Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 2(23) | 9-31

Article title

Kultura współczesnego odbiorcy kazań

Content

Title variants

EN
Culture of Contemporary Recipient of Homilies

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The crisis of modern culture manifests itself in multiple forms. An important source of new global spiritual threats in the world is a crisis of civilization. The crisis of truth, which is expressed by the crisis of science, ideology and faith, has caused existential emptiness and anxiety. The term “irrational stupidity” has appeared in publications as an expression of general trends of the late twentieth century civilization. A civilization was developing which was simulated by imagination and illusion, a civilization detached from the truth, where a concocted man is first while the living one is far behind. In this situation appeared the term “culture of idiots” – one of the models. Another model of culture is often illustrated by the myth of the nymph Echo (punished so that she had lost her own voice and could only repeat) and the myth of Narcissus (in love with his own reflection). It is reflected by the theater dominated by a monologue (one-man show), visual arts with various types of exhibitionist self-portraying; literature dominated by autobiography and memoir rather than a story, in other plays – “monadizm” or forcing men to portray men, blacks – to imagine the blacks, etc., in philosophy – extreme relativism, on the border of solipsism (the denial that there may be truth beyond our own thoughts). In the religious life its expression are sects – justifying atomism of an individual, their closing on the environment, hiding man, and life – with superficial sensibility (“autistic”). Treating one’s own religion as the next “segment” of life, which can be easily “replaced” for another, makes it impossible to remain in Christian culture. Every love, including Christian, is associated with fidelity, which results in dedication, sometimes bordering on heroic. In the “culture of change” this important attribute of faith disappears, subject to market valuation – it is becoming one of the international market offers today. And in a culture of destruction there is no place for positive building – the national and Christian culture is subject to disintegration and suspicion. Fidelity is treated as a negation of the total “opening up” to the world – including the evil and destructive forces, which completely changes the perspective of culture.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

9-31

Physical description

Dates

published
2012-12-31

References

 • ARENDT H., Kondycja człowieka, przekł. A. Łagodzka, Warszawa 2000.
 • BERGER P., Modernizacja jako uniwersalizacja herezji, w: H. GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA (red.), Religia a życie codzienne, cz. 1, Kraków 1990, s. 13-30.
 • BOCHEŃSKI I. M., O patriotyzmie, Warszawa 1989.
 • BOOM A., Wiek rocka, „Znaki Czasu” 1989, nr 16, s. 45 nn.
 • BROZI K. J., Ludzie i kryzys cywilizacji. Szkice antropologiczne, Lublin 1995.
 • CAPANNA P., Różne postacie neopogaństwa, „Czas Kultury” 1998, nr 1, s. 44-45.
 • CASSIRER E., Symbol i język, Poznań 1995.
 • CZARNIECKI M. M., W niewoli mediów, Szczecin 1996.
 • DIAZ C., Gnoza a podziały w parareligijnym Multiversum, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 15(1995), nr 1 (85), s. 73-80.
 • DOKTÓR T., Wolny rynek religii, „Wiedza i człowiek”. Dodatek humanistyczny do „Wiedzy i Życia” 1995, nr 6 (16), s. 1.
 • DOROSZEWSKI W., Język. Myślenie. Działanie, Warszawa 1982, s. 23-27.
 • DYONIZIAK R., Postacie miłości, Kraków 1995.
 • FROMM E., Ucieczka od wolności, przekł. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970
 • GROBICKI A., Inteligencja Polaków w USA, „Głos Polski” (Toronto), 1950 nr 21, s. 3.
 • HALL E. T., Bezgłośny język, Warszawa 1987.
 • HILLMAN J., The Pandaemonium of Images; C.G. JUNG, Contribution to Know Thyself, „The New Lugano Review”, vol. III, 1977, nr 3/4, s. 82.
 • IHNATOWICZ I., Naród, w: Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988.
 • Jan Paweł II na polskiej ziemi, Watykan 1979, s. 58.
 • JAN PAWEŁ II, Od praw człowieka do praw narodów. Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 5.10.1995, „L’Osservatore Romano” 1995, nr 11-12 (178).
 • KŁOSKOWSKA A., Kultura narodowa, w: TAŻ (red.), Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, „Encyklopedia kultury polskiej XX wieku”, t. 1, Wrocław 1991.
 • KOSOWSKA W., „A to Polska właśnie”. W kręgu wartości kultury narodowej, w: Kultura polska. Współczesność wobec tradycji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 1237, Katowice 1992, s. 11-22.
 • KOWALAK W., Przyczyny powstawania sekt i ruchów religijnych, w: Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościoła? Materiały z sesji misyjno-pastoralnej. Pieniężno 26-28.11.1993, Pieniężno 1994, s. 154-159.
 • KRÓLAK T., Chore elity Europy. Rozmowa z Krzysztofem Zanussim, „Biuletyn KAI” nr 65, 5.07. 1994, s. 16-19.
 • KWAŚNIEWSKI K., Kultura, w: Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa–Poznań 1987, s. 211.
 • LE BON G., Psychologia tłumu, Lwów 1930.
 • LEPA A., Ewangelizacja i nowa propaganda, w: Z. KIJAS (red.), Mówić o Bogu…, Kraków 1997, s. 193-194.
 • LEPA A., Pedagogika mass mediów, Łódź 1998.
 • LEPA A., Prawda i zakłamanie w mass mediach, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 1996, nr 10, s. 491-502.
 • LISIECKI P., Kultura narodowa dzisiaj, „Azymut” 2001, nr 10 (43), s. 3.
 • LOCKE J., Traktat drugi, przekł. Z. Rau, w: Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.
 • ŁUCZAK M., Budowanie Europy, „Gość Niedzielny” 10.10.2004, s. 25.
 • ŁYSIEŃ L., Między oświeceniem a nową mitologią, w: Restaurare omnia in Christo. Studia i matriały, Bielsko-Biała 2004, s. 177-191.
 • MAETERLINCK M., Wielka tajemnica, Kraków 1993.
 • MAGALA S., Fotografi a jako element teatralizacji życia społecznego, w: Konfrontacje Fotografi czne, Gorzów 1978, s. 23-29.
 • MAGDZIAK-MISZEWSKA A., Degradacja słowa czy dewaluacja wartości?, „Więź” 1997, nr 2, s. 71-74.
 • MALINOWSKI B., Freedom and Civilization, London 1947.
 • MEISNER J., Europa i jej egzystencjalne wartości. Odczyt podczas XXV Wrocławskich Dni Duszpasterskich dnia 28 sierpnia 1995 r., „Biuletyn KAI” nr 67 (181), 5.09.1995, s. 28-31.
 • MICIŃSKI T., Do źródeł duszy polskiej, Lwów 1906.
 • MIŁOSZ C., Religia & Literatura, „Fronda” 1998, nr 11/12, s. 218-221.
 • O’BRIEN G., An Essay on Medieval EconomicTeaching, London 1920.
 • ORTEGA Y GASSET J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1980.
 • PIĄTKOWSKA K., Kultura a ikonosfera, Łódź 1994.
 • PLATON, Uczta, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1984, s. 96, 108 nn.
 • PORĘBSKI M., Ikonosfera, Warszawa 1972
 • PRZECISZEWSKI M. (red.), Kultura mass mediów wobec kultury przeciwnej życiu, w: E. BURZYK, Ewangelia życia, Bielsko-Biała 1996, s. 133-145.
 • PRZYSŁAWSKA J., Przyjaźń w „Etyce” Arystotelesa, Lublin 1935.
 • RUDNIK H., Odbiór programu TV w lecie 1995 r., „Aktualności Telewizyjne”, 1995, nr 9, s. 94-98.
 • SIMMEL G., Filozofi a pieniądza, przekł. A. Przyłębski, Poznań 1997.
 • SKOROWSKI H., Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Warszawa 2002.
 • STĘPNIAK M., Procesy „odbóstwiania świata”. Sekularyzacja, laicyzacja, dechrystianizacja, S. SKOBEL, Wolność w prawdzie, Łódź 1997, s. 147-156.
 • STOMMA L., Ciemnota w ataku, „Polityka” nr 8 (2025), 24.02.1996, s. 89.
 • SZCZEPAŃSKI J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972.
 • SZEWCZUK W., Psychologiczne uwarunkowania irracjonalizmu, w: J. SZMYD, E. STAWOWY, Irracjonalizm. Studia i materiały, t. 1, Warszawa 1988, s. 245.
 • SZMYD J., Myślenie i zachowanie irracjonalne. Studia z psychologii irracjonalizmu, „Prace Monografi czne WSP w Krakowie”, nr 153, Kraków 1993, s. 102-105.
 • ŚLIPKO T, Refleksja etyczna o narodzie, „Nowy Przegląd Wszechpolski” 2001, nr 5-6, s. 36-37.
 • TAYLOR E., Cywilizacja pierwotna, t. 1, Warszawa 1896.
 • TORNOS A., Psicopatologia de las sectas religiosas, w: Memoria Academica del Instituto Fe y Secularidad, Madryt 1989.
 • WARZAK-CHODACZEK M., Funkcje telewizji we współczesnej rodzinie, „Prace Pedagogiczne”, 1996, t. CXIV, s. 51-61.
 • WASILEWSKI Z., O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej, Warszawa 1921, s. 44-51.
 • WELLMER A., Modele wolności w świecie nowoczesnym, w: H. KOZAKIEWICZ, E. MOKRZYCKI, M.J. SIEMEK (red.), Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią, Warszawa 1992, s. 47-70.
 • WILSON B., Time, Generation, Sectarianism, w: The Social Impact of New Religious Movements, Barrytown (New York) 1981, s. 220-221.
 • WITKIEWICZ S. I., O zaniku uczuć metafi zycznych w związku z rozwojem społecznym, w: Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne, Teatr, Warszawa 1974, s. 110.
 • WOJNAR I., Estetyczna samowiedza człowieka, Warszawa 1982, s. 215-236.
 • WYSOCKI B. A., Rozsianie inteligencji wśród Polaków, „Gazeta Niedzielna” (Londyn), 1950 nr 48, s. 5
 • ZIÓŁKOWSKI J., Homo Americanus, „Fronda” 1995, nr 4/5, s. 46-52.
 • ŻAK M., Crisis of culture – crisis of communication?, „Lingua ac communitas” 2000, nr 10, s. 77-81.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8e04df8b-b02f-4919-a031-b8414496a72b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.