PL EN


2015 | 1(39) | 145-151
Article title

Role of Cartographic Products in the Promotion of Tourism Based on the Example of Roztocze

Title variants
PL
Rola produktów kartograficznych w promocji turystyki na przykładzie Roztocza
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The technologies of development, issuing, and visualisation of maps have changed over recent years. New forms of presentation have developed. Making maps available on mobile devices considerably increases their range of users. This can be used in a broadly defined scheme of promotion. This is determined in part by the practical function of maps, the mass and common character of their use, visualisation of maps on various information carriers, as well as the multimedial and interactive character of modern electronic maps. The objective of the article is to evidence the usefulness of modern cartographic products for the promotion of tourism. The issue will be presented based on the changing functions of modern maps, and based on the example of Roztocze. Maps evoke tourists’ interest in a tourist region. They show its special values and attractions, effectively encourage visits and exploration of the region, and create its positive image. The effect of maps on their recipients is strong due to the presentation of promotional content with the application of modern forms of cartographic communication. Owing to varied cartographic products, Roztocze is promoted both in the virtual (internet) and actual space (on information boards in the field). Abundantly issued tourist maps are available throughout the country, and complement the means of promotion of tourism in the region.
PL
W ostatnich latach uległy zmianie technologie opracowania, wydawania i wizualizacji map, powstały nowe formy ich prezentacji. Dzięki udostępnianiu map na urządzeniach mobilnych znacznie poszerza się krąg ich użytkowników, co może być wykorzystane w szeroko rozumianej promocji. Decydują o tym m.in.: funkcja użytkowa map, masowość i powszechność ich użytkowania, wizualizacja map na różnych nośnikach informacji, a także multimedialność i interaktywność nowoczesnych map elektronicznych. Celem artykułu jest wykazanie przydatności współczesnych produktów kartograficznych w promocji turystyki. Problem zostanie przedstawiony w oparciu o zmieniające się funkcje współczesnych map, na przykładzie Roztocza. Mapy wzbudzają u turysty zainteresowanie regionem turystycznym, pokazują jego walory i atrakcje, skutecznie zachęcają do przyjazdu i zwiedzenia regionu oraz kreują jego pozytywny wizerunek. Oddziaływanie map na odbiorców jest skuteczniejsze dzięki prezentacji treści promocyjnych z zastosowaniem nowoczesnych form przekazu kartograficznego. Dzięki różnym rodzajom opracowań kartograficznych Roztocze jest promowane zarówno w przestrzeni wirtualnej (internetowej), jak i realnej (na tablicach informacyjnych w terenie). Licznie wydawane mapy turystyczne są dostępne na terenie całego kraju i poszerzają środki promocji turystyki w tym regionie.
Contributors
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
References
 • Briggs, S. 2003. Marketing w turystyce. Translated by G. Górska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Cartwright, W. 1998. “Przyczynek do procedury oceny multimedialnych produktów kartograficznych.” In Systemy informacji przestrzennej. VIII konferencja naukowo-techniczna, Warszawa 19–21 maja 1998. T. 2, edited by J. Gaździcki and E. Musiał, 273–284. Warszawa: Fundacja “Rozwój SGGW Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.”
 • Kaczmarek, J., A. Stasiak, and B. Włodarczyk. 2010. Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. 2nd revised ed. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kałamucki, K. 2003. “Analiza zakresu treści map turystycznych w różnych skalach.” In Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 23–25 października 2003 r., edited by K. Trafas, P. Struś and J. Szewczuk, 11–16. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kowalski, P.J. 2003. “Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych.” In Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce, edited by J. Ostrowski and J. Pasławski, 103–127. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, UW – Katedra Kartografii.
 • Kurek, W., and M. Mika. 2007. “Turystyka jako przedmiot badań naukowych.” In Turystyka, edited by W. Kurek, 11–49. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Peterson, M.P. 1995. Interactive and Animated Cartography, Prentice Hall series in geographic information science. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
 • Richards, B. 2003. Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększyć frekwencję i dochody. Translated by J.K. Milencki, Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej. Warszawa: POT.
 • Saliszczew, K.A. 1998. Kartografia ogólna. Translated by S. Gurba. 2nd revised ed. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Smolski, R., M. Smolski, and E. Stadtmuller. 1999. Edukacja obywatelska. Słownik encyklopedyczny. Zawiera tekst Konstytucji RP, Szkolne SŁowniki Encyklopedyczne Wydwnictwa Europa. Wrocław: “Europa”.
 • Trafas, K. 2003. “Typy i rodzaje map turystycznych.” In Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 23–25 października 2003 r., edited by K. Trafas, P. Struś and J. Szewczuk, 7–10. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Żyszkowska, W. 2003. “Funkcje map w cywilizacji.” In Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce, edited by J. Ostrowski and J. Pasławski, 11–20. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, UW – Katedra Kartografii.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8da6b132-6311-450a-ac95-ab5e092abb1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.