PL EN


2011 | 79 | 1 | 62-76
Article title

Próba implementacji benchmarkingu w zakresie funkcjonowania bibliotek

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
An Attempt to Implement Benchmarking in Library Performance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Benchmarking jest jedną z najczęściej stosowanych metod pozwalających na usprawnianie organizacji. Dążeniem jest dorównanie najlepszym, a często nawet przewyższenie wydajności osiąganej przez konkurencję. Sposób ten może stać się jednym z zasadniczych, stosowanych w bibliotekach, dążących do osiągnięcia jak najlepszej wydajności w celu zaspokojenia potrzeb swoich użytkowników. Benchmarking wymusza proces ciągłego doskonalenia, który czerpie swoje wzorce z działań liderów w określonej grupie i pozwala na przetworzenia nowych rozwiązań, inspirację i zastosowanie ich we własnym środowisku. W artykule przedstawiono płaszczyzny i etapy zastosowania benchmarkingu w bibliotekach. Zaprezentowano takie zagadnienia, jak: istota benchmarkingu, rodzaje, etapy prowadzenia projektu, dobór partnerów, zasady pozyskiwania informacji oraz wskaźniki, które mogą podlegać ocenie.
EN
Benchmarking is one of most often employed methods of organization improvement, focused on matching the best or even surpassing the efficiency achieved by the competitors. It may become one of basic improvement solutions used in libraries which intend to achieve the highest efficiency to satisfy needs of their users. Benchmarking introduces a process of continuous improvement based on the activities of specific group leaders and encourages adaptation of new solutions in a given environment. The author discusses levels of benchmarking introduction into libraries and presents the following issues: benchmarking concept, types, stages of implementation, selection of partners, rules for acquiring information and indicators used for evaluation.
Year
Volume
79
Issue
1
Pages
62-76
Physical description
Contributors
 • The Library of State Higher Vocational School in Tarnów
References
 • Bendell, Tony; Boulter Louise (2000). Benchmarking. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Bendkowski, Jacek; Bendkowski, Józef (2008). Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej.
 • Biliński, Lucjan (2002). Wskaźniki funkcjonalności bibliotek (Na marginesie projektu normy ISO 11620). "Bibliotekarz", nr 10, s. 6-9.
 • Coers, Mardi; Elliott, Susan; Henderson, Graig (2001). Benchmarking: a quide for your journey to best-practice. Houston: American Productivity & Quality Center.
 • Damelio, Robert (1995). The Basic of Benchmarking. New York: Quality Resources.
 • Derfert-Wolf, Lidia; Górski, Marek (2010). Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) analiza ankiet wg danych z 31.12.2008 r. [online]; [dostęp: 28.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/>.
 • Głowacka, Ewa (2005). Benchmarking w bibliotekach. "Bibliotekarz", nr 2, s. 23-28.
 • Huczek, Marian (2002). Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania biblioteką. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [online]; [dostęp: 03.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek2.php>.
 • Huczek, Marian (2004). Współczesne metody zarządzania poprawiające efektywność pracy biblioteki [online]; [dostęp: 28.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zarzadzanie/huczek.pdf>.
 • Kamińska, Joanna (2009). Możliwości wykorzystania benchmarkingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi biblioteki. W: Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Kuczewska, Joanna (2007). Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [online]; [dostęp: 28.01.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.parp.gov.pl/files/74/81/158/2007_eu_proc_benchmarkingu.pdf>.
 • Kwiecień, Kamil; Toczewski, Tomasz (2008). Zarządzanie projektami w firmie z wdrożoną normą ISO 9001:2000. "E-Mentor", nr 3 (25), s. 81-83.
 • Mikuła, B.; Ziębicki, B. (2001). Metodologiczne aspekty procesów organizacyjnego uczenia się. "Problemy Jakości", nr 3, s. 30-34.
 • PN-ISO (2006). Polska Norma PN-ISO 11620 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności biblioteki. Warszawa Polski: Komitet Normalizacyjny.
 • Poll, Roswitha; Boekhorst, Peter te (2004). Mierzenie jakości. Międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Poll, Roswitha; Boekhorst, Peter te (2007). Measuring quality: Performance measurement in libraries. München: K. G. Saur.
 • Portal Portfel.pl (2007). Cykl Deminga, (koło PDCA) [online]; [dostęp: 24.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.portfel.pl/pl/firma/art691-Cykl_Deminga_28kolo_PDCA_29.html>.
 • Salerno-Kochan, Marek; Galski, Piotr (2001). Sprawny benchmarking nieodzownym elementem strategii TQM. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 578, s. 23-32.
 • Supernat, Jerzy (2005). Zarządzanie. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Ziębicki, Bernard (2005). Techniki doboru i analizy wzorców benchmarkingu. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 91-105.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dab94db-e20e-44fb-944b-00586c3693ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.