PL EN


2016 | 63 | 6: Teologia pastoralna | 51-74
Article title

Dialog ad intra i ad extra Kościoła w Polsce

Title variants
EN
Dialog ad intra and ad extra of the Church in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym II Soboru Watykańskiego wzywa wszystkich ludzi do rozwijania dialogu w myśl zasady: „niechaj w sprawach koniecznych panuje jedność, w wątpliwych wolność, we wszystkich zaś miłość” (KDK 92). Pięćdziesiąta rocznica opublikowania tego dokumentu jest dobrą okazją do przyjrzenia się Kościołowi w Polsce pod kątem realizacji wezwania do dialogu w aspekcie ad intra i ad extra. Autor szuka odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wskazania Magisterium Kościoła powszechnego zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego i encyklice Ecclesiam suam Pawła VI, dotyczące istoty i zasad prowadzenia dialogu, znajdują odzwierciedlenie w polskiej rzeczywistości, zarówno w nauczaniu Kościoła, jak też w codziennej praktyce. Najpierw przedstawia on istotę i rodzaje dialogu, następnie ukazuje, jak powinien wyglądać dialog w świetle wybranych tekstów Magisterium Kościoła powszechnego. Następnie ukazuje, jak nauczanie dotyczące dialogu jest realizowane przez Kościół w Polsce w wymiarze dialogu ad intra (diecezjalne i parafialne rady duszpasterskie) i dialogu ad extra (ekumenizm, islam, judaizm, niewierzący), aby w końcu przejść do wniosków i postulatów pastoralnych.
EN
The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World resulting from the Second Vatican Councilappeals to all people for developing the dialog in accordance with the following rule: Hence, let there be unity in what is necessary; freedom in what is unsettled, and charity in any case (GS 92). The 50th anniversary of issuing this document is a great opportunity to take a good look at the Church in Poland in the context of performing the dialog both ad intra and ad extra. The author is seeking an answer to the question to what extent the directions of the Magisterium of the Catholic Church included in the teaching of the Second Vatican Council and the Encyclical Ecclesiam suam of Paul VI concerning the essence and rules of carrying on the dialog are reflected in the Polish reality, both within the Magisterium and the everyday practice. First, he introduces the general character and types of the dialog, and, next, he presents how the dialog should be carried on, basing on the chosen texts of the Magisterium of the Catholic Church. Then, he presents, how the teaching about the dialogue is done by the Church in Poland, both in the ad intra (diocesan and parish pastoral councils) and ad extra context (ecumenism, Islam, Judaism). Finally, the author discusses his conclusions and pastoral postulates.
Contributors
 • Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa w Instytucie Teologii Praktycznej UKSW
References
 • Biela B., Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej, Katowice: Emmanuel 2014.
 • Boguszewski R., Wartości i normy. Komunikat z badań CBOS nr 111/2013.
 • Boguszewski R., Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. Komunikat z badań CBOS nr 26/2015.
 • Boguszewski R., Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, Komunikat z badań CBOS nr 49/2012.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 24.11.2013, Kraków: Wydawnictwo M 2013.
 • Franciszek, „Bądźcie kreatywni, otwarci na Ducha Świętego”. Przemówienie podczas spotkania z kapłanami, (Carerta, 26.07.2014), „L`Osservatore Romano”, 2014, nr 8-9, s. 32-38.
 • Gądecki S., Dzieci jednego Boga. Przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (1998-2014), Poznań: Św. Wojciech 2015.
 • Gądecki S., Słowo wstępne, w: Kościół naszym domem. Kościół naszym domem i szkołą komunii. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Rok 2011/2012, Poznań: Św. Wojciech 2011, s. 7-12.
 • Gryniakow J., Historyczne tradycje ducha ekumenizmu w Polsce, w: W. Hryniewicz, J. Gajek, S. Koza (red.), Ku chrześcijaństwu jutra, Lublin: TN KUL 1997, s. 357-365.
 • Hipsz N., Społeczna percepcja rzeczywistości parafialnej. Komunikat z badań CBOS nr 163/2014.
 • Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 6.01.2001, Wrocław: TUM 2001.
 • Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, 10.10.1994, Poznań: Pallottinum 1995.
 • Komisja Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich, Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich, 18.11.1975, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 66(1976), nr 1-2, s. 3-8.
 • Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi Konferencji Episkopatu Polski, Niewierzący w parafii. Sugestie duszpasterskie, 16.04.1999.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dialog – zadanie na nowy wiek, 28.11.2003.
 • Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski z okazji 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji „Nostra aetae”, 30.11.1990.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio, 28.05.1992, w: Z. Zimowski, J. Królikowski (red.), W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów: Biblos 1995, s. 390-401.
 • Krucina J., Między Ecclesiam suam a Soborem. Komentarz, w: Ecclesiam suam, Wrocław: TUM 2006, s. 97-117.
 • List Pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”. Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów, 6.10.2015.
 • Łukaszczyk R., Dialog, w: Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin: TN KUL 1996, kol. 1258-1262.
 • Łukaszczyk R., Miś R., Zimoń H., Dialog z religiami niechrześcijańskimi, w: Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin: TN KUL 1996, kol. 1278-1281.
 • Miziołek W., Inicjatywy ekumeniczne Kościoła Rzymskokatolickiego, w: W. Hryniewicz, J. Gajek, S. Koza (red.), Ku chrześcijaństwu jutra, Lublin: TN KUL 1997, s. 397-404.
 • Miziołek W., Stosunki międzywyznaniowe w Polsce. Punkt widzenia Kościoła rzymskokatolickiego, w: W. Hryniewicz, J. Gajek, S. Koza (red.), Ku chrześcijaństwu jutra, Lublin: TN KUL 1997, s. 405-410.
 • II Nadzwyczajne Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów, Relatio finalis. Kościół kierowany przez słowo Boże sprawuje tajemnicę Chrystus dla zbawienia świata, 7.12.1985, „L’Osservatore Romano”, 1985, nr 10 (dodatek), s. 1-6.
 • Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 6.08.1964, Wrocław: TUM 2006.
 • Piwko A.M., Recepcja islamu w Polsce. Synteza, Warszawa: WD Klaudia 2015.
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Warszawa–Poznań: Pallottinum 2001.
 • Przybecki A., Czterdzieści lat soborowej inspiracji w polskim duszpasterstwie, w: K. Półtorak (red.), Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce. Niektóre wyzwania 40 lat po Soborze Watykańskim II (1965-2005), Szczecin: Alta 2 2006, s. 7-24.
 • Rada Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego, Dialog u podstaw ewangelizacji, 25.08.2000.
 • Sadłoń W., Duszpasterskie rady parafialne w Polsce na podstawie badań empirycznych, „Teologia Praktyczna”, 14(2012), s. 73-90.
 • Skowronek A., Czym jest ekumenizm?, w: W. Hryniewicz, J. Gajek, S. Koza (red.), Ku chrześcijaństwu jutra, Lublin: TN KUL, s. 27-40.
 • Szafrański A., Dialog wewnątrzkościelny, w: Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin: TN KUL 1996, kol. 1262-1270.
 • Wal J., Dialog, w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: TN KUL 2006, s. 175-181.
 • Wal J., Kultura dialogu, Kraków: Czuwajmy 2012.
 • Wal J., Rola dialogu w życiu Kościoła, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin: Alta 2 2000, s. 188-203.
 • Wielebski, T., Tutak M.J., Diecezjalne Rady Duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością, „Teologia Praktyczna”, 13(2012), s. 7-32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8df3f7d4-de9c-400c-b904-e06d13579126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.