PL EN


2015 | 1 | 328-342
Article title

Spis większych właścicieli ziemskich należących do Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w dzielnicy austriackiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę tej części ziemiaństwa polskiego w Galicji Wschodniej, która współpracowała z Narodową Demokracją przed wybuchem Wielkiej Wojny. Publikowana lista większych właścicieli ziemskich związana jest z ich polityczną, społeczną i gospodarczą aktywnością, udziałem w licznych towarzystwach i organizacjach społecznych, zawodowych (na czele z Galicyjskim Towarzystwem Gospodarczym, Towarzystwem Kredytowym Ziemskim), finansowych (udział w zarządach i radach nadzorczych instytucji finansowych).
EN
This article discusses the problems of the part of Polish land owners in East Galicia who cooperated with National Democracy before the outbreak of the great war. The published list of greater land owners is connected with their political, social and economic activity, participation in numerous societies and social and professional organizations (The Galician Economic Society, Land Credit Society being the most important ones) as well and the financial ones (participation in boards of financial institutions).
Year
Issue
1
Pages
328-342
Physical description
Dates
published
2015-12-20
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bigo Jan. 1914. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem…zestawił Jan Bigo. Lwów: druk I. Jaeger.
 • Binder Herald. 2005. Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. Wien:
 • Buszko Józef. 1996. Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Centralny Komitet Narodowy. 1914. Słowo Polskie, nr 343, 7 VIII.
 • Grodziski Stanisław. 1989. Na drogach karier politycznych Polaków w Austrii, w: Austria Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Warszawa-Wiedeń: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Grodziski Stanisław. 1993. Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914, t. II. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Księga Adresowa Król.[ewskiego] Stoł.[ecznego] Miasta Lwowa. Rocznik 17, 1931. 1912. Lwów-Stryj: druk Fr. Reichman.
 • Łazuga Waldemar. 1982. Ostatni stańczyk. Michał Bobrzyński – portret konserwatysty, Poznań: Wydawnictwo "Bene Nati".
 • Łazuga Waldemar. 2013. Kalkulować… Polacy na szczytach c.k. monarchii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Organizacje ziemiańskie na ziemiach polskich. 1929. Oprac. Pleszyński Józef. Warszawa: Wydaw. Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.
 • Ostrożyński Władysław. 1892. Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie: jego powstanie i półwiekowy rozwój, napisał dr Władysław Ostrożyński, adwokat krajowy i zastępca syndyka Tow. Kred. Ziem. Lwów: Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie.
 • Pan Namiestnik Bobrzyński. Rzeczpospolita, nr 98, 10 V.
 • Semczyszyn Agata. 2014. Galicyjskie wybory. Działalność Centralnego Komitetu Wyborczego w Galicji Wschodniej w latach 1867-1906. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Skorowidz dóbr tabularnych Galicji z W. Ks. Krakowskiem. Dodatek. Wydany przez Krajowe Biuro Statystyczne przy Wydziale Krajowym. 1910. Lwów: Wydział Krajowy.
 • Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji wraz z W. Ks. Krakowskiem na podstawie najnowszych materiałów urzędowych ułożyło Krajowe Biuro Statystyczne przy Wydziale Krajowym. 1905. Lwów: Wydział Krajowy.
 • Sprawozdanie c.k. Komitetu Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego za rok 1912. 1913. Lwów: (bdw).
 • Sprawozdanie Wydziału okręgowej polskiej Organizacji narodowej w Stanisławowie za rok 1905. Z Drukarni J. Dankiewicza w Stanisławowie.
 • Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 1905-1914. 1905-1914. Lwów: (z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej).
 • Szymczak Damian. 2013. Galicyjska „ambasada“ w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji 1871-1918. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1861-1911. Księga pamiątkowa półwiekowej działalności. 1911. Oprac. Antoni Doerman. Kraków: nakład. Towarzystwo.
 • Ustąpienie Namiestnika. 1913.Czas, nr 184, 22 IV.
 • Wątor Adam. 2002. Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku. Szczecin: Wydaw. Naukowe US.
 • Wątor Adam. 2008. Słownik działaczy Narodowej Demokracji w Galicji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Zamorski Jan. 1924. Praca oświatowa i narodowa na Podolu Galicyjskim. Wspomnienia. Przegląd Wszechpolski, s. 588.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5854
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d9f636e-2408-45b7-b650-0c4da6f78e61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.