PL EN


2017 | 10 (813) | 3-14
Article title

Model doskonalenia w zarządzaniu projektami – klasyfikacja koncepcji

Title variants
EN
Project Management Excellence Concepts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu było zaproponowanie kompleksowego modelu doskonalenia w zarządzaniu projektami. Aby ten cel osiągnąć, uporządkowano terminologię dotyczącą doskonalenia w zarządzaniu, przeprowadzono analizę koncepcji doskonalenia w zarządzaniu. Na tej podstawie opracowano założenia modelu definiującego obszary doskonalenia w zarządzaniu projektami. Dzięki temu możliwe było dokonanie klasyfikacji modeli i koncepcji stosowanych w tym obszarze. Zarówno zaproponowany model jak i klasyfikacja koncepcji stanowią punkt wyjścia do dyskusji i badań empirycznych. Ponieważ metody ciągłego doskonalenia organizacji są od wielu lat obiektem zainteresowania zarówno badaczy jak i menedżerów, rozwijanie tej zaproponowanej koncepcji wraz z badaniami mającymi na celu jej weryfikację wydaje się uzasadnione.
EN
The aim of the article was to propose a comprehensive model of excellence in project management. To achieve this goal, the terminology concerning continuous improvement in management has been systematized, an analysis of main concepts of excellence in management has been conducted. On this basis the model defining areas of excellence in project management has been proposed. As a result, it was possible to classify models and concepts applied in this area. Both the proposed model and classification of concepts are the starting point for discussion and empirical research. Since the method of continuous improvement of the organization are the object of interest to both researchers and managers, developing the proposed concept, with research aimed at verifying it seems to be justified.
Contributors
  • dr Mateusz Juchniewicz, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e011ba3-f28f-4b96-8dfa-9e9f596f898e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.