PL EN


2020 | 20 | 180-193
Article title

Strategic directions of the sustainable development for the city of Kremenchuk in Ukraine

Content
Title variants
PL
Strategiczne kierunki zrównoważonego rozwoju miasta Krzemieńczuk na Ukrainie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article addresses the theoretical aspects of sustainable development; the content of methodological approaches to the assessment of sustainable city development is determined, the system of evaluation of sustainable city development is characterized, the dynamics of economic, social and ecological development of Kremenchuk are analyzed and recommendations for improving the sustainable development of the city are developed. The purpose of the research was to develop measures to improve the economic, social, environmental components of sustainable development of the Ukrainian industrial city of Kremenchuk.
PL
W artykule poruszono teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, a także metodologiczne podejścia do oceny zrównoważonego rozwoju miasta. Scharakteryzowano system oceny zrównoważonego rozwoju miasta, przeanalizowano dynamikę rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego miasta Krzemieńczuk, opracowano zalecenia dotyczące poprawy zrównoważonego rozwoju miasta. Celem badań było opracowanie działań na rzecz poprawy ekonomicznych, społecznych i środowiskowych komponentów zrównoważonego rozwoju ukraińskiego miasta przemysłowego – Krzemieńczuka.
Year
Issue
20
Pages
180-193
Physical description
Contributors
References
 • Berdanova, O., Vakulenko, V., and Tertichka, V. (2008). Strategic planning, Lviv.
 • Characteristics of the Dnieper Basin during March 2019. (n.d.). Retrieved from http://www.mozmdv.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/YAkisnij-sajt-cherven.pdf
 • Kremenchuk City Development Strategy for the period to 2028. (n.d.). Retrieved from https://kremen.gov.ua/index.php/download/file/676496738766242656
 • Gerasymchuk, Z., and Vakhovich, I. (2002). Organizational and economic mechanism of formation and implementation of the strategy of regional development: Monograph. Lutsk: Publishing House LDTU.
 • Katan, L.І. (2010). Napryami rozvitku upravlіnnya agropromislovoyu sistemoyu Ukraini: Ekologo-ekonomіchnij aspekt. Retrieved from http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_8/statiZKatan.pdf
 • Kratt, O., Pochtovyuk, A., Trunina, I., and Pryakhina, K. (2019). Marketing Positions of Kremenchuk Industrial Center in International Markets. (SHS Web of Conferences, 67, 01006).
 • Kvyatkovs’ka, L. A. (2013). Realіzacіya principіv koncepcії stalogo rozvitkuv dіyal’nostі. Vіsnik socіal’no-ekonomіchnih doslіdzhen’, 85-89. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vsed_2013_1_14. pdf
 • Libanova, E., and Hvesyka, M. (Eds.). (2014). Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: A national report. Kyiv: Publishing House DU IEPCR NAN Ukraine.
 • Marchuk, L. P. (2014). Socіal’na vіdpovіdal’nіst’ yak viznachal’na strategіya rozvitku suchasnogo bіznesu. Naukovij vіsnik Mikolaїvs’kogo derzhavnogo unіversitetu іmenі V.O. Suhomlins’kogo. Serіya: Ekonomіchnі nauki, 51-56.
 • Report on the Strategic Environmental Assessment of the Kremenchuk City Development Strategy for the period up to 2028. (n.d.). Retrieved from http://kremenchukinvest.com.ua
 • Shportko, A. M. (2018). Stanovlennya koncepcії stalogo rozvitku. Retrieved from http://www.ztu.edu.ua/ua/science/ conference/files/eco_es.../ShportkoAM.doc
 • Sushchenko, S., Trunina, I., and Khovrak, I. (2019). Big data in sustainable regional development: The digital future of smart regions. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 3.2, 116-123.
 • The Program of Economic and Social Development of the Kremenchuk District for 2016-2018. (n.d.). Retrieved from http://kremenchuk.adm-pl.gov.ua/page/socialno-ekonomichniy-rozvitok
 • Vernihorova, N. V. (2019). Ecological urbanism as a factor of socio-economic and ecological development of modern cities and balanced use of nature. Economics and Law, 4(55), 108-115.
 • Vlasova, T.R. (2013). Socіal’na vіdpovіdal’nіst’ bіznesu: Sutnіst’ ta tendencії. Vіsnik Chernіvec ’kogotorgovel’no-ekonomіchnogo іnstitutu ekonomіchnі nauki, 201(1), 52-57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d9db580-c223-4114-acde-92b31ec620b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.