PL EN


2017 | 2(3) | 178-188
Article title

Karnoprawny aspekt przestępstw przeciwko obronności i bezpieczeństwu

Authors
Content
Title variants
EN
A criminal-law aspect of crimes against defense and security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Karnoprawna ochrona obronności i bezpieczeństwa znajduje swoje źródło nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej, ale także w aktach prawa międzynarodowego. Także polski Kodeks karny penalizuje przestępstwa związane z Siłami Zbrojnymi RP, obowiązkiem służby wojskowej albo służby zastępczej, sprowadzania zdarzeń powszechnie niebezpiecznych, finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym, piractwa, rozbójnictwa morskiego, obrotu substancjami niebezpiecznymi czy też powodowania niebezpieczeństwa w szeroko rozumianej komunikacji. Uregulowania te mają na celu zapewnienie odpowiedniego porządku w państwie, prawidłowe funkcjonowanie służby wojskowej oraz dotyczą wielu płaszczyzn życia codziennego.
EN
A criminal-law protection of defense and security has its source not only in the Polish Constitution, but also in the laws of international rank. Also Polish Penal Code penalizes crimes connected with the Polish Armed Forces, military service or substitute service, causing commonly dangerous events, financing terrorist crimes, piracy, maritime offspring, trade in dangerous substances or causing danger in communication. These regulations are aimed at ensuring proper order in the State, right functioning of the military service and they refer to a variety of spheres everyday life.
Contributors
References
 • Błachut Janina. 2007. Problemy związane z pomiarem przestępczości. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Błaszczyk Magdalena, Zientara Anna. 2013. Prawo karne. Diagramy, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bojarski Marek. 2012. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dukiet-Nagórska Teresa. 2016. Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Golonka Anna. 2013. ,,Polskie rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu”. , Prokuratura i Prawo 3 : 96-104.
 • Górniok Oktawia. 1999.Kodeks karny. Komentarz, , Gdańsk: Lexis Nexis.
 • Hoc Stanisław. 2005. ,,O penalizacji służby w obcym wojsku”. Roczniki nauk prawnych: 183-185.
 • Hofmański Piotr. 2011. Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kędzierski Aleksander. 2014. Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu w Polsce, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Małecki Stanisław. 1993. ,,Podwójne obywatelstwo a służba w obcym wojsku”. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3-4 : 83-84.
 • Pomianowski Piotr, Maćkowiak Ewa. 2012. ,,Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle prawa obowiązującego w Polsce i we Francji”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego : 71-94.
 • Stefański Ryszard Andrzej. 2000. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Warszawa: C.H. Beck.
 • Warylewski Jarosław. 2015. Prawo karne. Część ogólna, Warszawa: LexisNexis.
 • Wojciechowski Janusz. 1997. Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Librata.
 • Zoll Andrzej. 1999. Kodeks karny. Część szczególna, T.2, Komentarz do art. 117-277, Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8df5ac75-6888-4685-8328-ff16e92f573e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.