PL EN


2014 | XII | 1 | 123-137
Article title

Cofnięcie pozwu (bez zrzeczenia się roszczenia) przez współuczestnika w postępowaniu o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Withdrawal of an action (without waiving the claim) by a co-participant in proceedings of exclusion of a partner from a limited liability company
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The institution of expulsion of a partner of a limited liability company under Art. 266 of the Code of Commercial Companies is a substantive law construction. However, it causes very interesting consequences in the sphere of formal law, since a joint and imperative co-participation are realised in it, which occurs very rarely in law. A withdrawal of an action by a joint and imperative co-participant is even rarer. It seems prima facie that the procedural law provisions stipulate that an effective declaration of a withdrawal of an action (without waiving the claim) in proceedings regarding expulsion of a partner from a limited liability company does not require a consent of the other co-participants of the claiming party. However, a proper legal interpretation, together with an analysis of work of the legal doctrine representatives and of the jurisprudence, causes the above thesis to be untenable. There is no doubt that a specific entity acting on a given party to the suit is rarely an independent “ruler of the proceedings”, a peculiar “solitaire island”. Those restrictions in an autonomous decision making of a party frequently occur within co-participation. Therefore, one should – with all firmness – propose a thesis that joint and imperative co-participant, who plans to withdraw a claim during proceedings which regard expulsion of a shareholder of a limited liability company, without waiving a claim, shall obtain a consent of other joint and imperative co-participants for effectiveness of such a declaration. The claim of ineffectiveness of such a disposing action raised by the other equal and imperative co-participants shall not be questioned by a co-participant, who has allegedly taken such an action effectively, due to ignorance of the law in accordance with the Latin principle ignorantia iuris nocet, although – beyond any doubt – procedural co-participation is a difficult issue. However, that circumstance is irrelevant from the legal standpoint.
Year
Volume
XII
Issue
1
Pages
123-137
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Postępowania Administracyjnego i Metodologii Badań Administracyjno-Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
References
 • Miszewski Wacław. 1946. Proces cywilny w zarysie. Cz. 1. Warszawa: M. Ginter, Księgarnia Wydawnictw Prawniczych.
 • Waligórski Marian. 1948. Proces cywilny. Funkcja i struktura. Warszawa: Gebethner i Wolff.
 • Strzępka J. A., E. Zielińska. 2012. Art. 266 k.s.h. W Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, red., 635. Warszawa.
 • Kidyba Andrzej. 2009. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Szajkowski A., M. Tarska. 2005. Art. 266 k.s.h. W S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja. Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 151–300. T. 2, 810. Warszawa.
 • Herbet A. 2010. W Prawo spółek kapitałowych. System prawa prywatnego. S. Sołtysiński, red. T. 17A, 336. Warszawa.
 • Rodzynkiewicz M. 2012. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2009. s. 501.
 • Pabis R. 2012. Art. 266 k.s.h. W J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 953. Warszawa.
 • Dziurzyński T., Z. Fenichel, M. Honzatko. 1936. Kodeks handlowy. Komentarz. Kraków.
 • Wasilewski A. 2006. „Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 68: 128.
 • Pietrzkowski H. 2006. Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych. Warszawa.
 • Jędrzejewska M., K. Weitz. 2009. Art. 72 k.p.c. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. Ereciński, red. T. 1., 257. Warszawa.
 • Zieliński A. 2012. Art. 73 k.p.c. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. A. Zieliński, red., 163. Warszawa.
 • Rudkowska-Ząbczyk E. 2013. Art. 73 k.p.c. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. E. Marszałkowska-Krześ, red. Legalis 2013. (el.)
 • Włodyka S. 1967. „Współuczestnictwo konieczne a tok sprawy”. Studia Cywilistyczne 10: 93 i n.
 • Jodłowski J., Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz. 2009. Postępowanie cywilne. Warszawa.
 • Zembrzuski T. 2011. Art. 73 k.p.c. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–366. H. Dolecki, T. Wiśniewski, red., 288. Warszawa.
 • Kozak J. 1997. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 marca 1997. II CKN 31/97. OSP 1997. z. 11. s. 557.
 • Roszewski Z. 1998. „Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jako następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających ze stosunku spółki”. Przegląd Prawa Handlowego 1: 17.
 • Jędrzejewska M. 1975. Współuczestnictwo procesowe. Istota – zakres – rodzaje. Warszawa.
 • Miszewski W. 1933. „Spółuczestnictwo w postępowaniu spornym”. Nowy Proces Cywilny 9: 257.
 • Litwińska M. 1998. „Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1997. II CKN 31/97”. Przegląd Prawa Handlowego 1: 35-40.
 • Szumański A. 1997. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 marca 1997. II CKN 31/97. OSP 1997. Z. 11. s. 551–557.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K. 2002. Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kraków.
 • Dmowski S., K. Kołakowski. 2010. Art. 203. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–366. K. Piasecki, red. T. 1., 1185. Warszawa.
 • Uliasz M. 2008. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa.
 • Kaplińska J. 2003. „Cofnięcie pozwu przed nadaniem mu prawidłowego biegu”. Przegląd Sądowy 11-12: 94.
 • Zembrzuski T. 2008. ”Zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda”. Studia Iuridica 49: 262.
 • Barańska A. 1982. „Współuczestnictwo konieczne a tok procesu”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 9: 22.
 • Żyznowski T. 2011. Art. 203. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–366. H. Dolecki, T. Wiśniewski, red., 761. Warszawa.
 • Zieliński A. 2012. Art. 203 k.p.c. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. A. Zieliński, red., 391. Warszawa.
 • Warzocha E. 1977. Cofnięcie powództwa oraz wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe. Warszawa.
 • Czech B. 2010. Art. 73 k.p.c. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–366. K. Piasecki, red. T. 1, 373. Warszawa.
 • Jędrzejewska M., K. Weitz. 2009. Art. 73 k.p.c. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. Ereciński, red. T. 1, 269. Warszawa.
 • Marszałkowska-Krześ E. 1998. „Powództwo o unieważnienie uchwały oraz o ustalenie istnienia (nieistnienia) uchwały – zagadnienia proceduralne (I)”. Przegląd Prawa Handlowego 11: 34.
 • Włodyka S. 1968. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1964 r. III CO 53/64. OSPiKA 1968. nr 2. s. 61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8dfd2113-8ceb-4640-9661-1f51889505a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.