PL EN


2012 | 13 | 3 | 97-106
Article title

Badanie związków między zmiennymi realnymi a zmiennymi nominalnymi w polskiej gospodarce w latach 1997-2011

Content
Title variants
EN
Study on the links between real and nominal variables in the Polish economy in years 1997-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy związków między wybranymi zmiennymi realnymi a nominalnymi w polskiej gospodarce w latach 1997-2011. Większość zidentyfikowanych zależności przejawia się z opóźnieniami w czasie. Wzrost gospodarczy zależy w głównej mierze od czynników należących do realnej sfery gospodarki. Na spadek bezrobocia wpływa wzrost PKB oraz inwestycje. Wzrost stopy referencyjnej NBP powoduje spadek inflacji, lecz ma ujemny wpływ na wzrost PKB. Inflacja jest zjawiskiem przede wszystkim monetarnym, zależy głównie od wzrostu podaży pieniądza. Wzrost zadłużenia zagranicznego Polski skutkuje wzrostem podaży pieniądza.
EN
The article presents results of the analysis of links between selected real and nominal variables in the Polish economy in years 1997-2011. Most of the identified dependences appear with delays in time. Economic growth depends mainly on real economy factors. GDP growth and investments impact on the decrease of unemployment rate. The rise of central bank reference rate causes a decrease of inflation rate, but has a negative effect on GDP growth. The inflation is a monetary phenomenon, depends mainly on money supply. The increase of polish foreign debt causes money supply growth.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Katedra Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Katedra Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
References
  • Bruzda J. (2002) Szybkość reakcji gospodarki na bodźcie monetarne, Wiadomości statystyczne, GUS.
  • Brzoza-Brzezina M., Kot A., Kłos B., Łyziak T. (2002) Hipoteza neutralności pieniądza, Materiały i Studia NBP nr 142.
  • Demczuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E. (2012) Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku? Materiały i Studia NBP nr 270.
  • Friedman M. (1956) The Quantity Theory of Money - a Restatement, Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago Press.
  • Keynes J.M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan Cambridge University Press.
  • King R.G., Watson M.W. (1996) Money, Prices, Interest Rates and the Business Cycle, The Review of Economics and Statistics, vol. 78, No. 1, pp. 35-53.
  • Maddala G. S. (20008) Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Mertens E. (2010) Structural Shocks and the Comovements between Output and Interest Rate, Journal of Economic Dynamics and Control, vol 34, Issue 6, pp 1171-1186.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e0c7b7c-2bf8-4aa3-9508-9e8dad49e8b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.