PL EN


2017 | 50 | 163-176
Article title

Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej

Content
Title variants
EN
Problems of the Polish economy innovativeness and R&D activity
RU
Проблемы инновационности экономики Польши, с учетом исследовательско-развивающей деятельности
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji podjęto próbę przedstawienia pozycji Polski na tle wybranych krajów świata, w tym krajów Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu wskazano na dystynktywne obszary badań dotyczące problematyki innowacyjności, z uwzględnieniem światowej i polskiej literatury przedmiotu. Na bazie podstaw teoretycznych w drugiej części artykułu zaprezentowano pozycję Polski na tle wybranych krajów świata w zakresie działalności innowacyjnej oraz jej charakterystycznych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem ponoszonych nakładów na działalność badawczo-rozwojową. W zakończeniu artykułu przedstawiono stosowne konkluzje i wnioski.
EN
The publication presents an attempt to depict the position of Poland among some chosen countries in the world including the countries belonging to the European Union. The first chapter shows some characteristic research areas referring to the problems concerning innovativeness taking into consideration the subject literature issued both in Poland and abroad. The second chapter presents the position of Poland among some chosen countries in the world on the basis of some theoretical assumptions showing the activity referring to innovativeness and its characteristic areas paying special attention to the expenditures connected with research and development activity. The final part of the article presents some conclusions and proposals.
Year
Volume
50
Pages
163-176
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, iutab@uek.krakow.pl
References
 • Bartkiewicz P., Dębowski H., 2010, Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki, Instytut Badań Strukturalnych–Reytech, Warszawa.
 • Borowiecki R., Dziura M., 2016, Nowa Gospodarka – aspekty wiedzy i innowacji, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., 2012, Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, TNOiK, Toruń.
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., 2012, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych–Fundacja im. S. Batorego, Warszawa.
 • Chesborough H., 2003, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Drabińska D., 2012, Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Prace i Studia”, nr 2.
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2014 r. Opracowanie sygnalne, 2015, GUS, Warszawa.
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2015 r. Opracowanie sygnalne, 2016, GUS, Warszawa.
 • Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020, 2013, KPMG, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, 2015, GUS, Warszawa.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., 2016, GUS, Warszawa.
 • Eggink M.E., 2013, A Review of the Theoretical Context of the Role of Innovation in Economic Development, „International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering”, vol. 7, no. 11.
 • Eurostat, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph &plugin=1&pcode=t2020_20&language=en&toolbox=data (17.01.2017).
 • Eveleens C., 2010, Innovation Management: A Literature Review of Innovation Process Models and Their Implications, Nijmegen, NL.
 • Gmurczyk J., 2014, Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje, Analiza nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Greenacre P., Gross R., Speirs J., 2012, Innovation Theory: A Review of the Literature, ICEPT Working Paper no. 011.
 • Grodzka D., Zygierewicz A., 2008, Innowacyjność polskiej gospodarki, „Infos”, nr 6(30).
 • Gross R., 2010, Innovation presentation to BP 22nd July 2010.
 • Gust-Bardon N.I., 2012, Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia”, XLIII, nr 1.
 • Innovation Union Scoreboard, 2015, European Commission, Belgium.
 • Jasiński A.H., 2014, Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Jasiński A.H., Ciborowski R., 2012, Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kapli N., Piątkowski M., Radwan I., Gutierrez J.J., 2012, Poland Enterprise Innovation Support Review. From Catching Up to Moving Ahead, The World Bank, Washington.
 • Klincewicz K., 2008, Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Klonowski D., 2009, Innowacyjność sektora MŚP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst & Young, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2007, Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, „Ekonomista”, no. 6.
 • Kotsemir M., Meissner D., 2013, Conceptualizing the Innovation Process – Trends and Outlook, MPRA Working Papers No. 46504, National Research University Higher School of Economics, Moskwa.
 • Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wyd. UW, Warszawa.
 • Léger A., Swaminathan S., 2007, Innovation Theories: Relevance and Implications for Developing Country Innovation, German Institute for Economic Research, Discussion Paper no. 743.
 • Piech K., 2012, Ocena innowacyjności gospodarki Polski na tle krajów regionu [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Płowiec U., 2008, Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wiedza i Innowacja, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo, 2005, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Komisja Europejska, Warszawa (w j. polskim).
 • Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju, 2016, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016/C 492/13 PL.
 • Research and Innovation Performance in Poland. Country Profile 2014, 2014, European Commission, Brussels.
 • Rotwell R., 1994, Towards the Fifth-generation Innovation Process, „Marketing Review”, vol. 11, no. 1, https://doi.org/10.1108/02651339410057491.
 • Siuta-Tokarska B., 2015, Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań, Difin, Warszawa.
 • Szajt M., 2016, Znaczenie innowacji w zwiększaniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2013 [w:] Innowacyjność współczesnych organizacji, red. E. Wszendybył-Skulska, TNOiK, Toruń.
 • Tylec T., 2015, Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo. Wnioski dla Polski, „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” CEJSH, no. 210.
 • Weresa M.A., 2015, Narodowy System Innowacji w Polsce i jego zmiany w latach 2007– 2014 [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007–2014, red. M.A. Weresa, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Wiśniewska J., Janasz K. (red.), 2016, Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P. (red.), 2013, Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 • 2016 Global R&D Funding Forecast, 2016, A Supplement to R&D Magazine, Industrial Research Institute.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dab14b9-0334-4113-9bb2-f4f7ba906a78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.