PL EN


Journal
2008 | 1 | 141-162
Article title

Kasy chorych w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Content
Title variants
EN
National Health Societies in the System of Health Insurance in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł, oparty na analizie aktów prawnych, dokumentów oraz literatury przedmiotu, traktuje o istocie i ewolucji kas chorych w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Poddane analizie rozwiązania instytucjonalne wprowadzone zostały do polskiego porządku prawnego ustawami z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby oraz z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W artykule scharakteryzowano organizację oraz zasady działania kas chorych na gruncie stanu prawnego ukształtowanego przez wskazane akty prawne. Punkt wyjścia przeprowadzonej analizy stanowi status prawny kas chorych, jako osób prawnych prawa publicznego. W ramach struktury organizacyjnej omówione zostały rozwiązania normatywne odnoszące się do samorządnych organów kas chorych, wyposażonych w kompetencje uchwałodawcze, zarządzające lub nadzorcze. W dalszej części przedstawiony został kierunek rozwoju struktury organizacyjnej ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce zakładający odejście od instytucji samorządnych kas chorych na rzecz scentralizowanych jednostek organizacyjnych.
EN
In the present study the practical application of the institution of national health societies to the public system of health protection is presented, which is illustrated by the organisational structure of Polish national health societies, especially according to acts from 1920 and 1997. The research yields the analysis of law regulations which govern the nature of the national health societies. It is emphasised that the self-government, which functioned in the Polish health insurance, has not successfully adapted to the changes taking place in the Polish society. The author also underlines the infl uence of the centralization on the foundation of Polish’s social and economic policy. Furthermore, he comes to a conclusion that radically changes of the rules, the forms and the range of social policy have negative infl uence on health insurance system, which should works effectively and which is aimed at the protection of the insured from the disease risk. The author also presents his views on the development of the system of national health societies in Poland.
Journal
Year
Issue
1
Pages
141-162
Physical description
Artykul naukowy
Dates
published
2008-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8df0915a-e952-4bb0-86a4-c8b62c449385
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.