PL EN


2015 | 11(947) | 53-66
Article title

Analysis of the Dependence of the Gross Money Income of Single‑member Households in Slovakia

Authors
Title variants
PL
Analiza zależności przychodów jednoosobowych gospodarstw domowych na Słowacji od wybranych zmiennych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article focuses on modelling the dependence of the gross money income of Slovak single-member households using relevant factors. The main aim is to construct an appropriate regression model through which to quantify the influence of relevant factors on the gross money income of these households. The article shows the results of an analysis gained from the Household Budget Survey conducted by the Statistical Office of the Slovak Republic in 2012. The basic aim of family accounts is to provide information for the analysis and monitoring of the social situation of households, mainly the structure of their incomes and expenses. The 2012 survey looked at 4,704 Slovak households, 1,098 of which – or 23.3% – were single-member households. Multiple analysis of variance, tests for the equality of marginal means, regression and correlation analysis were all used with SAS Enterprise Guide.
PL
W artykule skupiono się na modelowaniu zależności przychodów pieniężnych gospodarstw jednoosobowych na Słowacji od pewnych zmiennych. Główny cel prac badawczych stanowiła budowa odpowiedniego modelu regresji, za pomocą którego możliwe byłoby ilościowe określenie stopnia wpływu wybranych zmiennych na przychody badanych gospodarstw. W artykule zaprezentowano wyniki badań opartych na danych z Badań Budżetów Gospodarstw Domowych, przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej w 2012 r. Podstawowym celem monitorowania budżetów domowych jest dostarczenie niezbędnych informacji na potrzeby analizy i kontrolowania sytuacji społecznej gospodarstw, w tym zwłaszcza struktury ich dochodów i wydatków. W 2012 r. badaniem objęto 4704 słowackich gospodarstw domowych, przy czym 1098 z nich stanowiły gospodarstwa jednoosobowe (23,3% całkowitej liczby gospodarstw badanych w 2012 r.). Do badań wykorzystano analizę wariancji, testy równości średnich brzegowych oraz analizę korelacji i regresji. Niezbędne obliczenia przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS Enterprise Guide.
Contributors
 • University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovakia
References
 • Bollen K. A., Jackman R. W. (1990), Regression Diagnostics: An Expository Treatment of Outliers and Influential Cases (in:) J. Fox, J. Scott Long (eds), Modern Methods of Data Analysis, Sage, Newbury Park, CA.
 • Budayová J., Bolek V., Šupšák R. (2013), Analysis of Demand for Financial Services by Income of Households (in:) Ekonomika, financie a manažmentpodniku, Zborník vedeckých statípriprí ležitosti 60. Výročia založenia Fakulty podnikové homanažmentu EU v Bratislave, Bratislava.
 • Cook R. D. (1997), Detection of Influential Observation in Linear Regression, “Technometrics”, vol. 19, nr 1, http://www.ime.usp.br/~abe/lista/pdfWiH1zqnMHo.pdf, accessed: 30.11.2014.
 • Cook R. D., Weisberg S. (1982), Residuals and Influence in Regression, Chapman & Hall, New York.
 • Garson G. D. (2012), General Linear Models: Multivariate GLM, MANOVA and MANCOVA, Asheboro, N. C. Statistical Associates Publishers.
 • Hebák P., Hustopecký J., Malá I. (2005), Vícerozměrné statistické metody (2), Informatorium, Praha.
 • Household Budget Survey (2012), Statistical Office of the Slovak Republic.
 • Meloun M., Militký J. (2004), Statistická analýza experimentálních dat, Academia, Praha.
 • Šoltés E. (2008), Regresná a korelač ná analýza s aplikáciami, Iura Edition, Bratislava.
 • Vojtková M., Labudová V. (2010), Regionálna analýza výdavkov a príjmov domácností v Slovenskej republike, “Ekonomický časopis”, vol. 58, nr 8, Bratislava.
 • Wooldridge J. M. (2009), Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western Cengage Learning, Mason.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dcab2eb-5b1d-47fd-b35f-26df8319bdf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.