PL EN


2019 | 46 | 5-6(542-543) | 29-34
Article title

WIEK BEZROBOTNYCH JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY GOTOWOŚĆ PODJĘCIA PRACY I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Selected contents from this journal
Title variants
EN
AGE OF THE UNEMPLOYED AS A DETERMINANT DIFFERENTIATING READINESS TO FIND A JOB AND PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES OF PROFESSIONAL ACTIVATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano cząstkowe wyniki badań empirycznych dotyczących problematyki pokoleniowego zróżnicowania osóbbezrobotnych. Analizowano, w jakim zakresie wiek pozostających bez pracy wpływa na aktywność przy poszukiwaniu pracy oraz na chęć uczestnictwaw różnych działaniach aktywizujących oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. Dzięki uwzględnieniu zasady reprezentatywnościformułowane wnioski z badań można ekstrapolować na szerszą populację bezrobotnych. Analiza zgromadzonego materiału badawczego jednoznaczniewykazała, że im starszy wiek bezrobotnych, tym mniejszy poziom aktywności w poszukiwaniu pracy oraz w zakresie chęci uczestnictwaw działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. W artykule ukazano także oczekiwania osób bezrobotnych wobec pracodawców w zakresie płacy i warunków pracy, również uwzględniając pokoleniowe zróżnicowanie respondentów. Znajomość tych oczekiwań oraz ich uwzględnianie w polityce aktywizacji zasobów ludzkich powinno wpłynąć na wzrost wskaźników aktywności zawodowej.
EN
The article presents partial results of empirical research on generational diversity of the unemployed. Above all were analyzed how the age of the unemployed influences the activity in the job search and the willingness to participate in professional activation offered by thepublic employment services. The principles of representativeness were taken into account, therefore the conclusions from the research can beextrapolated to the wider population of the unemployed. Studies have shown that the older the age of the unemployed, the lower level of activityin search of work and on the willingness to participate in activities related to professional activation offered by public employment services. Thearticle also presents the expectations of people unemployed towards employers – also the generational diversity of respondents was taken intoaccount. Knowledge of these expectations and their inclusion in the policy of activating human resources should affect the increase in professionalactivity rates.
Year
Volume
46
Issue
Pages
29-34
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Boer T., van Ours J. (2011), Ekonomia niedoskonałych rynkówpracy, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Chirkowska-Smolak T. (2000), Aktywność bezrobotnych w świetlepsychologicznych modeli poszukiwania pracy, „RuchPrawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4, s. 147–166.
 • Kryńska E. (2012), Praca dla osób starszych. Solidarne społeczeństwo,bezpieczna rodzina, Biuletyn Forum Debaty Publicznej,Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, nr 12, s. 12–18.
 • Kwiatkowski E. (2007), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa.
 • Maksim M., Wiśniewski Z., Wojdyło M. (2018), Strategie aktywizacjizawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznychsłużb zatrudnienia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo NaukoweUniwersytetu Adama Mickiewicza, Toruń.
 • Muster R. (2010), Szanse bezrobotnych w szczególnej sytuacji narynku pracy na podjęcie zatrudnienia. Diagnoza grup defaworyzowanychprzez pracodawców, w: M. Gagacka, K. Głąbicka(red.), Lokalne sieci wsparcia, Politechnika Radomska,Radom, s. 248–263.
 • Muster R. (2014), Diagnoza lokalnego rynku pracy miasta Gliwicei powiatu gliwickiego, Wyd. CTC Sp. z o.o., Opole.
 • MPiPS (2014), Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych.Podręcznik dla pracowników powiatowych urzędów pracy,Warszawa.
 • Spytek-Bandurska G. (2012), Aktywizacja zawodowa osób w faziepóźnej dojrzałości i starszych w Polsce, „Problemy PolitykiSpołecznej. Studia i Dyskusje”, nr 17, s. 91–112.
 • Turek K. (2013), Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki,rynku pracy, polityki i obywateli, w: J. Górniak (red.),Młodość czy doświadczenie. Kapitał ludzki w Polsce. Raportpodsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP,Warszawa, s. 74–105.
 • Wiktorowicz J., Warwas I. (2016), Pokolenia na rynku pracy, w:J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba i in. (red.), Pokolenia – cosię zmienia? Kompendium zarządzania międzygeneracyjnego,Wolters Kluwer S.A., Warszawa, s. 19–37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dc918cf-da1d-452e-86f3-c1c876225756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.