Z Sudolski, Warszawa 1991, t. II.
 • 4. Lelewel J., Dzieje Polski, Warszawa 1830.
 • 5. Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2004.
 • 6. Łysiak T., Iskry w popiele, „W Sieci”, 5-11 czerwca2017, nr 23 (236).
 • 7. Mann M., Pol W., Studium biograficzno-krytyczne, Kraków 1904, t. I.
 • 8. Pol W., Dzieła wierszem i prozą, Lwów 1875-1878, t. I-X.
 • 9. Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, B. Trentowski, Wilno 1861.
 • 10. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński i in., Wrocław 1988.
 • 11. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. I-II, Warszawa 2001.
 • 12. Szafarzyk P.J., Słowiańskie starożytności, Poznań 2003.
 • 13. Wiszniewski M., Historia literatury polskiej, t. 1-10, Kraków 1840-1857.
 • 14. Ziejka F., Krakowskie lata Wincentego Pola, [w:] Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, red. A. Jackowski i I. Sołjan, Kraków 2006, s. 31-49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d98df43-7bac-4872-8012-40543840d0f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.