PL EN


2019 | 18 | 3 | 117-156
Article title

Związek między pięcioma formami krzywdzenia dzieci a zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi: przegląd systematyczny i metaanaliza

Content
Title variants
EN
THE A SSOCIATION BETWEEN FIVE FORMS OF CHILD MALTREATMENT AND DEPRESSIVE AND ANXIETY DISORDERS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kontekst: Krzywdzenie dzieci to globalny problem zdrowia publicznego, który obejmuje przemoc fizyczną, seksualną, emocjonalną, zaniedbanie i bycie świadkiem przemocy domowej. Niniejszy przegląd systematyczny i metaanaliza podsumowuje związek między tymi pięcioma formami krzywdzenia dzieci a zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Metodologia: W analizie uwzględniono opublikowane badania kohortowe i badania kliniczno-kontrolne, w których zaobserwowano związek między jakąkolwiek formą krzywdzenia dzieci (lub ich połączenie) a zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Łącznie pod względem kwalifikowalności oceniono 604 badań, z których 106 spełniło kryteria włączenia, a 96 uwzględniono w metaanalizach. Dane zebrano w metaanalizach efektów losowych, podając iloraz szans (OR) z odpowiadającymi 95% przedziałami ufności (CI) dla każdej formy krzywdzenia dziecka. Wyniki: Wszystkie formy krzywdzenia dzieci były związane z zaburzeniami depresyjnymi („jakiekolwiek krzywdzenie dziecka” [OR = 2,48, 2,14–2,87]; wykorzystywanie seksualne [OR = 2,11, 1,83–2,44]; przemoc fizyczna [OR = 1,78, 1,57–2,01]; przemoc emocjonalna [OR = 2,35; 1,74–3,18]; zaniedbanie [OR = 1,65; 1,35–2,02]; oraz bycie świadkiem przemocy domowej [OR = 1,68; 1,34–2,10]). Niektóre formy krzywdzenia dzieci były istotnie związane z zaburzeniami lękowymi („jakiekolwiek krzywdzenie dziecka” [OR = 1,68, 1,33–2,4]; wykorzystywanie seksualne [OR = 1,90, 1,6–2,25]; przemoc fizyczna [OR = 1,56, 1,39–1,76] i zaniedbanie [OR = 1,34, 1,09–1,65]). Istotne statystycznie związki stwierdzono również między kilkoma formami krzywdzenia dzieci a zespołem stresu pourazowego. Wnioski: Istnieje silny związek między pięcioma formami krzywdzenia dzieci a rozwojem zaburzeń psychicznych. Badanie Global Burden of Disease Study (GBD) obejmuje jedynie wykorzystywanie seksualne jako czynnik ryzyka zaburzeń depresyjnych i lękowych. Te ustalenia badawcze wspierają włączenie dodatkowych form krzywdzenia dzieci jako czynników ryzyka w GBD.
EN
Background: Child maltreatment is a global public health issue that encompasses physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, neglect, and exposure to intimate partner violence (IPV). This systematic review and meta-analysis summarises the association between these five forms of child maltreatment and depressive and anxiety disorders. Methods: Published cohort and case-control studies were included if they reported associations between any form of child maltreatment (and/or a combination of), and depressive and anxiety disorders. A total of 604 studies were assessed for eligibility, 106 met inclusion criteria, and 96 were included in meta-analyses. The data were pooled in random effects meta-analyses, giving odds ratios (ORs) with corresponding 95% confidence intervals (CIs) for each form of child maltreatment. Results: All forms of child maltreatment were associated with depressive disorders (any child maltreatment [OR = 2.48, 2.14–2.87]; sexual abuse [OR = 2.11, 1.83– 2.44]; physical abuse [OR = 1.78, 1.57–2.01]; emotional abuse [OR = 2.35, 1.74– 3.18]; neglect [OR = 1.65, 1.35–2.02]; and exposure to IPV [OR = 1.68, 1.34–2.10]). Several forms of child maltreatment were significantly associated with anxiety disorders (‘any child maltreatment’ [OR = 1.68, 1.33–2.4]; sexual abuse [OR = 1.90, 1.6– 2.25]; physical abuse [OR = 1.56, 1.39–1.76]; and neglect [OR = 1.34, 1.09–1.65]). Significant associations were also found between several forms of child maltreatment and post-traumatic stress disorder (PTSD). Conclusions: There is a robust association between five forms of child maltreatment and the development of mental disorders. The Global Burden of Disease Study (GBD)
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
117-156
Physical description
Contributors
author
  • School of Public Health, The University of Queensland, Herston, Queensland, Australia
  • Queensland Centre for Mental Health Research, Wacol, Queensland, Australia
author
author
  • School of Public Health, The University of Queensland, Herston, Queensland, Australia
  • Queensland Centre for Mental Health Research, Wacol, Queensland, Australia
  • The University of Queensland Centre for Clinical Research, Herston, Queensland, Australia
  • Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle, WA, USA
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dd50c52-d735-49ed-9a12-38f0c46c05dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.