PL EN


2016 | 12 | 271-309
Article title

Znaczenie ilustracji w wychowaniu moralnym uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Studium na przykładzie serii katechizmów dla klas i-iii wydawnictw św. Stanisława BM oraz WAM

Authors
Content
Title variants
EN
The significance of illustration in moral upbringing of pupils in early school age. Study based on series of handbooks for religious instruction (in grades I, II and III) published by „wydawnictwo św. Stanislawa” in krakow and WAM publishing house in Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wychowanie moralne jest jednym z zadań katechezy (Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 85-86). Celem artykułu jest analiza znaczenia ilustracji w wychowaniu moralnym dzieci w młodszym wieku szkolnym. Materiałem do badań są podręczniki do nauki religii dla uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej wydane przez wydawnictwo św. Stanisława w Krakowie oraz wydawnictwo WAM. Artykuł przypomina znaczenie ilustracji w podręcznikach szkolnych, a następnie zawiera tabelaryczne zestawienie i opis ilustracji z tych katechez, które dotyczą formacji moralnej w dwóch wymienionych seriach katechizmów. Analiza odbywa się na tle założeń metodycznych i treści podstawy programowej katechezy. Wynika z niej, że katechizmy różnią się wyraźnie pod względem miejsca i znaczenia, jakie przypisują ilustracjom. W podręcznikach wydawnictwa św. Stanisława warstwa ikoniczna dominuje nad tekstem i jest punktem wyjścia dla realizacji tematu lekcji. W podręcznikach wydawnictwa WAM jest więcej tekstu, a ilustracje są mniejsze, stanowią uzupełnienie tekstu lub podają nowe informacje. Dalszy rozwój podręczników do nauki religii w edukacji wczesnoszkolnej musi opierać się na zasadzie pierwszeństwa ilustracji nad tekstem. Materiał obrazowy musi być bez zarzutu pod względem jakości, pod względem estetycznym i technicznym.
EN
Moral education is one of the tasks of catechesis (cf. General Directory for Catechesis, No. 85-86). Te aim of this article is to analyze the importance of illustrations in moral upbringing of children in early school age. Te study is based on textbooks for religious instruction for pupils in grades I, II and III of primary school in Poland. Two series of handbooks have been examined: 1) issued by the publishing house “Wydawnictwo sw. Stanislawa” in Krakow and 2) issued by WAM publishing house in Krakow. Firstly, the importance of illustrations in school textbooks has been recalled, then all the images under consideration were listed and described in their content and adequacy for the moral education of children in early school age. Tis was done for the two mentioned series of catechisms. Te further analysis took place against the background of teaching methodology as well as the curriculum for catechesis. It shows that two series of catechisms vary significantly in terms of place and meaning attributed to the illustrations. In the textbooks published by “Wydawnictwo sw. Stanislawa” the iconic content dominates the text and is the starting point for the implementation of the lesson topic. Te textbooks published by WAM contain smaller illustrations are more of text, however the images are complementary to text or provide new information. Further development of textbooks for religious instruction in early childhood education must be based on the principle of primacy of illustration over the text. Images must be flawless in terms of quality, aesthetics and printing.
Year
Volume
12
Pages
271-309
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dd61bb3-2ed3-4b1d-a562-b2691bad77db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.